Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - हबकुक

हबकुक 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1एको परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब हबकुकमी परमप्रभु यावे रे पा नोले दुम्‍ब ततीक तशो बाक्‍ब।
2मिनु हबकुकमी “परमप्रभु यावे, गो गेना सम्‍म इन कली ‘वारच पन’ दे पुंइनुङा? गे काइ मनेंनीनी? ‘हुश ख्राक्‍श पोक्‍नीम’ दे थोइनुङ। तन्‍न गे काइ मप्रोंइनीनी।
3गे मारदे आं कली मरिम्‍शो पशो तपाइक्‍नीनी? गे मारदे आं कली श्‍येत जशो तपाइक्‍नीनी? खतम सेल्‍तीके नु जिचा पोक्‍तीक आं ङोंइती बाक्‍नीस। तेइ तेइ राम्‍शी पचा नु जिचा ला पोक्‍नीम।
4मिनु इन अरेशो मपाइनीम। ठीक पाइबपुकीमी ग्राने मचाप्‍नीम। इन अरेशो मटीबपुकीमी ठीक पाइब आन कली पुम्‍नीम। मिनु निसाफ पतीके दूली दुम्‍ब” देंती।
5मिनु परमप्रभुमी आं कली “रागी रागी ङा मुर आन कली कोव़ङो। मेको आन कली कोव़शा, गे छक लाक्‍नेवे। मारदे हना इन ब्रोंइतीक नाक्‍तीमी गेय का पशो बाक्‍ब। मेको इ कली देंतेक्‍म हना यो, गे मेको थमा मसुइक्‍नेवे। प्रेरित १३:४१
6गो कल्‍दी ङा मुर आन कली पोक्‍‍नुङमी। मेको हिंचा ङा नु शिशी मपाइक्ब बाक्‍नीम। मेकोपुकीमी रागी नेल्‍ल कली ग्राशा, मुर आन खिं नु बाक्‍तीके रोइक्‍नीम।
7मेकोपुकी श्‍येत गेब नु शुश हिंचा ङा बाक्‍नीम। मिनु ‘मार ठीक निसाफ पतीके बाक्‍बा? सु मान ताइब बाक्‍बा’ दे आंमान दें‍नीम।
8मेको आन शारा जोइ आन क्‍येङा रीब पा दोरब बाक्‍नीम। मिनु नाक्‍दो ग्रूब फर खोदेंशो पा साइक्‍ब बाक्‍नीम। मेको आन शारा बारनीम। मेको आन शारा ङोइक्‍ब ङोन रागी रे जाक्‍नीम। ककाकुली खोदेंशो पा बेरशा, रीब पा सिखार ग्‍याइक्‍नीम। सेफन्‍याह ३:३
9मेकोपुकी ङोंइती बारशा, हुश ख्राक्‍श पोक्‍‍चा कली जाक्‍नीम। मिनु मुर आन कली बाल्‍वा खोदेंशो हिक्‍ने मचाप्‍चा ङा पा शुश ग्‍याइश्‍शा, खुप्‍नीम।
10मिनु पिप आन पर्बम शुक्‍शी पाइनीम। हुकुम पाइब आन पर्बम तोक्‍शो लोव़ पा रित्‍नीम। मेकोपुकीमी बोल्‍यो दरवार आन पर्बम ‘गो ग्रानय’ दे खप तेल्‍शा ङोइश्‍शा लशा, आंम के सेल्‍नीम।
11मेको फश खोदेंशो पा गाक्‍नीम। मिनु पाप पा दोस ताइब दुम्‍‍नीम। मेकोपुकीमी आंम सक्ति कली ला थमा सुइक्‍नीम” देंत।
12मिनु हबकुकमी “परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु, गे का ला आं परमप्रभु बाक्‍नीनी। गो मबेक्‍नीकी। परमप्रभु यावे, गे मेको आन कली निसाफ पचा कली योव़तीनी। गे, आं सेरथे फुल्‍लु, गे मेको आन कली सजाइ गेचा कली वोइक्‍तीनी। येरमीया १०:२४
13गे मरिम्‍शो पशो काइ तने मचाप्‍नीनी। मरिम्‍शो पशो फाल्‍ने मचाप्‍नीनी। मोदेंशो बाक्‍त हना यो, थम मरिम्‍शो पाइब आन कली तशा, मारदे मारेइ मदेंनीनी? इन अरेशो मटीबपुकीमी आंम क्‍येङा ठीक पाइब मुर आन कली सद‍मेनु, गे मारदे सिक्‍सी पा बाक्‍नीनी?
14गे मुर आन कली समुन्‍द्र ङा ङांइ खोदेंशो सेल्‍तीनी। सासन पाइब मबाक्‍शो ग्रेशा गाक्‍ब आइक्‍च जन्‍तु खोदेंशो सेल्‍तीनी।
15मिनु आन जोरी सत्रुमी नेल्‍ल आन कली बोल्‍सीमी खोदेंशो पा रेत्‍नीम। मेको आन कली ग्‍याइलीम पिक्‍शा, ग्रुंइनीम। आन ग्‍याइक्‍तीकेमी खुप्‍नीम। मिनु ङांइ रेश्‍शो खोदेंशो पा ग्‍येरशो बाक्‍नीम।
16मोपतीके मेकोपुकीमी आन ग्‍याइल कली क्‍योरशा चढ़ेनीम। आन ग्‍याइक्‍तीके कली चोशा चढ़ेनीम। मारदे हना मेको ग्‍याइल नु ग्‍याइक्‍तीके रे पा शुश तशा, ब्रोव़शो जाइनीम।
17मार, मेकोपुकीमी आन ग्‍याइलीम रेन्‍ना रेन्‍न, रागी रागी ङा मुर आन कली शिशी मपथु, खतम सेल्‍ना सेल्‍न बाक्‍चा गेनीनी?” दे हबकुकमी परमप्रभु कली देंत।