Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Mika

Mika 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ojae aêma, aê jatôm ŋac, taŋ gebe ejoŋ kaŋanô sa naŋ, mago sejoŋ sa su. Aê katôm ŋac, taŋ gebe êtap wain ŋanô sa naŋ, mago sejoŋ gêbacnê. Wain ŋanô teŋ geŋkaleŋ, gebe janiŋŋa atom. Jambô ŋalêwê gêjô aê, mago masi.
2Lau mansaŋ samob maleŋmê aŋga gamêŋ tau, ma lau gêdêŋ sêmoa lau ŋalêlôm kêtiam atom. Êsêac dêdib ŋamalac, gebe sêkêc dec siŋ to sêkic uc, gebe sêlô nêŋ lasitêwai.
3Êsêac lemeŋ ŋagaô kêtu sêŋgôm secŋa. Gôliŋwaga sêjatu mone, ma mêtôcwaga sêkôc awa ŋalêsiŋa. Lau kapôêŋ sêsa lêŋ, taŋ nêŋ ŋalêlôm kêkac êsêac naŋ, ma sêlênsôŋ biŋgêdêŋ.
4Êsêacnêŋ lau ŋajam têtôm waŋganic, êsêacnêŋ lau gêdêŋ ŋanô têtôm gêŋ ŋatêkwa. Nêŋ dibwaganêŋ bêc to bêc êsêac têtap ŋagêjô saŋa mêŋkêsa, galoc nêŋ kauc kêlênsôŋ.
5Ôsô nêm ŋac wacbaŋ aômŋa ŋalabu atom ma ôkêŋ êwiŋ nêm ŋac ôli andaŋ aômŋa atom. Ojop awamsuŋ êndêŋ awê, taŋ gêc gêwiŋ aôm naŋ.
6Gebe latu gêjac kapoac tama, ma latuo gêli tau sa gêdêŋ têna, ma lawao wakuc gêdêŋ lawao laŋgwa. Ma lau, taŋ sêŋgôŋ andu tageŋ naŋ, têtu soŋo-soŋo gêdêŋ tauŋ.
7Mago aê tec oc jakêŋ matoc Apômtau, aê oc jaôŋ Anôtô, taŋ ênam aê kêsi naŋ. ŋoc Anôtô oc êkêŋ taŋa aê.
8O ŋoc ŋacjo, ôlim êpi êtu aêŋa atom. Aê embe jambeŋ, oc jandi sa êtiam. Aê embe jaŋgôŋ gamêŋ ŋakesecŋa, Apômtau oc êtu ŋoc ja.
9Aê gabe jaôc Apômtaunê têtac ŋandaŋ, gebe aê gagôm sec gêdêŋ eŋ e êkôc ŋoc biŋ sa ma êmêtôc aê. Eŋ oc êwê aê jasa ŋawê jana ma aê oc jalic ênê lêŋ ênam aê kêsiŋa.
10Go ŋoc ŋacjo, taŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “Aômnêm Apômtau Anôtô gêmoa ondoc” naŋ, oc êlic ma maja êsa. Aê matocanô jalic biŋ tau ŋajam, êsêac sêka ŋacjo tau tôŋ êtôm sêka lêsap tôŋ aŋga intêna.
11Êndêŋ bêc ônê oc sêkwê nêm tuŋbôm sa êtiam ma sêŋgôm nêm gamêŋ ŋamadiŋ êtu kapôêŋ.
12Êndêŋ bêc ônê lau aŋga Asuria e êndêŋ Aiguptu ma aŋga Aiguptu e êndêŋ bu Euprat ma aŋga gwêc ŋamakeŋ e êndêŋ gwêc ŋamakeŋ ma aŋga lôcdênaŋ teŋ e êndêŋ lôcdênaŋ teŋ sêndêŋ aôm sêwac.
13Mago nom tau oc êtu gasaŋ êtu lau, taŋ sêŋgôŋ nom tau naŋŋa, gebe êjô gêŋ, taŋ êsêac sêgôm naŋ.
14Ojop nêm lau ŋa nêm tôc, êsêac têtu nêm dombalênsêm. Êsêac sêmoa tauŋgeŋ sêmoa saleŋbôm, mago nom toŋalêsi ŋajam kêgi êsêac auc. Tec ôwê êsêac acgom, gebe nasêniŋ gêgwaŋ ŋajam aŋga gamêŋ Basan to Gilead êtôm sêgôm gêdêŋ andaŋgeŋ.
15Aê gabe jatôc gêŋtalô êndêŋ êsêac êtôm andaŋgeŋ gêdêŋ taŋ gômôêŋ aŋga Aiguptu naŋ.
16Tenteŋlatu sêlic ma êŋgôm êsêac majeŋ êsa êtu nêŋ ŋaclai samobŋa. Êsêac sêmbôc aweŋsuŋ auc ma taŋeŋsuŋ êôc auc. Êsêac sêndamôê kekop amboac moac to gêŋ, taŋ sêgalab sêmoa nom naŋ.
17Êsêac sêsa aŋga nêŋ malac ŋajaŋa totêtênêpgeŋ, êsêac têtakê êtu aêacnêŋ Apômtau Anôtôŋa ma têtêc aôm.
18Asa anôtô kêtôm aôm, gebe êsuc sec ôkwi ma taê ênam nê gêŋlênsêm ŋapopoc nêŋ biŋ alôb-alôb êtiam atom. Eŋ gê nê têtac ŋandaŋ tôŋ gedeŋ tôŋgeŋ atom, gebe eŋ têtac gêwiŋ, gebe taê walô lau.

19Eŋ oc taê walô aêac êtiam ma êka aêacnêŋ keso tôŋ. Aôm oc ômbaliŋ ma sec samob êsêp gwêc ŋagêdimbob êna.
20Aôm oc ôtôc biŋ ŋaŋêŋ êndêŋ Jakob to têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa êndêŋ Abraham êtôm gôjac mata gêdêŋ aêac tameŋmai gêdêŋ andaŋgeŋŋa.