Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di mmɔ̀nnì Kuyie ntɛ̃́nkɛ í yóó kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃ńnɛ̀ Yesu Kirisi.
2Kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó ikuɔ́ ìì duɔ̀ mmufòmmu bɛ̀ɛ̀ tɑ̀unnɛ̀ Yesu Kirisi iì n dènnɛmɛ̀ mɛyɛi nkó ikuɔ́ miɛkɛ ìì kɔ̀ù.
3Ikuɔ́ do í nɑ kɛ ti duɔ́ mmufòmmu, kɛ yɛ̃́ onìtì í mɔkɛmɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ bo dɔɔ̀ ì yɛ̃mmɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nní ku Birɛ kɛ̀ dɛ̀ tùótɛ́ tinitikɔ̃̀ntì, kɛ bo ti dɛɛtɛ́ kɛ ku kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ kɛ nɑ mɛyɛi.
4Yesu ku kɛ dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ mmɛ, di mmɔ̀nnì ti bo nɑ kɛ́ ì tũ̀nnɛ kɛ yɛ̃́ Kuyie nti duɔ́mmɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.
5Wèè tũ̀ nho mɔ́mmuɔ nkó mɛyɛ̀mmɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ri tikɔ̃̀ntì kpɛrɛ ndɛ, kɛ̀ wèè yie mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛti kòò dɔ̀ɔ̀ri mù dɔ́ dɛ̀.
6Kɑ̀ɑ tũ̀ nhɑ mɔ́mmuɔ nkó mɛyɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ dɑ kɔrinɛ̀ mukṹṹ mborɛ̀ ndɛ, kɑ̀ɑ yie mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛti ɑ pɛ́tɛ́ mufòmmu nɛ̀ diwɛ̀ì.
7Bɛ̀ɛ̀ tũ̀ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ tú Kuyie nkpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ mbɛ, kɛ yɛ̃́ onìtì kó mɛyɛ̀mmɛ̀ í tũmmɛ̀ Kuyie nkó ikuɔ́, mɛ̀ ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ì tũ̀nnɛ.
8Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ Kuyie mbɑ́ɑ́ bɛ̀ pɛ́nsìrì.
9Díndi tɛ̃́nkɛ í tũ ndi kɔ̃̀ǹtì kó mɛyɛ̀mmɛ̀, di tũ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛti nti mùù bo di miɛkɛ. Kòò mɔù í mɔkɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù Kirisi duɔ̀ mmù ò í tú Kirisi kou.
10Bɑ́ di kɔ̃̀ntì mɛ ntúmɛ̀ tìì yóó kú diyiè mɑrì, kɛ̀ Kirisi bo di miɛkɛ Kuyie ndi wénkùmmu, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di duɔ́ mufòmmu pɑ̀mmù mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.
11Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mùù te kɛ̀ Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ̀ mù bo di miɛkɛ, mummu mùù te kɛ̀ Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́ mù bo duɔ́ nkɛ̀ di kɔ̃̀ntìi foutɛ.
12N kɔbɛ kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ di tɛ̃́nkɛ í dò nkɛ́ndɔɔri di kɔ̃̀ǹtì dɔ́ dɛ̀.
13Kɛ̀ di dɔɔri di yɛ̀mmɛ̀ dɔ́mɛ̀ di wɛ̃rɛ̀ bo kú, kɛ̀ di mɛ nyóu kɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kùɔ di mɔ́mmɔmbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀, di bo nfòù sɑ̃́ɑ̃̀.
14Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ni bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛɛ̀ tu Kuyie mbí.
15Kuyie nti duɔ́ mmùù Yɑɑ́ nyí ti dɔɔri tidɑɑtì, kɛ ti ɑ̃ɑ̃̀ kufɔ̃wɑɑ́, mmù ti dɔɔri Kuyie mbí nyí, kɛ te kɛ̀ ti kù yu kɛ tú ti cicɛ.
16Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmuù ti nɑ́ɑ́ nti yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ ti túmɛ̀ Kuyie mbí.
17Kɛ̀ ti tú Kuyie mbí kɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́ ti bo tiekɛ Kuyie mmɔ̀kɛ dɛ̀, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ́di tikpɑ̀tì.
18N yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nti bɑɑnɛ̀ tìì kpɑ̀tì dɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti mɛ nfɛ̃́ũ̀rì mɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ṹtímɛ̀.

19Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bɑ̀ɑmu Kuyie mbo dɛ̀ bɛnkɛmɛ̀ ku bí kó tikpɑ̀tì.
20Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ tɑ mɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ṹtímɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kɔ̃mɛ dɛ̀ í tú dɛɛ̀ mɛ̀ dɔ́ Kuyie nkuù yɛ̃ ndɛ̀ mmɛ dò.
21Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bɑ̀ɑmu bɛ̀ bo dɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛ̀ mɛ kó tidɑɑtì kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie nkó ibí mɛom̀pùmɛ̀.
22Ti yɛ̃́mu kɛ do nnɛ̀ dimɔ̀nnìní Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu yo mmɛsémmɛ̀, kɛ fɛ̃́ũ̀rì onitipòkù ɔ̃ mpɛí kɛ fɛ̃́ṹrì mɛ̀ɛ̀ botí.
23Dɛ̀ í tú Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ fɛ̃́ũ̀rì, tínti bɛ̀ɛ̀ niitɛ́ kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ Kuyie mpɑ̃nnì Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù, ti múnkɛ fɛ̃́ũ̀rìmu kɛ bɑɑ Kuyie mbo dɛɛtɛ́ dìì yiè ti kɔ̃̀ntì pɑ́íí, kɛ ti túótɛ́ kɛ́dɔɔ̀ ku bí.
24Yíe nti cootɛ́mu kɛ̀ ti cootímɛ̀ mɔ́mmɔmmɛ nɛ́ kpɑɑní kɛ̀ ti mɛ̀ bɑ̀ɑ. Kɑ̀ɑ yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ ɑ tɛ̃́nkɛ ɔ̃ɔ̃ í ndɛ̀ bɑ̀ɑ.
25Kɛ̀ ti bɑɑ ti í wúó ndɛ̀, ti ɔ̃ɔ̃ ndɛ̀ bɑ̀ɑ nɛ̀ mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀ mmɛ.
26Ti í mɔkɛ muwɛ̃rímú, dɛɛ̀ te kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu ti teénnɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti í yɛ̃́mɛ̀ ti bo nkù bɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ mù kù bɑ̀ɑ́ nkɛ sɑ́útí ti do í yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛ̀.
27Kuyie nkùù yɛ̃́ ti yɛ̀mmɛ̀, kù yɛ̃́mu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù dɔ́ tì, kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù tũmmɛ̀ Kuyie ndɔ́mɛ̀ mmɛ kɛ kù bɑ̀ɑ́ nku kɔbɛ kpɛ́í.
28Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie ndɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛmɔu kù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ɛ̀ kù dɔ́ bɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ, bɛmbɛ kù yu bɛ̀ kɛ tũ nkù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì bɛ kpɛ́í.
29Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kù bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ dɔ́ bɛ̀ ndònnɛ̀ ku Birɛ ndɛ, kɛ̀ dɛ̀ ntú bɛ kóò Po.
30Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì ku bɛ nyu, kù yu bɛ̀ kù bɛ nwénkùnnɛ kù wénkùnnɛ bɛ̀ kù bɛ nduɔ́ nku kpetì.
31Ti bo yĩ́ bɑ nɑ́kɛ? Kɛ̀ Kuyie nti kómmú we mbo nti níí?
32Kunku í ti yetɛnɛ̀ ku Birɛ mɔ́mmɔndɛ kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ kùɔ, dɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ̀ kù bɑ́ɑ́ ti duɔ́ ndɛ sɔnnɛ?
33We mbo sɛi nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀? Dɛ yiɛ̀ nyí bo! Kuyie nkuù bɛ̀ wénkùnnɛ.
34Kɛ yɛ̃́ Yesu Kirisi kumɛ̀ ti kpɛ́í nkɛ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ bo Kuyie mbɑkù yoú kɛ bɑ́ɑ́ nti kpɛ́í.
35Bɑ mbo ti yɑtɛnɛ̀ Kirisi? Mɛhɑ́ɑ́rìmɑ̀ɑ̀? Mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɑ̀ɑ̀? Mɛfɛ̃́ṹtímɑ̀ɑ̀? Dikònnɑ̀ɑ̀? Tidɑwɑntɑ̀ɑ̀? Kufɔ̃wɑɑnɑ́ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ mukṹṹ?
36Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ ti dɔ́nɛ̀mɛ̀ mukṹṹ kɛ ti dɔɔri kɛ dò ntipìètì tìì bo mukɔ̀ù kpɛ́í.

37Dɛmɔu mɛmmɛ wèè ti dɔ́ weè te kɛ̀ ti tú bɛ̀ɛ̀ nɑ kɛ mɛ̀nkɛ nɑ.
38N yɛ̃́mu weti weti kɛ do ndɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ti yɑtɛnɛ̀ Kuyie nti dɔkɛ mɛ̀ɛ̀ dɔ́kùmɛ̀ nɛ̀ Yesu borɛ̀! Bɑ́ mukṹṹ, bɑ́ mufòmmu, bɑ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, bɑ́ yɛbɔkɛ̀ kó mɛyɛi, bɑ́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ di mmɔ̀nnì kɔ̃mɛ, yoo mɛ̀ɛ̀ kpɑɑní.
39Bɑ́ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀, bɑ́ kɛtenkɛ̀ kɔbɛ. Dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ ti yɑtɛnɛ̀ Kuyie nkùù ti dɔ́ kɛ ti duɔnní Yesu Kirisi wèè tu ti Yiɛ̀.