Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau,
2“Israela taudia idia kamepa neganai, iduhu ta ta dekena amo edia palai ruma do idia haginia, edia iduhu ena pepe edia henunai, bona Israela taudia edia palai rumadia ese Palai Dubu do idia hagegea.”
3Kamepa ena dina ia daekau kahana dekenai, Iuda orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Iuda: Nasona Aminadaba 74,600 Isakara: Netanele Suara 54,400 Sebuluno: Eliaba Helona 57,400 Ibounai: 186,400 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Iuda orea be do ia raka guna.
10Kamepa ena diho kahana dekenai, Rubena orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Rubena: Elisuru Sedeuru 46,500 Simeona: Selumiele Surisadai 59,300 Gado: Eliasapa Reuele 45,650 Ibounai: 151,450 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Rubena orea be raka lao oreana iharuana.
17Idia edia murinai Levi taudia ese Palai Dubu do idia huaia lao, edia palai rumadia danu. Levi taudia be tuari taudia edia huanai momokani do idia raka lao. Orea ta ta idia raka lao gabudia be edia kamepa gabudia hegeregerena. Orea ta ta be edia pepe ta ta henunai.
18Kamepa ena dina diho kahana dekenai, Eparaima orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Eparaima: Elisama Amihuda 40,500 Manase: Gamaliela Pedasuru 32,200 Beniamina: Abidana Gideoni 35,400 Ibounai: 108,100 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Eparaima orea be raka lao oreana ihatoina.
25Kamepa ena mirigini kahana dekenai, Dano orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Dano: Ahiesere Amisadai 62,700 Asere: Pagiele Okarana 41,500 Napatali: Ahira Enana 53,400 Ibounai: 157,600 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Dano orea taudia be murina kahanai do idia raka.
32Israela taudia edia iduhu ta ta dekenai idia duahia be inai. Tuari taudia, edia iduhu ta ta dekena amo idia duahia ibounai be 603,550.
33To Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena, Levi taudia be Israela taudia danu idia duahia hebou lasi.
34Israela taudia be unai bamona idia karaia. Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena, idia ese edia pepe ta ta edia henunai idia kamepa. Bona edia orea ta ta bona edia iduhu ta ta dekenai edia kamepa dekena amo idia raka lao.