Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Kpɑrobu

Kpɑrobu 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lefi ɡoo wɑ̃ɑ Efɑrɑimun ɡuunun berɑ ɡiɑ, bɑru kpɑɑru ɡɑrun mi. Yerɑ u kurɔ tɑnɔ ɡoo suɑ wi u sɑ̃ɑ Bɛtelehɛmuɡii Yudɑn temɔ. Sɑɑ ye sɔɔ, Isirelibɑ bɑǹ sunɔ mɔ.
2Durɔ wi kɑ win kurɔ bɑ sɑnnɑ. Yen sɔ̃nɑ kurɔ wi, u dɑ u sinɑ suru nnɛ win tundon yɛnuɔ Bɛtelehɛmuɔ.
3Yerɑ win durɔ u nùn nɑɑ dɑ u nùn kɔkiri u kɑ wurɑmɑ yɛnuɔ. Sɑnɑm mɛ u dɔɔ, win sɔm kowo u nùn yɔ̃siri kɑ ben kɛtɛkunu yiru. Ye bɑ turɑ kurɔ win mi, bɑ duɑ win tundon dirɔ. Ye tundo wi, u durɔ wi wɑ, mɑ u nùn dɑm koosiɑ kɑ nuku dobu.
4U derɑ bɑ sinɑ mi, sɔ̃ɔ itɑ. Bɑ di bɑ nɔrɑ.
5Sɔ̃ɔ nnɛse bɑ seewɑ buru buru yellu bɑ sɔɔru kuɑ bu kɑ doonɑ. Adɑmɑ win dokiri u nɛɛ, bu yɔ̃ro bu ɡɑ̃ɑnu di bu sere doonɑ.
6Mɑ bɑ sinɑ bɑ di be yiru ye. Yerɑ dokiri wi, u mɑɑ bu ɡɔ̃rɑ u nɛɛ, bu kpunɔ sere sisiru bu mɑɑ nuku dobu ko.
7Lefi wi, u kĩɑ u doonɑ ɑdɑmɑ win dokiri u nùn suuru kɑnɑ mɑ u mɑɑ sinɑ wɔ̃ku teeru.
8Sɔ̃ɔ nɔɔbuse u seewɑ buru buru yellu u kɑ doonɑ. Yerɑ dokiri wi, u mɑɑ nɛɛ, u sinɔ u ɡɑ̃ɑnu di kpɑ u doonɑ sɔ̃ɔ ù n kɛllɑ. Mɑ bɑ sinɑ bɑ di sɑnnu.
9Sɑnɑm mɛ Lefi wi, u seewɑ kɑ win kurɔ kɑ win sɔm kowo, win dokiri wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sɔ̃ɔ u kpɑ, yɑm mɑɑ tĩrɑmɔ. Bu mɑɑ sinɔ sere siɑ bururu, kpɑ bu yellu se bu swɑɑ wɔri.
10Adɑmɑ Lefi wi, u den yinɑ, mɑ bɑ swɑɑ wɔri kɑ win kurɔ kɑ win sɔm kowo wi, kɑ ben kɛtɛkunu yiru ye. Yen dɔmɑ te, bɑ turɑ Yebusin deedeeru ye bɑ mɑɑ sokumɔ Yerusɑlɛmu.
11Sɑnɑm mɛ bɑ Yebusi ye bɔku kuɑ, sɑɑ ye sɔɔ, sɔ̃ɔ u kpeemɑ. Yerɑ sɔm kowo wi, u win yinni sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ de su dɑ Yebusibɑn wuu ɡenin mi su kpunɑ.
12Yerɑ win yinni u nùn wisɑ u nɛɛ, tɔn tukobun wuuɔrɑ sɑ ko dɑ? A de su yɑnde turi Gibeɑɔ, ǹ kun mɛ Rɑmɑɔ mi Isirelibɑ bɑ wɑ̃ɑ, kpɑ su kpunɑ min ɡɑm.
14Yerɑ bɑ ben swɑɑ wɔri bɑ n doonɔ. Sɑnɑm mɛ bɑ tunumɑ Gibeɑɔ Bɛnyɑmɛɛn temɔ, sɔ̃ɔ u duɑ u kpɑ.
15Ye bɑ turɑ mi, bɑ dɑ bɑ wɑ̃ɑwɑ bɑtumɑ mi wuuɡibɑ rɑ mɛnnɛ. Adɑmɑ ɡoo kun bu sokɑ bu nɑ bu kpunɑ win yɛnuɔ.
16Yerɑ durɔ tɔkɔ ɡoo u wee ɡberun di, u sɑrɔ. U sɑ̃ɑwɑ Efɑrɑimun ɡuunun berɑɡii. Adɑmɑ u wɑ̃ɑwɑ wuu ɡen mi. N deemɑ Gibeɑɡii be, bɑ sɑ̃ɑwɑ Bɛnyɑmɛɛbɑ.
17Yerɑ u nɔni seeyɑ u tɔn be wɑ, bɑ sɔ̃ wuun mɛnnɔ yeru mi. Mɑ u bu susi u nɛɛ, bɛɛ kɑ sɑnum. Mɑn diyɑ i wee. Mɑnɑ i dɔɔ.
18Lefi wi, u nùn wisɑ u nɛɛ, sɑ weewɑ Bɛtelehɛmun di ye yɑ wɑ̃ɑ Yudɑn temɔ. Sɑ dɔɔwɑ sere Efɑrɑimun ɡuunun berɑ ɡiɑ bɑru kpɑɑru ɡɑrun mi, domi miyɑ nɑ wɑ̃ɑ nɑ kɑ sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowo. Yen sɔ̃nɑ nɑ ɡɔsirɔ mi. Adɑmɑ ye sɑ tunumɑ mini, ɡoo kun sun dɑm koosie su sere nɛɛ, sɑ ko sɔbiɑ yɛ̃ron yɛnuɔ,
19bɑɑ mɛ sɑ tɑkɑ mɔ bɛsɛn kɛtɛkunun sɔ̃, sɑ mɑɑ dĩɑnu kɑ tɑm mɔ. Gɑ̃ɑnu kun sun kɔmiɛ.

20Sɑɑ yerɑ durɔ tɔkɔ wi, u nɛɛ, to, i duumɑ. Gusunɔ u de i bɔri yɛndu wɑ. Yèn bukɑtɑ i mɔ, kon bɛɛ ye kpuro kɑsuɑ. I ku kpunɑ bɑtumɑ mini. I nɑ su dɑ nɛn yɛnuɔ.
21Mɑ u kɑ tɔn be dɑ win yɛnuɔ u ben kɛtɛkunu dĩɑnu wɛ̃. Ben tii bɑ ben nɑɑsu kpɑkiɑ, mɑ u bu dĩɑnu wɛ̃ bɑ dimɔ bɑ nɔrumɔ
22bɑ nuku dobu mɔ̀. Yerɑ wuu min tɔmbu ɡɑbu be bɑ sɑ̃ɑ ɡɑru ko sɑribɑ, bɑ nɑ bɑ dii te sikerenɑ, bɑ ten ɡɑmbo soomɔ bɑ bɑɑsi bɑ mɔ̀, ɑ durɔ wi u duɑ wunɛn yɛnuɔ mi sun yɑrɑmɑ su kɑ nùn kpunɑ nɡe tɔn kurɔ.
23Mɑ durɔ tɔkɔ wi, u yɑrɑ u bu suuru kɑnɑ u nɛɛ, ɑɑwo, nɛɡibu. I ku dɑɑ kɔ̃sɑ yenin bweseru ko domi nɛn yɛnuɔrɑ durɔ wi, u wɑ̃ɑ.
24Wee nɑ bii wɔndiɑ mɔ wi u kun durɔ yɛ̃. Durɔ win tii, u mɑɑ kurɔ mɔ. Nɑ kon bɛɛ bu yɑrɑmɑ kpɑ i kɑ bu ko nɡe mɛ i kĩ. Adɑmɑ i ku kɑ durɔ win tii kɔ̃sɑ yenin bweseru ko.
25Kɑ mɛ, tɔn be, bɑǹ durɔ win ɡɑri wure. Yerɑ Lefi wi, u win kurɔ yɑrɑmɑ u bu wɛ̃. Mɑ bɑ nùn tilɑsi kuɑ bɑ kɑ nùn kpunɑ wɔ̃ku ɡiriru sere yɑm kɑ sɑ̃rɑ. Yen biru bɑ nùn deri u doonɑ.
26Yerɑ kurɔ wi, u seewɑ u nɑ u wɔrumɑ yɛnu ɡèn mi win durɔ u wɑ̃ɑn kɔnnɔwɔ.
27Ye n kuɑ bururu, Lefi wi, u seewɑ u kĩ u swɑɑ wɔri. U ɡɑmbo kɛniɑ, yerɑ u deemɑ wee, win kurɔ u kpĩ u ɡɑ̃seru dɛmiɛ kɔnnɔwɔ.
28Mɑ u kurɔ wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ seewo su doonɑ. Adɑmɑ uǹ wisibu nuɑ. Ase kurɔ wi, u ɡuwɑ mi. Yerɑ durɔ nùn suɑ u sɔndi win kɛtɛkun wɔllɔ u kɑ doonɑ win wuuɔ.
29Ye u turɑ win yɛnuɔ, yerɑ u woburu suɑ u kɑ kurɔ win ɡoo te bɔtirɑ kpirinu wɔkurɑ yiru, mɑ u Isirelibɑn bwese kɛrɑ bɑɑyere kpiri tiɑ tiɑ mɔrisiɑ.
30Be bɑ ye wɑ kpuro, bɑ biti soorɑwɑ bɑ nɛɛ, sɑǹ yenin bweseru wɑɑre sɑɑ mìn di sɑ yɑrimɑ Eɡibitin di. Yen sɔ̃, i de su mɛnnɑ su wesiɑnɑ kpɑ su wɑ yen mɛ sɑ ko ko.