Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ABAKUKU

ABAKUKU 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di m̀pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nKuyie mbɛnkɛ tiǹti ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Abɑkuku.
2Ti Yiɛ̀ nKuyie! Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ keè n dɑ kuɔ̀nnɛ̀mɛ̀? A yóó n cɔ́útɛ́ ɔ̃̀ndɑɑ̀? M bɑɑ dɑ kuɔ̀nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yonku dɛutɛ́mɛ̀ mmɛ kɑ̀ɑ bùútóoɑ̀?
3Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi? Bɑ nte kɑ̀ɑ yóu kɛ̀ bɛ̀ ti fɛ̃́ũnko? Mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ mufèè n wúómmɛ̀, tinɛìtì tiì nɛ́ bo nɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀.
4Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í tũ nyikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, bɑ́ tibeéntì tɛ̃́nkɛ í bekù mɛsɑ̀ɑ̀, oyɛiwe weè nɔ nhosɑ̀ù, dɛɛ̀ te kɛ̀ tibeéntì cɑ̀kɛ.
5Kɛ̀ Kuyie nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ yɛbotɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ di di, kɛ́ di kpeí. N yóó pĩ́ mmùù tɔ̃mmú di mmɔ̀nnì, kɛ̀ bɛ̀ do di nɑ̀kɛ́ kɛ tú mù bo dɔɔ̀ di bɑ́ɑ́ yie.
6N yóó íinní Bɑbidɔnni kó bɛnitiyonkubɛ mbɛ, bɛnitidɔnnibɛ̀, bɛ̀ɛ̀ firì titentì timɔu, kɛ feètì yɛhɛkɛ̀.
7Bɛ̀ kpeńnìmu kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. Kɛ ɑ̃ sifeí, kɛ ɑ̃ɑ̃̀ bɛmɑ́ɑ̀ bɛ kó ikuɔ́.
8Bɛ sɛ̃ĩ́ cɑ̃ɑ̃mu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛkpɑmɑɑ̀, kɛ tonnì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ sikpɑmɔɔ́ ɔ̃ mbɛtì kuyuoku mɔ̀nnì kɛ bo pĩ́ nkɛ cɑ̃ɑ̃mɛ̀. Bɛ sɛ̃ĩ́ boní dɛdɛ́tirɛ̀ ndɛ, kɛ pùtìní kɛ cɑ̃ɑ̃ kɛ dò nfɛcĩrifɛ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ fɛ̀ dɔ́ kɛ́pĩ́ ndɛ̀, kɛ́fĩɛ̃̀tɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí.
9Bɛ̀ kèrínímu, kɛ pɔntì kɛ ɛiti, kɛ wetí bɛ ììkɛ̀, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù kɔ̃mɛ kɛ kouti tidɑɑtì mubirímú kɔ̃mɛ.
10Bɛ̀ sènkumu bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ dɑú sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, bɛ̀ í bɔti dihɛì iduotí fitɛ́ dì kpɛti, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ì ɔnnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ mmu kɛ́tɑ, kɛ́pĩ́mmú bɛ̀ɛ̀ bo di miɛkɛ.
11Bɛ̀ pɛ̃nkùmu kuyɑɑkù tɛ̃mɛ̀, kɛ dɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ kɔri kupíkù tɛkù. Bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ tɑ̃́ bɛ wɛ̃rímú mmu, bɛ̀ nɑ ntɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie.
12Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nku nɛ̀ dimɔ̀nnì. Fɔ̃́ɔ̃̀ ti te, ɑ dò mpɑ́í pɑ́í nwe kɛ bo sɑ̃́ɑ̃̀. Fɔ̃́ n kó kupèrìkù. Fɔ̃́ɔ̃̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ nnìtìbɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo yṹɔ̃́ nti to, ɑ bɛ̀ kpénkùnnɛ kɛ̀ bɛ̀ bo ti tiémmu.
13Kuyie nhɑ dò mpɑ́í pɑ́í nwe, ɑ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nwúó mmɛyɛi. A bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nwúó nkɛ bɛ̀ ti fɛ̃́ũnko. Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ wùó mbɛyɛibɛ kɛ í nɑ́ɑ́ ntìmɑtì? Bɑ nte kɛ̀ bɛyɛibɛ nɑ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ wenninɛ̀ kɑ̀ɑ wúónko.
14Dɛ̀ yĩmɛ kɑ̀ɑ wùónko bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛ dò mbɛ̀ tu siyĩĩ, kɛ do mbɛ̀ tu dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ onìùtì?
15Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ pĩ̀ḿmú nɛ̀ o yĩm̀pie nku, bɛ̀ tɑ o dìtìmù miɛkɛ nkɛ, kòò bɛ̀ ũrínɛ̀ kuyɑ́ɑ̀kù kɛ̀ dɛ̀ o nɑɑti, kòò yɑ̃̀nku.
16Ntɛ bɛ, kɛ feu bɛ dìtìrɛ̀ iwũɔ̃, kɛ tuɔ̀ ntihúúntì bɛ yɑ́ɑ̀tì, kɛ yɛ̃́ dɛɛ̀ bɛ̀ duɔ̀mmɛ̀ mudiì mɛdiɛ̀, mudiì mùù sũ mɛsɑ̀ɑ̀.
17Bɛ̀ yo nsɔkɛ́mu kɛ kou yɛbotɛ̀, nɛ̀ bɛ yĩǹdìtìrɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ɑ̃̀? Mɛsémmɛ̀ í yóó bɛ̀ pĩ̀nɑ́ɑ̀?