Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mike

Mike 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbalona n xa! Amasɔtɔ n sunuxi alo naxan se bogin fenma a xɔri makentun waxatini. A dondaxin se mi fa na, hali xɔdɛ bogi keden pe naxan yi ɲaxunɲɛ n dɛ.
2Tɔgɔndiya muxune bata ɲan yamanani na kiini. Muxu faɲi yo mi fa luxi. E birin dɔxi e bode yɛɛ ra faxa ti xinla ma. Birin lutin natima a ngaxakedenna yɛɛ ra.
3E yiine fatan fe ɲaxin ligɛ. Mangane seen nan fenma, kitisane dimi yi seene rasuxuma mayifuni, kuntigine e waxɔn feen falama, e birin yi malan na feen ma.
4Naxan fisamantenna ra e yɛ, na ɲaxu alo ɲanla. Naxan tinxin e tagi, na fe raxɔlɔ sansanna ɲali kanna xa. Ɛ kantan tiine bata ɛ rakolon lɔxɔn naxan ma fe ra, ɛ kɛwanle saranna sɔtɔma lɔxɔn naxan yi, na bata li. E kɔntɔfilima nɛn iki.
5I nama la i adamadi boden na. I nama i taxu i xɔyin na. I nama falan ti hali i ya ɲaxanla yɛɛ xɔri.
6Amasɔtɔ dii xɛmɛna a baba rafɛyama, dii tɛmɛne fan yi keli e ngane xili ma, ɲaxanle fan yi keli e mamene xili ma. Muxune yaxune kelima e denbayane yɛtɛɛn nin.
7Koni n tan, n na Alatala yɛɛ ra kira yitoma nɛn yigini, n yi Ala mamɛ, n nakisimana. N ma Ala n xui namɛma nɛn.
8I nama sɛwa n ma fe ra, n yaxuna. Amasɔtɔ xa n bira, n kelima nɛn. Xa n lu dimini, Alatala findima nɛn kɛnɛnna ra n xa.
9N na Alatalaa xɔlɔn naxanma nɛn, amasɔtɔ n bata yulubin liga a ra, han a yi n xun mayɛngɛ, a yi n ma kitin sa. A n naminima nɛn kɛnɛnni, n yi a tinxinyaan to.
10N yaxuna a toma nɛn, a yi yagi han! A tan naxan yi a falama n xa, a naxa, “Alatala minɛn, i ya Ala?” N yɛɛne a biraxin toma nɛn, a yi yibodon, alo boron kiraan xɔn.
11Taan nabilinna yinna mɔn na ti lɔxɔn naxan yi, ndee mɔn sama nɛn ɛ bɔxɔn danne fari na waxatini.
12Na lɔxɔni, muxune fama nɛn i fɛma, keli Asiriya yi han Misiran taane yi, keli Misiran yi sa dɔxɔ Efirati baan na, keli Efirati baan na han fɔxɔ igena, keli geyane birin ma.
13Bɔxɔn kalama nɛn a muxune kɛwanle fe ra.
14I ya yamaan nagbɛngbɛn i ya dunganna ra, i kurun naxan sɔtɔxi i kɛɛn na, naxan sa dɔxi a danna burunna ra sɛxɛ faɲi yireni. E yi e dɛge Basan nun Galadi yi alo lɔxɔ danguxine.
15N mɔn kabanako wanle yitama e ra nɛn alo e mini waxatini Misiran yi.
16Siyane a toma nɛn e yagi, hali e sɛnbɛn to gbo. E yiin sama nɛn e dɛ ra, e tunle yi xɔri.
17E burunburunna dunxunma nɛn alo saɲina, alo daliseen naxanye e bubuma bɔxɔni. E minima nɛn xuruxurunɲɛ e luxundene yi, e fa Alatala ma, en ma Ala. E gaxuma nɛn i yɛɛ ra, e yilanyilan.
18Nde luxi alo i tan, Ala, i tan naxan i ya yamaan muxu dɔnxɛne yulubin xafarima, i tan naxan murutɛn mafeluma? I ya xɔlɔn mi buma han habadan amasɔtɔ hinanna rafan i ma.

19I mɔn kininkininma nɛn nxu ma, i nxɔ hakɛne yibodonma nɛn i sanna bun, i nxɔ yulubine birin wolima ayi nɛn fɔ fɔxɔ igen tilinna ma.
20I ya lannayaan yitama nɛn Yaxuba bɔnsɔnne ra i yi hinan Iburahima yixɛtɛne ra, alo i kɔlɔ kii naxan yi nxu benbane xa a singeni.