Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - Habacuc

Habacuc 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Natora profeta Habacuc Ibon onanmaa joi iki.
2Ibó, ¿Jawetiankamanki min ninkatamabi mia yokati ea saí iti iki? ¿Jawetiankamanki, nato jakonma jawéki ikai kopí, noa akinni mia joaimabi mia yokákin en mia saí ati iki?
3¿Jaweatiki ichabires masá teneti itan ichabires jakonma min ea oinmai? Jakonma masá teneti itan mawakanra ea kateke; jatíbiainra join iananankanai itan jakonmanankanai.
4Ja esekan yoiai keskára ayamakanai, ati keskáakinra jakonhakin jato benxoaxonyamakanai, joi benxoakinra jakonmabaon jakonbo jatoaresai, itan atikeskabiakin jakon atira wetsaakanai.
5Oinkanwe wetsa mainmeabaonra mato kateke; oinnax ratékanwe. Ea riki moa atires, wetsabaon mato yoia maton ikonhatima keská jawékibora en ati iki.
6Ninkakanwe caldeobora reteanankasbo en jato imai, jabora ramiamis jonibo iki, nato mai rebestanira jatíbitian oken boanbekonkanai, jatona ikenmabi iboanoxon mai biira ikanai.
7Ja jonibaonra jato ratexon rakéakanai, wetsa esébo ayamakinra jatonabichores jakon shinankanai.
8Jaton kabayobora leopardobo winoa ishtobo iki, tsoa jonibi jain jaama mananmamea pimis yoinabo bebónbires sinábo riki. Ja kabáyonin peyakax boai jonibora kikinbires icha itan kikinbires ishtobo iki, jato akíra ochokeaxbi jatoki choronkanai, teté namiki paketai keskatira, jatoki choronkanai.
9Winókinra jatíbi keyokin ras abotankanai; ja bokinra jato rakéabotankanai, ja jato yatankana jonibora aniparo mashi xewinna bebónbires icha ikanai.
10Apobo itan kikin jakon joni koshibokira shirokanai. Jaton jema katemakin koshi chikékanara osankanai, jan mapétira ja chikékibi mashi keyá tsamankanai, jaskáxonra rátereskin jato yatankana iki.
11Niweaba koshi keskára winókana iki; jaton koshinbi jato akíra wetsa diossa noa keska yamake ikanai.
12Ibó ¿Miaki jatíbitianbires jaama iki, miaki jakon itan keyoisma Diosma iki? Miara nokon Ibo itan ea koiranna iki, caldeobo jato koshi menixonra, jabo meranxon atikeskabiakin min noa masá tenemaa iki.
13Mia kikinshaman jakonma néoma ixonra, jakonma akanai min amaresti atipanyamake, anibires jakonma akanairibira min jakonhaxon jato ointi atipanyamake, ¿Jawe keskákinki retemisbo min oinresai, jaweatiki jakonma jonin ja keskáma jakonbo jato reteaitian min netéxon oinresai?
14¿Jaweatiki aniparomea yapabo akai keskáakin min jonibo akai, jan akinti koshioma yoinabo keskáakin?
15Caldeobaonra wetsa maibo iboakanai, yapa biaibaon yapa bixon iboai keskáakin: miskitinin itan redbaonra bikanai, jaskara jatíbi tsamata oinnaxa kikinbiresi raroai.
16Jaskákinra yapa biai jonin mishkiti betan jawen redbo rabiai, jainxonra jabo rabikin yoinabo retexonai itan incienso inintibo menoxonai, jabo kopíresa jakon itan icha pitia iki.
17Jaskáakinki, ¿Caldeobaon jaton redbaon noa biboreskanti iki? ¿Noibayamakin jonibo jato reteboreskanti iki?