Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Mikiyaasa

Mikiyaasa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aayye7ana tanoo! Taani teerai maxetti wuriichchin yiidi, woiniyaa turaappenne balasiyaa mittaappe ba amottidobaa demmanau danddayibeenna namisettida bitaniyaa mala gidaichchaas.
2Xoossaa dosiya keha asi biittan mulekka baawa; asaa garssan suure asi xayiis. Asi ubbi asa suuttaa gussanau zuggidi naagees; qassi ubbaikka ba ishaa gitiyan oiqqanau kaallees.
3Eta kusheti naa77aikka iitabaa oottanau loohi uttidosona. Halaqainne daannai mattaayiyaa oichchoosona; gita asati bantta amottidobaa odoosona; eti ubbaikka issippe iitaa phuphphuroosona.
4Eta garssan onakkoi keha giyoogee aguntta mala; qassi onakkoi suure giyoogee gom77ore mala. GODAI hananabaa yootiyaageetu baggaara odidoogaadan, i ba asaa qaxxayiyo gallassai gakkiis; eti shabbirettiyo wodeekka ha77a.
5Ne shooruwaa ammanoppa; ne laggiyaakka ammanettoppa. Neeni qoommada aqiyo ne keettaayeessi odiyoobaakka akeekada oda.
6Aissi giikko, na7ai ba aawaa karees; na7iyaa ba aayee bolli, na7aa machchiyaakka ba bollotee bolli denddoosona; aawussi aawu so asai morkke gidees.
7SHin tana gidikko, taani ufaissan GODAA xeellashshana; tana ashshiya Xoossaa taani naagashshana; ta Xoossai tabaa siyana.
8Ta morkkiyau, ta metuwan ufaittoppa. Taani kunddikkokka denddana; taani xuman uttikkokka, GODAI taayyo poo7ana.
9Taani GODAA naaqqaas; hegaa gishshau, i taayyo mootettidi, ta pirddaa kessana gakkanaashin, taani a hanqquwaa danddayana. I tana poo7uwau kessana; taanikka i ashshiyo ashettaa be7ana.
10He wode ta morkkeekka be7ana; qassi tana, “GODAI ne Xoossai awan de7ii?” yaagi yaagidi qilliicciyaagee yeellaa maayana; i ogiyan de7iya urqqaadan yerettishinkka taani ta aifiyan be7ana.
11Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte katamaa gimbbe dirssati direttiyo gallassai yaana; he gallassi intte zawaikka aakkana.
12He gallassi intte asai inttekko simmana. Eti Asoore biittaappe, Gibxxe katamatuppe, Efiraaxiisa SHaafaa heeran de7iya sohotuppenne qassi haahosan de7iya abbatu doonaappenne xoqqa deretuppe inttekko simmana.
13SHin biittai an de7iya asaa iitatettaa gaasuwan asi bainna baisa gidana.
14Neeni ne asaa, aradda biittai yuushuwan de7iyo bazzuwan barkka de7iya ne buzo dorssaa wudiyaa ne gatiman heemma. Eti kaseegaadankka Baasaaneeninne Gala7aaden heemettona.
15GODAI, “Intte Gibxxe biittaappe kiyido wodiyaadan, taani inttena maalaalissiyaabaa bessana” yaagees.
16Kawotettati ubbai hegaa be7idi yeellatana; eta wolqqaikka hada gidiyo gishshau, eti yeellatidi, bantta doonaa oiqqana; eta haittaikka tullana.
17Eti shooshshaadan, biittaa laaccana; sa7aara tiran gooshettiya meretatudan kokkoriiddi, bantta qatuwaappe kiyana. Kiyidi gita dagaman GODAAKKO, nu Xoossaakko, simmana; eti GODAASSI yayyiiddi de7ana.
18Naaquwaa atto yaagiyaagee, ba asaa atettatu makkalaa qoodennaagee ne mala Xoossai oonee? Neeni hanqqoi hanqqoshin, merinau de7a aggakka; aissi giikko, neeni ne asaassi ne aggenna siiquwaa bessiyoogan ufaittaasa.

19Neeni nuuyyo qassikka qarettana; nu naaquwaa ne tohuwan yedhdhana; ee nu nagaraakka abbaa ciimman olana.
20Neeni beniisappekka doommada nu maizza aawatussi geppada caaqqidoogaadan, Abrahaamanne Yaaqooba zare gidida ne asaassi ne ammanettiyoogaanne ne aggenna siiquwaa bessana.