Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Maiga

Maiga 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na da da:i dioi bagadedafa! Na da ha:i bagade dunu amo da ifa dulu ganabeyale amola waini fage ganabeyale hogole ba:sea, hame ba:sea, da:i diosu agoai galebe. Waini fage amola figi fage hedai nasu huluane da enoga fai dagoi.
2Isala:ili soge amo ganodini da moloidafa dunu afae hame gala. Amola Godema noga:le madelagi dunu afae hame gala. Dunu huluanedafa da medole legemusa: logo hogosa. Dunu huluanedafa da hina: fidafa dunu fane legemusa: desega ahoa.
3Ilia huluane da wadela:i hou obenanewane hamonanumusa: dawa:. Eagene ouligisu dunu amola fofada:su ouligisu dunu huluane da hano suligili adole ba:sa. Mimogo dunu da ilia hanai ilima adosa. Amaiba:le, ilia huluane da gilisili wadela:le ilegele sia:daha.
4Amo wadela:i hamosu dunu gilisisu ganodini dunu afae afae da fonobahadi noga:i. Be ilia amola da wadela:i aya: gaga:nomei gisi defele, wadela:idafa. Gode da musa: ilia sosodo aligisu dunu ilia lafidili ilima dawa:digima:ne sisasu. Be ilia da hame nabi. Amaiba:le, eso da misi amoga E da ilima se imunu. Wali ilia da gagaoududala.
5Dia na:iyado amola dia sama ilia sia: amo dafawaneyale mae dawa:ma! Digoama amola diaudama, ilia da di hohonosa:besa:le, dawa:iwane sia:ma!
6Wali eso amoga, dunu mano ilia da ilia eda gagaoui dunu agoai ba:sa. Uda mano ilia da emema hagale besia:sa. Uda a:fini da egoamema sia:ga gegesa. Amola dia sosogo fidafa da dima ha lai dagoi.
7Be na da Hina Gode na fidila misa:ne, oulelumu. Na da Hina Gode na gaga:ma:ne, na da denesini gebewane ouesalumu. Na Gode da na wele sia:be nabimu.
8Ninima ha lai dunu da ninima da:da:lole sia:mu da bai hame gala. Nini da dafai dagoi be bu wa:legadomu. Ninia da wali gasi ganodini esala. Be Hina Gode da ninima hadigi imunu galebe.
9Ninia da Hina Godema wadela:le hamoi. Amaiba:le, ninia da Ea ougi hou wahamusu ba:sa esalumu. Be fa:no dagomusa:, E da nini gaga:mu. Amola ninima wadela:le hamosu dunu amo ilima fofada:ne, ninia moloidafa hou mimogoa heda:mu. E da nini hadigi amoga oule misunu. Ninia da mae bogole esaleawane, Ea gaga:su ba:mu.
10Amasea, ninima ha lai dunu da amo hou ba:sea, ilia da gogosiamu. Amo ha lai dunu da musa: ninima amane dodona:gini sia:su, “Dilia Hina Gode da habila:?” Ninia da ili hasalasi dagoi ba:mu. Ilia da logoba:le ahoana, fafu ososa:gi agoai ba:mu.
11Yelusaleme fi dunu, dilia! Dilia moilai bai bagade gagoi bu gagomu eso da mana. Amo esoha, dilia soge alalo da ga gasigamu.
12Dilia fi dunu soge enodini esafulu, da dilima gagadola misunu. Ilia da Asilia (gusudili soge) amola Idibidi (ga south soge) amola Iufala:idisi Hano soge amola hano wayabo bagade soge badiliadafa gala amola goumi soge badiliadafa gala, amo sogeganini ilia da dilima gagadola misunu.
13Be dunu fi amo da osobo bagadega esala, ilia da baligili wadela:le hamonanebeba:le, osobo bagade da bu hafoga:i wadela:idafa soge agoane hamomu.
14Hina Gode! Dia fi dunu amo Di da ilegei, amo ilima sibi ouligisu defele ouligima! Ilia da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini esala. Be ili sisiga:le da nasegagi soge noga:i diala. Ilia da musa: hamoi defele, Ba:isia:ne amola Gilia:de nasegagi gisi soge amoga ha:i na masa:ne, logo doasima.
15Hina Gode! Di da nini Idibidi sogega fisili masa:ne oule ahoanoba, nini fidima:ne, musa: hame ba:su gasa bagade hou hamosu. Amo defele, nini fidima:ne bu hamoma!
16Fifi asi gala eno da gasa bagade gala. Be ilia da Dia gasa bagade musa: hame ba:su hou ba:sea, ilia hamomu logo ga:iba:le, gogosiamu. Ilia da beda:iba:le, lafi gaduli fimu, amola ge ga:le esalumu.
17Ilia da sania agoane gulu da:iya sugi masunu. Ilia da ilia gagili sali moilai amo fisili, beda:ga yagugusa misunu. Ilia da beda:iba:le, ninia Hina Godema sinidigimu.
18Hina Gode! Di agoai eno ‘gode’ da hamedafa gala. Di da Dia fi dunu hame bogoi esalebe, ilia wadela:i hou gogolema:ne olofosa. Di da ougisa, be gebewane ougi hame diala. Be Di da Dia mae fisili asigidafa hou amo ninima hahawane olelelala.

19Di da ninima bu olofole asigidafa hou hamonanumu. Di da fedege agoane, ninia wadela:i hou Dia emoga ososa:gilalu, hano wayabo bagade osoga gududafa sanasimu!
20Dia fi dunu da A:ibalaha:me amola Ya:igobe elagaga fifi misi esala. Di da ninia aowalali amo ilima mae fisili asigidafa hou hamoma:ne ilegele sia:i. Ninia dawa:. Di da amo mae fisili asigidafa hou ninima hamonanumu. Sia: ama dagoi