Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Abaku

Abaku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́ pↄ́ ãnabi Abaku èn kɛ:
2Málɛ wiilɛma à gɛ̃̀gɛ̃, ńlɛ yãmaao, Dii. Málɛ lɛzunzi yãpãsĩ yã́iɛ, ńlɛ wá suabao.
3Bↄ́yãi ni to mà vãikɛa ei? Àkɛa niↄ dàakɛa gwai? Kaalɛ ń yãpãsĩↄ ku ma aɛ, sòle ń yãkeleo fɛ̀lɛ.
4Bee yã́i ikoyã gↄ̃̀ plɛ̀gɛlɛgɛ, wìli zĩkɛ yã́zɛdewao. Gbɛ̃vãiↄ ì koezↄ̃ gbɛ̃maaↄzi, ↄ̃ wì yã́zɛde fuangba.
5À buiↄ gwa à gwa, yã́ i diwá, asa málɛ yãkɛ á gↄↄɛ, tó wa sìuɛ́, á sio.
6À gwa! Málɛ tɛ́kpa Kaladeↄgu. Bui pãsĩ nↄnwãadepiↄ lɛ́ li dṹniaa píi, aalɛ zↄ̃lɛkĩi pↄ́ dɛ ń pↄ́ ũoↄ símá.
7Aaì to vĩa ń kṹ, sↄ̃ ì kɛ̃ gbɛ̃́ↄgu. Aali ikoyãdao, aaì ńzĩa sɛ lɛsĩ.
8An sↄ̃́ↄ wãa dɛ gbɛaanaa, an pãsĩ dɛ àwalɛwan oosiɛlɛa. An sↄ̃deↄ bↄ̀ bùsu zã̀zãu, an sↄ̃́ↄ lɛ́ bàalɛ bìooo, aaì kúu'o su pↄ́ lɛ́i.
9Ampii aaì zɛ ń pãsĩo, aaì su sãnusãnu lán guwaiwai ĩ́anawa, aaì zĩ̀zↄↄ naaa lán bùsu'ũfãawa.
10Aaì kíaↄ kɛ pↄ́ↄpↄↄ, aaì gbãadeↄ yáalↄ, aaì wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ àlafiikɛ, aaì bùsu kãaa bĩ́izi aa sí.
11Aaì gɛ̃ gɛ́ aɛ lán ĩ́anawa. Tàaedeↄnɛ, an gbãa mɛ́ ń lua ũ.
12Dii, ń kú za káaukaauɛ, ma Lua pↄ́ n kua adoa, wá gao. Dii, n buipi dìlɛ yã́kpalɛkɛawanↄ yã́iɛ, ma gbɛsi, n buipi zɛ̀dↄ wá totoa yã́iɛ.
13N kua adoa, n gɛ̃ wɛsia vãilɛa, ńyↄ̃ fↄ̃ yãvãikɛa gwao. Bↄ́yãi niↄ bↄnkpɛdeↄ gwa ń wɛ́oi? Tó gbɛ̃vãiↄ lɛ́ gbɛ̃maaↄ mↄmↄ, bↄ́yãi niↄ nílɛi?
14N gbɛ̃nazĩna kɛ̀ lán ísia kpↄↄwa, lán pↄ́ kelena pↄ́ aa kía vĩoↄwa.
15Ibɛɛↄ ì ń kṹ ń kokoao, aaì ń gá ń bↄ. Aaì ń kṹ ń sↄo, aaì ń naaa ń ń táaluo, ↄ̃ aaì pↄnakɛ, aaìↄ yáalↄ.
16A yã́i tò aaì ɛsɛkɛ táaluwa, aaì tulaletikatɛa sↄɛ, asa beeↄ mɛ́ tò aa ku nama guu, aaì pↄ́ níside ble.
17Aaↄ kpↄ bↄlɛ ń táaluu gↄↄpii yã̀? Aaↄ buiↄ dɛdɛ ń wɛgwasai láasai yã̀?