Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Hetman

Hetman 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela taim ol Israel i no gat king, i gat wanpela Livai i stap long ples maunten bilong Efraim. Na em i kisim wanpela meri bilong taun Betlehem long Juda, bai em i stap olsem namba 2 meri bilong em.
2Tasol dispela meri i kros long em long wanpela samting, na meri i ranawe i go bek long papa bilong en long Betlehem. Na em i stap long haus bilong papa inap 4-pela mun.
3Na bihain man bilong en i kirap na i go bihainim em bilong stretim tok wantaim em na bringim em i kam bek. Em i kisim wanpela wokboi na tupela donki i go wantaim em. Ol i kamap pinis, orait meri i kisim dispela man i go long haus bilong papa bilong en. Na papa bilong meri i lukim dispela man na i amamas tru long em.
4Orait papa bilong meri i strong bai man i mas i stap wantaim em. Olsem na em i stap tripela de, na ol i kaikai na dring i stap.
5Long de namba 4 dispela Livai i kirap long moningtaim tru na i redim ol samting bilong i go. Tasol papa bilong meri i tokim em olsem, “Yu kaikai na strongim bel pastaim. Bihain yu ken i go.”
6Olsem na tupela i sindaun na kaikai na dring wantaim. Na papa bilong meri i tokim em, “Mi laik yu stap hia long nait gen na yumi ken amamas.”
7Dispela Livai i laik kirap i go, tasol papa bilong meri i strong tru bai em i stap. Olsem na em i stap wanpela nait moa wantaim em.
8Long de namba 5 dispela Livai i kirap long moningtaim tru na i laik i go. Tasol papa bilong meri i tok, “Plis, yu stap na kaikai pastaim. Taim san i kol liklik, orait yu ken i go.” Olsem na tupela man i kaikai wantaim.
9Na taim dispela man wantaim meri bilong en na wokboi bilong en i redi long i go, papa bilong meri i tok, “Lukim, klostu san i laik i go daun nau, na liklik taim bai i tudak. I gutpela sapos yupela i stap hia long dispela nait na amamas. Tumora, long moningtaim tru, yupela i ken kirap na i go olgeta long ples bilong yupela.”
10Tasol dispela Livai i no laik i stap narapela nait gen. Olsem na em wantaim meri bilong en tupela i kirap na i go. Tupela i sindaun antap long tupela donki i gat satel long baksait bilong tupela. Klostu san i laik i go daun na ol i go kamap long taun Jebus, em narapela nem bilong Jerusalem. Na wokboi i tokim bos bilong en olsem, “Mobeta yumi go insait long dispela taun bilong ol Jebus na slip long nait.”
12Tasol bos bilong en i tok, “Nogat, yumi no ken i stap long taun bilong ol man i no bilong lain Israel. Bai yumi go slip long taun Gibea.
13Kam, yumi go liklik moa na bai yumi slip long taun Gibea o Rama.”
14Olsem na ol i abrusim Jebus na ol i wokabaut i go. Na taim san i go daun pinis ol i kamap long taun Gibea, long graun bilong lain Benjamin.
15Ol i lusim bikrot na ol i go insait long taun, bilong painim ples bilong slip. Na ol i go sindaun long ples bung. Tasol i no gat wanpela man i kisim ol i go long haus bilong em.
16Ol i sindaun yet na wanpela lapun man i kam. Em i bin i go wok long gaden na nau em i kam bek. Dispela man i bilong ples maunten bilong Efraim, tasol em i kam i stap long Gibea. Ol lain bilong Gibea yet, em ol lain bilong Benjamin.
17Dispela lapun man i lukim man bilong Livai wantaim wokboi na meri bilong en i sindaun i stap long ples bung. Na em i askim ol, “Yupela i kam long wanem hap? Na yupela i laik i go we?”
18Na dispela Livai i tok, “Mipela i lusim Betlehem long Juda, na mipela i wokabaut i kam. Mipela i laik i go long ples bilong mi, long ples maunten bilong Efraim. Mipela i laik i go long haus bilong Bikpela. Tasol i no gat wanpela man i kisim mipela i go long haus bilong en.
19Mipela i gat olgeta kaikai samting. I gat kaikai bilong tupela donki, na bret na wain bilong mi wantaim meri bilong mi, na bilong wokboi bilong mi tu.”

20Dispela lapun man i tok, “Gutpela. Yupela kam long haus bilong mi. Bai mi lukautim yupela long olgeta samting. Yupela i no ken i stap long ples bung long nait.”
21Orait em i kisim ol i go long haus bilong en na em i givim kaikai long tupela donki. Em i givim wara long ol na i wasim lek bilong ol, na bihain ol i kaikai na dring.
22Ol i amamas i stap na sampela man bilong dispela taun i kam raunim haus na i wok long paitim dua. Ol dispela man ol i man bilong mekim ol kain kain rabis pasin. Na ol i tokim lapun man olsem, “Dispela man i stap long haus wantaim yu, salim em i kam ausait. Bai mipela i goapim em.”
23Tasol dispela lapun man i go ausait na i tokim ol, “Nogat. Ol poroman bilong mi, yupela i no ken mekim dispela kain pasin. Dispela man i kam long haus bilong mi na mi lukautim em. Yupela i no ken mekim dispela pasin nogut tru.
24Harim. Yangpela pikinini meri bilong mi na meri bilong dispela man i stap. Bai mi bringim tupela i kam na yupela i ken mekim olsem yupela i laik long tupela. Tasol yupela i no ken mekim dispela rabis pasin long dispela man.”
25Tasol ol man i no harim tok bilong lapun. Olsem na dispela Livai i kisim meri bilong en na i givim long ol. Na ol i kisim em na goapim em na mekim ol kain kain pasin nogut long en i go inap tulait olgeta. Na bihain ol i larim em i go.
26Na meri i kam na pundaun klostu long dua bilong haus bilong dispela lapun, em haus man bilong en i slip long en. Na meri i slip i stap long dua na san i kam antap.
27Orait long moningtaim man bilong en i kirap na i opim dua na i laik i go. Taim em i opim dua em i lukim meri bilong en i slip i stap. Meri i bin traim long holim dua, tasol em i no inap.
28Orait dispela Livai i tok, “Kirap na yumi go.” Tasol meri i no bekim tok. Olsem na em i putim bodi bilong meri antap long donki na em i go long ples bilong en.
29Em i kamap pinis long ples na em i go insait long haus na kisim wanpela naip. Na em i katim bodi bilong meri i kamap 12-pela hap. Na em i salim wan wan hap i go long ol 12-pela lain bilong Israel.
30Olgeta man i lukim hap bodi bilong dispela meri na ol i tok olsem, “Mipela i no bin lukim kain samting olsem i kamap bipo. Taim yumi Israel i lusim Isip na i kam inap nau, dispela kain pasin i no bin kamap namel long yumi. Yupela i ting wanem? Bai yumi mekim wanem nau?”