Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HABAKUKU

HABAKUKU 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dirava ena hereva metauna, peroveta tauna Habakuku ese e matahanailaia.
2Iehova e, baina boi henimu, ba durugu totona; bena basio kamonai ela bona edena nega ai? Eiava baina tai henimu, bainato “Daḡedaḡe”, bena basio hamaurigu a, ela bona edena nega ai?
3Badina be dahaka kara kereredia o haheitalaigumu? Dahaka dainai hekwakwanai ḡaudia o hahedinarai henigumu? Hahebua-tari bona daḡedaḡe na vairagu ai, heatu bona heiri-heiri na e varamu.
4Taunabunai, taravatu e manokamu, bona hahemaoro ḡoevaḡoeva na se hedinaraimu. Badina be kara dika taudia ese kara maoromaoro taudia na e ḡeḡedia daemu, bona hahemaoro ḡoevaḡoeva na e gageva-gagevamu.
5Bese bogaragidiai ba roharoha, ba itaia; ba hoa, ba hoa dikadika. Badina be emui nega ai kara ta na karaiamu; ena be bama hamaorolaimui, to basioma kamonai.
6Badina be, a itaia, Kaldea taudia na hatoredia isimu, una kara idita bona kara heau-heau besena. Idia ese tanobada lababana e rakaia hanaimu, noho gabudia dia idia edia na idia ese e dadimu.
7Idia ese gari bona kudou-hetaha e havaradiamu, edia hahemaoro bona edia siahu na sibodia edia amo e varamu.
8Edia hosi ese taiga e hereadiamu edia heau ai, bona tano-ḡaḡaena uda-sisiadia e hereadiamu edia daḡedaḡe ai; edia hosi-gui taudia na e heaumu mai heaḡidia ida. Oibe, edia hosi-gui taudia na dauha amo e maimu, ugava na heto e rohomu, ala-ala totona.
9Iboudiai na kara daḡedaḡe totona e maimu; igari-henidia na vairadiai e laomu, e ḡuidiamu taudia na miri na heto.
10Hanua pavapavadia na e ihi-ihiraidiamu, bona hanua lohiadia na e kirikirilaidiamu. Kohoro iboudiai e kirikirilaidiamu, badina be tano na e larebamu, bena-e abidiamu.
11Lai na heto e heau hanaimu e laomu, kerere laudia, sibodia edia goada na edia dirava ai e halaoamu.
12Iehova e, egu Dirava, egu Helaḡa Diravana, oi na o noho hanaihanaimu ani? Ai na basia mase. Iehova e, oi ese vada o gwauraidia, ai ihahemaoro-henimai taudia ai baela. Nadi-gini e, oi ese vada o haginidia, ai matamai ihakanidia totona.
13Oi matamu na ḡoeva-dae dainai, kara dika basio itaia, bona kara kerere basio raraia diba. Dahaka dainai asi edia heabidadama taudia na o haḡerediamu? Badina be dahaka oi na asi regeregemu, kara dika tauna ese kara maoromaoro ai ia e hereaiamu tauna e hadonoamu negana ai?
14Badina be oi ese taunimanima na o karadiamu, davara gwarumedia na heheto, eiava tano ai e raumu ḡaudia na heheto, asi biagudia.
15Ia ese kimai ai e veridiamu, ena reke ai e veridia lasimu, ena ole ai e haboudiamu, bena e moalemu bona e heaḡimu.
16Taunabunai ia ese ena reke e bouamu, bona muramura mai bonana na ena ole e gabu heniamu; badina be idia daidiai ia ese digara e animu, bena ana aniani na mai gaihona.
17Matona, ia ese ena reke anina baine bubua loulou a? Bese idau-idau baine habuadia tari hanaihanai a?