Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Gabunga

Gabunga 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nia laangi aalaa, i mua digau Israel ne hai di nadau king, tangada Levi nogo noho i lodo tenua gonduu o Ephraim. Mee ne lahi dana dama ahina mai Bethlehem i Judah belee hai dono lodo hege.
2Gei di ahina ga hagalee manawa dahi gi mee, gaa hana gi muli gi di hale dono damana i Bethlehem, gaa noho i golo i nia malama e haa.
3Taane deelaa ga haga maanadu bolo ia e hana i muli o mee, e hagamada e longilongi a mee gi hiihai di hanimoi gi deia. Mee gaa lahi dana dangada hai hegau, ge lua manu ‘donkey’ dalia eia. Di ahina gaa hai tangada Levi gi ulu gi lodo di hale, gei di madagoaa tamana di ahina ne mmada gi mee, gaa hai dana hagaaloho gi mee.
4Tamana ga hiihai gi tangada Levi gii noho i golo, gei mee gaa noho nia laangi e dolu. Taga hai lodo ga miami gaa noho i golo i nia boo aalaa.
5Luada o togo haa laangi, meemaa ga aala aga hagaluada loo ga togomaalia belee hula. Gei tamana di ahina ga helekai gi tangada Levi, “Hai di gulu mee e gai i mua. Gi maaluu goolua haga humalia. Goolua ga hula laa nomuli.”
6Nia daane dogolua gaa noho gi lala ga miami mo di inu di gowaa e dahi. Tamana di ahina ga helekai gi taane Levi, “Noho i kinei boo nei, tenetene.”
7Tangada Levi ga du gi nua belee hana, gei tamana ga helekai gi mee bolo gii noho, gei mee gaa noho labelaa i di boo deelaa.
8Luada loo o togo lima laangi, gei mee ga daamada bolo e hagatanga, gei tamana di ahina ga helekai, “Dumaalia, hagamolooloo. Taalia gi muli di oodee dangi nei.” Gei meemaa gaa noho ga miami di gowaa e dahi.
9Di madagoaa taane mo dono lodo hege mo tangada hai hegau ga daamada e hula labelaa, tamana di ahina ga helekai, “Mmada, ma hoohoo ga hiahi dolomeenei, goodou e humalia hua e noho boo nei. Hoohoo hua ge di maa ga bouli, noho i kinei e tenetene. Daiaa goodou ga aala aga limalima gaa hula gi di godou guongo.”
10Gei taane gu hagalee hiihai e noho i di boo labelaa i golo, gei mee mo dono lodo hege ga daamada gaa hula, mo dana dangada hai hegau mo ana manu ‘donkey’ e lua mo nia hii goloo nonua. Di nadau hoohoo gi Jebus, dela go Jerusalem, ge di maa gu hoohoo gi di hiahi, tangada hai hegau ga helekai gi dono dagi, “Gidaadou e aha ala hagalee noho i ginei i lodo di waahale digau Jebus?”
12Tagi o maa ga helekai, “Gidaadou hagalee e hagamolooloo i di waahale ono daangada hagalee digau Israel. Gidaadou ga hula hua gaa noho boo i Gibeah be go Ramah.”
14Digaula ga diiagi Jebus, gaa hula i di nadau ala. Di ulu di laa, gei digaula gaa dau gi Gibeah i lodo di guongo di madawaawa Benjamin.
15Digaula gaa hula gi daha mo di ala belee noho i di boo deelaa i golo. Digaula ga ulu gi lodo di waahale deelaa, gaa noho gi lala i lodo di gowaa heetugi dangada, gei deai tangada ne lahi digaula belee noho boo i dono hale ai.
16Di nadau noho i golo, taane madua ga hanimoi laalaa i di hagaodi gi muli o ana moomee di laangi i di gowaa dogi mee. Mee tangada mai tenua gonduu o Ephraim, e noho dolomeenei i Gibeah. (Digau i golo di waahale deelaa la digau mai di madawaawa Benjamin.)
17Taane madua ga gidee digaula i lodo di gowaa heetugi dangada ga heeu, “Goodou e hula gi hee? Goodou ne loomoi i hee?”
18Tangada Levi ga helekai, “Gimaadou nogo i Bethlehem i Judah, gei dolomeenei e hula gi di madau guongo i lodo tenua gonduu i Ephraim. Tangada e benebene gimaadou i di boo ai,
19ma e aha maa gimaadou madau meegai i golo ang gi madau manu ‘donkey’, nia palaawaa mo nia waini ang gi dogu lodo hege mo au, mo ang gi dagu dangada hai hegau. Nia mee huogodoo e hiihai ginai gimaadou gu i golo i madau baahi.”
20Taane madua ga helekai, “Goodou e gahi mai gi lodo dogu hale! Au ga madamada humalia i goodou. Goodou hagalee kii i lodo di gowaa heetugi dangada deenei.”

21Taane madua gaa lahi digaula ga haangai nadau manu ‘donkey’. Digaula gaa tono nadau wae ga miami.
22Digaula gu tenetene ge digau huaidu mai di waahale ga haganiga di hale deelaa ga dugidugi di bontai, ga helekai gi taane madua, “Laha mai taane dela ne hanimoi dalia goe. Gimaadou e hiihai e hai di manawa manu gi mee!”
23Taane madua gaa hana gi malaelae, ga helekai gi digaula, “Deeai, ogu ihoo hagaaloho! Dumaalia! Hudee heia di mee huaidu! Taane deenei la taane e benebene koau.
24Mmada! Deenei di lodo hege o maa mo dagu dama ahina madammaa. Au ga laha mai meemaa dolomeenei, gei goodou gaa mee di lahi meemaa. Heia goodou mee ala e hiihai e hai gi meemaa. Gei hudee heia di mee huaidu huoloo gi taane deenei!”
25Gei nia daane gu de hiihai e hagalongo gi mee. Gei taane Levi gaa dugu dono lodo hege gi di malaelae gi baahi digaula. Digaula gaa hono a mee gaa hai di manawa manu gi mee, ga hagahuaidu a mee di waalooloo di boo gaa dae loo gi di luada.
26Luada loo, gei di ahina ga hanimoi gaa hinga gi lala i di bontai di hale taane madua, di gowaa dela e iai dono lodo. Di ahina la nogo i golo hua i di madagoaa gu maalama mai.
27Dono lodo ga ala aga di luada deelaa, gaa huge di bontai belee hana, gei mee ga gidee dono lodo hege e moe i mua di hale ge ono lima belee bili gi di bontai.
28Mee ga helekai gi mee, “Du gi nua, gaa hula.” Gei di ahina digi helekai. Gei mee gaa dugu tuaidina o maa gi hongo di manu ‘donkey’, gaa hana gi dono guongo.
29Dono madagoaa ne dau i golo, ga ulu gi lodo di hale, ga dahi mai dana hulumanu. Mee ga dahi mai tuaidina o dono lodo hege, ga duuduu gii hai nia gunga e madangaholu maa lua, gaa kae nia gunga e dagi dahi gi nia madawaawa e madangaholu maa lua o Israel.
30Digau huogodoo ala ne mmada gi di maa, ga helekai, “Gidaadou digi longono loo di mee huaidu beenei! Di mee beenei ne hai ai loo, tugi di hagatanga digau Israel i Egypt, gaa dae mai gi dolomeenei. Gidaadou e hai gii hai tadau hai gi di maa! Ma di aha dela gaa hai?”