Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Imbbaaqooma

Imbbaaqooma 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hananabaa yootiya Imbbaaqoomassi GODAI ajjuutan qonccissido qaalai hagaa.
2Imbbaaqoomi hagaadan yaagiis; “Abeet GODAU, neeni tana maaddanaadan taani xeesiyo wode, aude gakkanaashin siyennan ixxuutee? Qassi taani naaqettada neeyyo waassiyo wode, aude gakkanaashin ashshennan ixxuutee?
3Ha naaquwaa tana aissi bessai? Mooruwaa xeellaidda neeni aissi co77u gaada danddayai? Bashshainne makkalai ta sinttaana; waretainne ooshshai biitta ubban dariis.
4Hegaa gishshau, higgee leppiis; tumi kiyi erenna. Qassi nagaranchchati xillo asata dooddi oiqqido gishshau, pirddai geellattees” yaagiis.
5GODAI zaaridi ba asaa hagaadan yaagiis; “Intte yuushuwan de7iya kawotettata xeellite! Xeellidi garamettitenne maalaalettite! Aissi giikko, intteyyo yootiyaakkokka intte ammanenna oosuwaa taani intte wodiyan oottana hanais.
6Taani Kaladaaweta, he meqetti bainna dirbbiya asata denttais. Eti banttabaa gidenna biittaa olidi oiqqanau biitta ubban yuuyoosona.
7Eti yashissiiddinne daganttiiddi, bantta xalaalaa bonchchissiya higgiyaa kessoosona.
8Eta parati maahetuppekka aadhdhida eesanchchanne namisettida omarssa wanggireellotuppekka aadhdhida hanttaara. Eta paraasati yeddiiddi, haahosaappe yoosona; eti argganttai aibakko oiqqanau paalliyoogaadan paalloosona.
9Eta olanchchati ubbai sugettabaa oottanau bazzo carkkuwaadan carkkiiddi yoosona. Yiidi asaa omooddidi, shafiyaadan shiishshoosona.
10Eti kawotu bolli qilliiccoosona; haariyaageetakka eti baceessoosona; qassi shuchchan direttida geessotu ubban eti miiccoosona. He geessota omooddanau eta lanqqiyan biittaa keeloosona.
11Hegaappe guyyiyan, eti ubbabaakka carkkuwaadan pittidi kanttana. He makkalanchchatussi eta wolqqai eta xoossaa” yaagiis.
12Abeet GODAU, ta Xoossau, ta Geeshshau, neeni merinaappe doommada de7iya Xoossaa gidikkii? Neeni nu Zaalla gidiyo gishshau, nuuni haiqqokko. Abeet GODAU, Kaladaaweti nuna pirddanaadan, neeni eta denttadasa; denttada wolqqaakka etau immadasa.
13Ne aifeti daro geeshsha gidiyo gishshau, iitabaa xeellanau dosokkona; iitabai oosettiyo wode be7aidda co77u gaanau danddayakka. Yaatin, ha makkalanchchata aibissi co77u gaada xeellai? Nagaranchchati banttappe xilliya asata mittiyo wode aibissi co77u gai?
14Neeni asaa abbaa moletudan, kaalettiyaabi etau bainna tiran gooshettiya meretatudan oottadasa.
15Kaladaaweti dere asaa ubbaa qaphiyan qoridi kessana; eti eta bantta qeera gitiyan oiqqana; qassikka eti eta bantta wogga gitiyan buuridi shiishshana; yaatidi eti ufaittananne hashshu gaana.
16Hegaa gishshau, eti bantta qeera gitiyaayyo yarshshoosona; bantta wogga gitiyaayyo ixaanaa cuwayoosona. Aissi giikko, eti ishaluwan de7iyoinne mal77uwaa miyoi he gitetu wolqqaana.
17Yaatin, eti bantta bisuwaa shoddi shoddi kawotettata ubba wode qareti bainnan woriiddi de7anee?