Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Mise

Mise 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waiyoo mapi! Má dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ libɛ ge vɛ̃ɛbɛ kↄ̃nwɛwaɛ. Vɛ̃ɛ kↄ́ ge kaadↄɛn sɛ̃́ia pↄ́ mi a nidɛ ku lↄo.
2Luayãmanaↄ làa dṹniau, gbɛ̃maaↄ ku gbɛ̃nazĩnaↄ guu lↄo. Ampii aaì gbɛ̃́ dã́dã aa dɛ, baade lɛ́ a gbɛ̃́dee wɛ ń táaluo.
3Aa vãikɛa gↄ̃i vĩ ↄplaa ń zɛɛo. Kía ì pↄ́ gbɛa, yã́kpalɛkɛna ì gbagusaɛsi, gbãade ì azĩa pↄeã dilɛnɛ́, ampii aaì gbɛ̃́ wɛtãò.
4An gbɛ̃maaↄ dɛ lán lɛaawa, an dendaeↄ pãsĩ dɛ lɛsikaoa. An ĩadamagↄↄ pↄ́ ń gudↄ̃anaↄ a yã'ò kà, an bã̀abãabogↄↄ pìla se.
5Ńsu ǹ n gbɛ̃́dee náaikɛo, ńsu ǹyↄ̃ daa n kwàasi gã̀uwao. Laaika yã́ pↄ́ ńyↄ̃ o nↄɛ pↄ́ kpá ń kùɛɛzi.
6Nɛgↄ̃ɛ a a mae kpɛbↄ, nɛnↄɛ a fɛlɛ ń a dao, nↄzãe a bↄ a zãda kpɛ, gbɛ̃́ bɛdeↄ gↄ̃ aà ibɛɛↄ ũ.
7Mapi sↄ̃ ma wɛ́ aↄ dↄ Diizi, má Lua ma Suabanapi dã́. Ma Lua a ma yãma.
8Wá ibɛɛↄ su pↄnakɛ wá yã́ musuo. Baa kɛ́ wa lɛlɛ, wá fɛlɛɛ. Baa tó wá kálɛa gusiau, Dii a gupuwɛ̃ɛ.
9Lá wa duunakɛ̀ Diiɛ, àlɛ a pↄkũma bↄbↄwá e àↄ gɛ́ yã́siiwanↄ, i to yã́ bↄwanↄ na. A wá da gupuau, a wá suaba, wí wɛ́siɛ.
10Tó wá ibɛɛↄ è, wí a ń kṹ. Wá ibɛɛpiↄ òwɛ̃ɛ yãa aa mɛ̀ Dii wá Lua ku máɛ? Wa ↄ̃zↄ̃má lán pɛ̀lɛawa gãaɛ, wí wɛ́siɛ.
11Siↄna bĩ́ibogↄↄ a ká, gↄↄ bee a kálɛa a yàasa kṹ.
12Gↄↄ bee gbɛ̃́ↄ bↄ Asili ń Egipi wɛ̃́lɛↄ guu, aa bↄ za Egipi ń Uflatao, za ísia baale ń baalao, za gbɛ̀sĩsĩ kpɛle ń kpɛlao, aai mↄ we.
13Dṹnia a gↄ̃ yàaa gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ yãkɛaↄ gbɛ ũ.
14Dii, ǹ ń gbɛ̃́ↄ dã́dãkɛ ń n gopanao, n kpàsa sãpiↄ aaiↄ kú ńtɛ̃ɛ Kaamɛli líkpɛu, aai pↄble Basana ń Galadao dã́dãkɛkĩi maau lán yãawa.
15Ńyↄ̃ yãbↄnsaɛↄ kɛnɛ́, lá ń kɛ̀ gↄↄ pↄ́ n bↄńnↄ Egipiwa.
16Buipãleↄ e, wí i ń kṹ ń nɛgↄ̃nkɛyã musu. Aa ↄku ń lɛ́wa, an swã́ iↄ kɛ weũu.
17Aa bùsu ble lán mlɛ̃wa, lán pↄ́taa'onkuawaↄwa. Aa bↄ ń ulɛkĩiↄ guu, aa mↄ Dii wá Luawa ń lualuao. N vĩa a ń kṹ, sↄ̃ i kɛ̃́ńgu.
18Lua, démɛ muaannↄi? Ni n gbɛ̃́ kↄ̃naↄ duuna kɛ̃́má, ni sùuukɛńnↄ ń ń tàaeↄ. N pↄ líↄ paa gↄↄpiio, gbɛ̃kɛkɛanɛ́ mɛ́ ì kangu.

19Ńyↄ̃ ɛa wá wɛ̃nagwa lↄ, ní ↄ̃zↄ̃ wá yãvãiↄwa, ní wá duuna zu ísia í títiu píi.
20Ńyↄ̃ náaiyã kɛ Yakↄbu buiↄnɛ, ńyↄ̃ gbɛ̃kɛkɛ Ablahaũ buiↄnɛ, lá ń a lɛgbɛ̃̀ wá dezipiↄnɛ za káauwa.