Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daalɛa

Daalɛa 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Izaaki Yakↄbu sìsi, à samaa'òɛ̀ à yãdìlɛɛ̀ à mɛ̀: Ńsu nↄsɛ Kanaa nↄɛↄ guuo.
2Fɛlɛ gɛ́ Mɛsↄpↄtami bùsuu n da mae Bɛtuɛ bɛ, ní nↄsɛ we n desɛ̃ Labã nɛ́ↄ guu.
3Lua Gbãapiide báaadangu, aà to ǹ nɛ'i maamaa, aaiↄ kã́fĩ, ní gↄ̃ buiↄ dezi ũ.
4Lua báaa pↄ́ a dà Ablahaũgu dangu ń n buiↄ píi, kɛ́ bùsu pↄ́ ńlɛ nibↄbleu gↄ̃nɛ, bùsu pↄ́ a kpà Ablahaũwaɛ bee.
5Ɔ̃ Izaaki Yakↄbu gbàɛ aà gɛ́ Labã kĩ́i Mɛsↄpↄtami bùsuu. Labãá Sili bùsu gbɛ̃́ Bɛtuɛ nɛ́ɛ, Yakↄbu ń Esauo desɛ̃ɛ.
6Esau mà Izaaki samaa'ò Yakↄbuɛ, à aà gbàɛ Mɛsↄpↄtami, kɛ́ aà nↄsɛ we. Kɛ́ à sa maapi òɛ̀ à mɛ̀, asu nↄsɛ Kanaa nↄɛↄ guuo.
7A è Yakↄbu a mae ń a dao yãmà, à dà Mɛsↄpↄtami zɛ́u.
8Ɔ̃ a dↄ̃̀ sa kɛ́ Kanaa bùsu nↄɛↄ lí ká a maeguo.
9Ɔ̃ à gɛ̀ Ablahaũ nɛ́ Isimaɛla kĩ́i, à aà nɛ́ Maalata sɛ dà a nↄ sɛ̃́iaↄ guu. Maalataá Nɛbaio dãeɛ.
10Yakↄbu bↄ̀ Bɛɛsɛba, à dà Halana zɛ́u.
11Kɛ́ à kà guei, àlɛ i we kɛ́ ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u yã́i. Ɔ̃ à gbɛ sɛ̀ gupiu midibↄ ũ, à wùlɛ we.
12Ɔ̃ à nana'ò, a è dↄ̃gɛ̃gaa pɛ́lɛa tↄↄlɛ e à gɛ̀ zↄ̃̀ luawa, Lua malaikaↄ lɛ́ dɛdɛwà, aalɛ pila.
13A è Dii zɛaala à mɛ̀: Mámɛmaa Dii n dezi Ablahaũ ń n mae Izaakio Lua. Má tↄↄlɛ pↄ́ ń wúlɛwàɛ bee kpamaɛ, mpi ń n buiↄ.
14N buiↄ aaↄ dasi lán bùsu'ũfãawa, aa ligua gukpɛ ń bɛ'aɛo ń gugbãntooo ń gɛↄmidↄkĩio. Dṹnia bui píi a ɛ̀fãai e mpi ń n buio sabai.
15Máↄ kunnↄɛ, máↄ n dↄ̃́a gu pↄ́ ńlɛ gɛ́u píi, mí ɛa sunnↄ bùsuɛ beeu, asa má n to weo, má yã́ pↄ́ má ònɛ kɛɛ.
16Kɛ́ Yakↄbu vù ń io à mɛ̀: Dii ku guɛuɛ, ↄ̃ mi dↄ̃o fá!
17Vĩa aà kũ̀ à mɛ̀: Guɛ beeá vĩaguɛ. Luakukĩiɛ, luabɛ zɛ́ɛ.
18Yakↄbu fɛ̀lɛ kↄↄ, à gbɛ pↄ́ a kɛ̀ midibↄ ũpi sɛ̀ a pɛ̀lɛ dↄngubↄ ũ, ↄ̃ à nísikàwà.

19Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Bɛtɛli, ãma wɛ̃́lɛ pↄ́ wa kàlɛ we tↄ́ sɛ̃́ian Luzu.
20Yakↄbu lɛkɛ̀ Diiwa à mɛ̀: Tó ń kumanↄ, mɛ́ ńlɛ ma dↄ̃́a ma wɛ̃́lɛɛ bee gɛa guu, mɛ́ ńlɛ ma gba pↄblea ń pↄkasaↄ,
21e ma gɛ suò ma mae bɛ aafia, ńyↄ̃ↄ dɛ ma Lua ũɛ.
22Gbɛ pↄ́ má pɛ̀lɛ dↄngubↄ ũpi a gↄ̃ n gbagbakĩi ũɛ, mɛ́ pↄ́ pↄ́ n ma gba píi, má a kwide kpamaɛ.