Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Genesis

Genesis 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne mid-umew zutun ni Isaac si Jacob, ne mibpenubtuvazan din, wey migkeǥiyan din te, “Kenè ka limbe pengesawa te vahi he tig-Canaan.
2Penines ka, ne pehendiyè ka te Padan Aram, diyà te apù nu he si Betuel he amey te iney nu. Diyè ka pengesawa te sevaha te menge raǥa he anak ni Laban te meemahan te iney nu.
3Berakat he tuvazi ka te Megbevayà he Mekeǥeǥehem, ne veǥayi ke zin te mezakel he kevuwazan, su wey ka mehimu he amey te mezakel he grupu te menge etew.
4Berakat he iveǥey zin kenikew wey te kevuwazan nu is tuvad he imbeǥey zin diyà te apù nu he si Abraham, su wey mehimu heini he kenikew he tanà is neubpaan nu ǥuntaan te sevaha he lumelengyawà. Heini he tanà ne imbeǥey te Megbevayà diyà te ki Abraham.”
5Ne impehipanew ni Isaac si Jacob pehendiyà Padan Aram, diyà te lugar ni Laban he anak ni Betuel he Aramihanen. Si Laban meemahan ni Rebeka he iney ni Jacob wey ni Esau.
6Netuenan ni Esau he mibpenubtuvazan ni Isaac si Jacob wey impehendiyè din te Padan Aram su wey ziyà sikandin mekepengesawa. Ne nezineg din daan he zutun te kebpenuvadtuvad ni Isaac intelaan din ki Jacob he kenà sikandin mebpengesawa te vahi he tig-Canaan.
7Ne netuenan din daan he mibpemineg si Jacob te suǥù te amey zin wey iney zin su migenat en pehendiyà te Padan Aram.
8Ne human dutun mesavut ni Esau he kenè bes iyan egkesuatan te amey zin he si Isaac sikan is menge vahi he tig-Canaan.
9Ne zutun midhendiyà sikandin te anggam din he si Ishmael he anak ni Abraham diyà te ki Hagar. Gawas dutun te zezuwa he esawa zin, mid-esawa zin daan si Mahalat he anak ni Ishmael wey etevey ni Nebayot.
10Mid-awà si Jacob dutun te Beersheba ne midhendiyà sikandin te Haran.
11Ne hein nekeuma sikandin diyà te sevaha he lugar, ne zutun dà sikandin medhizeǥà te haazà he kezukilemi su midsanlep en is andew. Migkuwa sikandin te vatu, ne mid-ulunè din haazà dutun te kedlipezeng din.
12Ne zutun te kedlipezeng din, neketeǥeinep sikandin te heǥezan he nekehitindeg kayi te tanà ne nekeuma ziyà te langit. Neehè din is menge velinsuǥuen te Megbevayà he ebpememenahik wey ebpemenaug dutun te heǥezan.
13Ne ziyà te zivavew zutun te heǥezan, neehè din is Nengazen he edhithitindeg ne migkaǥi sikandin te, “Iyan a sikan is Nengazen, is Megbevayà ni Abraham wey ni Isaac. Ibeǥey ku kenikew wey te menge kevuwazan nu heini he tanà is midhizeǥaan nu.
14Is menge kevuwazan nu egkehimu he iring kezakel te eliyavuk te tanà. Pinaaǥi kenikew wey te menge kevuwazan nu, edtuvazan ku is langun he menge etew kayi te kelibutan.
15Tentenuzi nu he layun a eduma kenikew wey ebentayan ku sikew minsan hendei ka ebpevayà. Ibpelikù ku sikew kayi he tanà, ne kenè ku sikew ed-ewaan taman te egketuman ku is menge saad ku kenikew.”
16Ne nepukew si Jacob, ne ke sikandin te, “Wazè ku metueni he mibulusan bes te Nengazen heini he lugar.”
17Ne nahandek sikandin, ke sikandin te, “Utew a ebpendeǥubduva kayi he lugar! Ubpeey heini te Megbevayà ne kayi ves is gemawan pehendiyà te langit!”
18Utew pa zutun meselem te ked-enew ni Jacob. Migkuwa zin haazà is batu he mid-ulunè din, ne impehitindeg din haazà he tedeman din. Mid-itisan din haazà te lana su wey mehimu he segradu.

19Migngezanan haazà ni Jacob he lugar te Betel, he ke và dà egkeǥiya, “Baley te Megbevayà.” Piru is inged dutun dengan migngezanan te Luz.
20Ne mibpenangdù dutun si Jacob he egkaǥi te, “He Megbevayà, emun edumahan a wey ebentayan a kenikew kayi te hipenawan ku wey emun ebeǥayan a kenikew te egkeenen wey igkevisti,
21wey emun ebpekelikù a ziyà te ubpaan te amey ku he wazà mezaat he egkehitavù kedì, ne sikew is Nengazen, iyan ka Megbevayà he ed-ezapen ku.
22Ne heini is batu he impelastar ku kayi he tedeman ku, ebpekepenistiǥus he kayi ka ed-ubpà he lugar. Ne ibeǥey ku kenikew is ikesepulù te langun he ibeǥey nu kediey.”