Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ n di nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ dò mbɛnìtìbɛ̀ mbɛ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ ikuɔ́, ikuɔ́ ɔ̃ nte onìtì ò kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì ndi.
2Ntɛnɛ̀ mɛdonnimɛ̀ mɑmɛ̀, kòo nitipòkù ye nho dɔù ikuɔ́ ɔ̃ɔ̃ ò tɑùnnɛ̀mu o dɔù, kòo dɔù mɛ nku ì tɔ̃̀tɛmu.
3Kòò yenkɛ otɔù kòo dɔù kpɑɑ́ fòù ò tu wèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitidɑɑbɛ̀. Kòo dɔù mɛ nku ò feitɛ́mu, dɛ mɔ̀nnì kòò yenkɛ otɔù ò í tú wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀.
4Kɛ́ndò ndi wɛ̃nnɛ́nɛ̀mɛ̀ Kirisi kɛ ku, ikuɔ́ tɛ̃́nkɛ í di te, di mmɔ̀nnì wèè ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ weè di te, kɛ̀ di dɔɔrìmɛ̀ bo nwenni Kuyie mborɛ̀.
5Ti do fòù dìì mɔ̀nnì ti mɔ́mmɔmbɛ ti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ ikuɔ́ iì ti te, kɛ̀ ti dɔɔri mɛyɛi, nkɛ̀ dɛ kó tiyeti tú mukṹṹ.
6Di mmɔ̀nnì, ti yɛ̀mu ikuɔ́ kó tidɑɑtì miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ Yesu kṹṹ nti dènnɛmɛ̀ ikuɔ́ kó tidɑɑtì miɛkɛ, kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti duɔ́ mmɛborimɛ pɑ̀mmɛ̀, kɛ̀ ti bo nɑ kɛ́pĩ́ Kuyie ntɔ̃mmú kɛ́yóu ikuɔ́ kó mɛborimɛ kótímɛ̀.
7Ti bo yĩ́ ikuɔ́ tú mɛyɛimmɑɑ̀? Bìtì! Ikuɔ́ iì nɛ́ te kɛ̀ n yĩ̀ɛ̃́tɛ́ mɛyɛi, n nɑ bɑ́ nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ bo nyɑ́ɑ́mmɛ̀ otɔù kpɛrɛ dɛ̀ í wenni, kɛ̀ ikuɔ́ do í n nɑ̀kɛ́ kɛ tú: A bɑ́ nyɑ́ɑ́ nhotɔù kpɛrɛ.
8Mɛyɛi ndìínnɛ̀ ikuɔ́ nyi kɛ íi m miɛkɛ otɔù kpɛrɛ kó muyɑ́ɑ̀mmù, kɛ̀ ikuɔ́ í bo dɛ̀, mɛyɛi ɔ̃ɔ̃ í nfeí.
9Ikuɔ́ do í bo dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í n kɔɔ́nnɛ̀, ì buotɛ́mu kɛ̀ n yĩ̀ɛ̃́tɛ́ mɛyɛi kɛ̀ mɛ̀ n kùɔ.
10Mɛm̀mɛ ikuɔ́ ìì nɑ nni nkɔ̀tɛnɛ̀ mufòmmu bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ì nɛ́ n kɔ̀tɛnɛ̀ mukṹṹ mbíɛ́kɛ̀.
11Kɛ̀ mɛyɛi nni ndìínnɛ̀ ikuɔ́ kɛ n nìntɛ kɛ n kùɔ.
12Ikuɔ́ dò mpɑ́íí nwe kɛ̀ ku tɑnnùù dò mpɑ́íí.
13Dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛɛ̀ n kuɔɑ̀? Bìtì! Mɛyɛi mmɛɛ̀ tùótɛ́ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ n kuɔ̀nɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ mɛyɛi nfeitɛ́ mɛ̀ dɛu kɛ mɑmɛ̀.
14Ti yɛ̃́mu kɛ dò nyikuɔ́ tú Kuyie nkpɛyi, kɛ̀ mí ntú onìtì mɛyɛi nkó kudɑɑkù.
15N yí yɛ̃́ n dɔɔri dɛ̀, n yí dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ n do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ mɛ̀, mɛyɛi n yí dɔ́mɛ̀ n nɛ́ mɛ ndɔɔri.
16Kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ri n yí dɔ́mɛ̀ n tũ nyiemmu kɛ dò nyikuɔ́ wenni.
17Míì í dɔɔri n dɔ́mɛ̀, mɛyɛi mɛ̀ɛ̀ bo m miɛkɛ mɛɛ̀ n tèmmù kɛ̀ m mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri.
18N yɛ̃́mu kɛ dò n tú onìtì kɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyí bo m miɛkɛ, nh ɔ̃ ndɔ́mu kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́mɔ́ntɛ́ muwɛ̃rímú.

19N yí dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ n dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ mɛ̀, n nɛ́ dɔɔri mɛyɛi mmɛ n yí dɔ́ mɛ̀.
20Kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi n yí dɔ́ mɛ̀, dɛ̀ í tú míì mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ bo m miɛkɛ mɛɛ̀ n tèmmù.
21Ntɛ ìì kuɔ́ bo m miɛkɛ: Nh ɔ̃ɔ̃ ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ́nsɔ̃́ n dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ.
22Nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ n dɔ́mu Kuyie nkó ikuɔ́.
23M bɑntɛ́mu kɛ dò mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ mɛɛ̀ m mɑ̀ùnɛ̀: Mɛsɑ̀ɑ̀ nkɔ̃mɛ nɛ̀ mɛyɛi nkɔ̃mɛ. Kɛ̀ mɛyɛi nkɔ̃mɛ n nɑ kɛ̀ n wɛ̃̀tɛ kɛ nɑɑ́ mmɛyɛi nkó kudɑɑkù.
24Mí nhosénnìwè! We mbo n dennɛ mukṹṹ kó difɔ̃̀tìrì dii mmiɛkɛ?
25Òmɔu bomu wèè tu Kirisi. Kuyie nnɛ̀ mutɔ̃mmú! Dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ bɑɑ bomu m miɛkɛ kɛ miɛ ǹdɔ́ Kuyie nkó ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ dɔ́ n dɔɔ̀ mɛyɛi.