Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ha:bagage

Ha:bagage 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da balofede dunu Ha:bagage ema sia:ne iasu iasi.
2“Hina Gode! Na da habowali seda Dima fidima:ne wema:bela:? Ba:bilone dunu da ninima bagadewane gegene nimi daha. Di da habogala na wesu nabalu, nini gaga:ma:bela:?
3Dia da abuliba:le na da bidi hamosu bagadedafa ba:ma:ne hamosala:? Dia da abuliba:le agoai wadela:i hamosu hou udigili ba:lala:? Gugunufinisisu hou amola gegene nimi dasu hou huluane da na sisiga:sa. Amola gegesudafa amola sia:ga gegesu da soge huluane nabalesi diala.
4Fofada:su hou da gasa hame amola hamedei agoane ba:sa. Moloidafa hou hamobe da hamedafa ba:sa. Wadela:i hamosu dunu da moloidafa hamosu dunu ilima osa:le heda:sa. Amaiba:le, moloidafa fofada:su da wadela:lesi dagoi ba:sa.
5Amalalu, Hina Gode da Ea fi dunu ilima amane sia:i, “Dilia fifi asi gala huluane dilima sisiga:i dialebe, amo mae fisili, ba:laloma. Amasea, dilia da fofogadigimu. Bai, Na da hou bagade hamomu. Amola dilia da amo hamobe dilia gega nabimu ganiaba, dafawaneyale hame dawa:la:loba. Amaiba:le, ba:laloma!
6Ba:bilone dunu da nimi bagade dodona:gi dunu. Amo dunu fi da eno osobo bagade fi ouligimusa:, Na da ilima gasa iaha. Ilia da eno soge hasanasimusa:, osobo bagadeba:le mogodigili ahoa.
7Ilia habi ahoasea, dunu huluane da beda:gia:sa. Ilia da gasa fili, ilisu da ouligisu hou gagui dagoi dawa:lala.
8Ilia hosi ilia hehenasu hou da ‘lebade’ ea hehenasu baligisa, amola ilia ougi hou da wufi wa:me ea ha:iba:le ougi baligisa. Ilia hosi da:iya fila heda:i dadi gagui dunu da soge badilia amoga manebe ba:sa. Ilia hosi da osoba gidilagidilasa. Ilia da buhibaga sage famusa: dabe, amo defele, gogili daha.
9Ilia dadi gagui wa:i da gegene nimi dahawane midadi mogodigili ahoa. Amola dunu huluane da ilia mabeba:le beda:sa. Ilia doagala:le samogele lai dunu ilia idi da sa:iboso defele, idimu gogolei ba:sa.
10Ilia da hina bagade ilima higale ba:sa, amola ouligisudafa dunu amoba:le oufesega:sa. Gagili sali diasu da ilia logo hedofamu hamedei. Ilia da amo ea gagoi beba:le osobo gasa:le lelegela heda:le amodili golili sa:ili, doagala:le laha.
11Amasea, ilia da fo ahoabe defele, bu asi dagoi ba:mu. Amo dunu ilia gasa da ilima ‘gode’ gala.
12Hina Gode! Musa:dafaganini, Di da Gode galu. Di da na Gode! Di da hadigidafa amola Fifi Ahoanusudafa. Hina Gode! Na Gode amola na Gaga:su! Di da Ba:bilone dunu ilegei dagoi. Di da ili gasa fufugilisili, ilia ninima se dabe ima:ne gasa fufugilisi.
13Be Di da abuliba:le amo wadela:i hamosu dunu amola hohonosu dunu ilima asigiwane ba:sala:? Dia si da hadigidafaba:le, Di da wadela:i hou amola wadela:i hamobe dunu amo ba:mu gogolesa. Amaiba:le, Di da Ba:bilone dunuma, amo dunu da ilia moloi hou baligisa dunu, amo gugunufinisilalebe ba:sea, Di da abuliba:le ouiya:le esalabala?
14Menabo fi amola sage fi da ilima olelema:ne, ouligisu dunu hame gala. Di da abuliba:le Dia fi dunu ilima menabo amola sage fi ouligibi defele ouligisala:?
15Ba:bilone dunu ilia da eno dunu menabo agoane ma:go amoga hiougisa. Ilia da dunu gasa:su amuni ganodini sa:i, hiouginana ahoa. Ilia da dunu gaguiba:le, hahawane nodone wele sia:sa.
16Ilia da ilia menabo gasa:su amoma nodone sia:ne gadosa amola amoma gobele salasu hou hamosa. Bai ilia gasa:su amuni da ilima baligili noga:idafa liligi ilima iaha.
17Ilia da eso huluane, mae fisili ilia gegesu gobihei amoga fifi asi gala dunu ilima mae asigili, gugunufinisilaloma:bela:?