Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xabakuki

Xabakuki 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waliyiya falan naxan so Nabi Xabakuki yii fe tooni alo xiyena:
2Alatala, n luma i maxandɛ han waxatin mundun yi n mali feen na i mi n xuiin mɛ? N luma gbelegbelɛ han waxatin mundun yi n naxa, “Gbalona!” i mi n nakisi?
3Nanfera i tinxi n yɛɛn yi lu hakɛn na? Nanfera i tinxi a yamaan xa ɲaxankata? Halagin nun gbalona n yɛtagi waxatin birin. Lantareyaan nun yɛngɛn bata gbo ayi.
4Nanara, sɛnbɛ mi fa sariyan na, kiti kɛndɛn mi sama mumɛ! Bayo muxu ɲaxine bata tinxin muxune rabilin, kiti tinxintarene yi lu sɛ.
5Ɛ yɛɛn ti siyane ra, ɛ e mato, ɛ yi kabɛ, ɛ yigitɛgɛ. Bayo n fena nde ligama nɛn ɛ waxatini ito yi ɛ mi yi lɛ naxan na, hali xa a fala ɛ xa.
6Bayo n Babilɔn kaane rakelima nɛn, siya kininkinintare wɛkilɛxina, e yi bɔxɔn birin yisiga e yi yirene tongo e gbee mi naxanye ra.
7E magaxu, e sɛnbɛn gbo, e fangan nan e sariyan nun e xunna kenla ra.
8E soone xulun burunna ɲarin xa, e xaɲɛ ɲinbari ra kankone xa. E soo ragine gixin fama nɛn tuganɲɛ sa keli yire makuyeni. E gima alo singbinna nɛɛn fɔnɲɛ seen ma.
9E birin fama gbalon nan xili ma. E ganle yɛɛn tixi e sigaden nan na, e suxu muxune malan alo ɲɛmɛnsinna.
10E mangane magelema, e gelema kuntigine ma. E gelema yire makantanxine birin ma e gbingbinne nan nafalama taan yinna xɔn e dangu yinna xun ma, e taan suxu.
11E yi dangu alo foye kala tiina, e birin hakɛ kan, e fangan nan e gbee ala ra.
12Koni Alatala xa mi i tan na xabu a fɔlɔni ba, n ma Ala sariɲanxina? Nayi, e mi nxu faxama! Alatala, i bata e findi nxu makiti muxune ra. Ala, n kantan fanyena, i bata e sɛnbɛ so alogo e xa nxɔ wanle saran nxu ra.
13I yɛɛne sariɲan fe ɲaxin toon ma. I mi tinɲɛ yamana ɲaxankatan matoɛ. Nanfera nayi, i yɛɛn tixi yanfantenni itoe ra? Nanfera i dunduxi muxu ɲaxini itoe yi yamaan naxɔri naxanye tinxin e xa?
14I bata adamadiine liga alo yɛxɛne baani, alo kari mi niimaseen naxanye ma.
15Yaxune e birin suxuma kɔnna ra, e yi e rate e yalaan na, e e malan e bɛnbɛnla kui, e ɲaxan han!
16Nayi, e yi saraxane ba e yalane xa e yi wusulanna gan e bɛnbɛnle xa, bayo ne nan a ligama e balon yi gbo ayi, e donse ɲaxumɛne sɔtɔ.
17Nayi, a mɔn xa lu a yalani kunkunɲɛ nɛn ba, a mɔn yi siga siyane halagɛ kininkinintareyani ba?