Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo esoha, Isala:ili da hina bagade hame galu. Lifai dunu afadafa da Ifala:ime agolo soge ganodini esalu. E da Bedeleheme moilai, Yuda soge ganodini, amoga ea gidisedagi uda a:fini (amo da ea udadafa hame be ema gilisili golamusa: eno lai) amo hamomusa: lai.
2Be amo uda da Lifai dunuma ougiba:le, hobea:i dagoi. E da ea eda ea diasu Bedeleheme moilai ganodini, amoga buhagili, oubi biyaduyale gala esalu.
3Amalalu, Lifai dunu da e bu lamusa: dawa:i galu. E da ea hawa: hamosu dunu amola dougi aduna amo uda ea eda diasuga oule asi. Ea uda da eda diasu logo doasi amola ea eda da Lifai dunu hahawane aowai.
4Eda da ema esaloma:ne sia:i. Amaiba:le, e da eso udiana ouesalu. E amola ea uda da amo diasuga ha:i mai amola amogai gasi udiana golai.
5Eso biyadu amoga hahabedafa ela da nedigili, logoga masunusa: liligi momagei. Be uda ea eda da Lifai dunu ema amane sia:i, “Hidadea fonobahadi ha:i moma. Amo da dima gasa imunu. Fa:no masunu da defea.”
6Amaiba:le, amo dunu aduna da fili, ha:i mai amola waini hano mai. Amalalu, uda ea eda da ema amane sia:i, “Guiguda: hahawane golama!”
7Lifai dunu da masunusa: wale gadoi. Be uda ea eda da ema ha:giwane esaloma:ne sia:beba:le, e da eno gasi amoga goegawi golai.
8Golale, eso bi hahabedafa, e da masunusa: dawa:i galu. Be uda ea eda da amane sia:i, “Hidadea ha:i moma. Esomogoa agoane masunu da defea.” Amaiba:le, amo dunu aduna da ha:i mai.
9Lifai dunu amola ea gidisedagi uda amola ea hawa: hamosu dunu da masusa: dawa:beba:le, eda da amane sia:i, “Daeya da gadenesa. Dilia gasimu galebe. Guiguda: hahawane golama. Hahabedafa dia diasuga masunu da defea.”
10-
11Be Lifai dunu da gasi eno amoga golamu higa:i galu. Amaiba:le, e, ea gidisedagi uda, ela hawa: hamosu dunu amola dougi aduna (fisu amo da:iya ligisibi ba:i) logoga asi. Ilia da Yibase (Yelusaleme) gadenene doaga:loba, gasi gadenene ba:i. Amaiba:le, hawa: hamosu dunu da amane sia:i, “Ninia da amo Yibase moilai bai bagade ganodini golamu da defea.”
12-
13Be ea ouligisu da amane sia:i, “Isala:ili dunu hame esalebe moilai bai bagade ganodini golamu da defea hame. Ninia da amo moilai baligili, Gibia o Lama moilaiga golamu.”
14Amaiba:le, ilia da Yibase moilai bai bagade (Yelusaleme) baligili, Gibia moilai Bediamini fi ilia soge ganodini, amoga doaga:i. Amoha eso dabe ba:i.
15Ilia da logo fisili, diasuga golamusa: asi. Ilia da moilai dogoa sogebi amoga asili, be dunu da ili aowamusa: hame sia:i.
16Ilia da amoga esaloba, dunu da:i da ea ifabi amoga hawa: hamonanu, ilima doaga:i. E da musa: Ifala:ime agolo soge amoga esalu. Be amoga mugululi, Gibia moilaiga misi esalu. (Eno dunu huluane amogawi esalu da Bediamini dunu).
17Dunu da:i da Lifai dunu moilai dogoa sogebi amoga esalebe ba:beba:le, e amane sia:i, “Di da habidili misibala:? Amola di da habidili masa:bela:?”
18Lifai dunu da bu adole i, “Ninia da Bedeleheme moilai Yuda soge gadili asili, wali ninia da ninia diasu Ifala:ime agolo soge amoga buhagisa. Guiguda: dunu eno da ninima golama:ne sogebi hame olei.

19Ninia da dougi ea ha:i manu gala. Amola ninia da ha:i manu amola waini hano, na amola na gidisedagi uda amola na hawa: hamosu dunu manu defele gala. Be amo mae dawa:le, dunu da ninima golamu sogebi hame olei.”
20Dunu da:i da amane sia:i, “Dilia da na diasuga golamu da defea. Na da hahawane dili ouligimu. Dilia da gadili moilai dogoa sogebi amoga golamu da hamedei.”
21Amaiba:le, e da ili ea diasuga oule asili, ilia dougi amoma ha:i manu i. Ilia da emo dodofelalu, ha:i mai.
22Ilia da hahawane da:i dunu ea diasu ganodini esalu. Amalalu, dunu amo sama ea sama adole lasu dunu da diasu sisiga:le, logo ga:suga bagade fasu. Ilia da dunu da:i ema amane sia:i, “Dunu da dia diasuga misi, amo gadili oule masa. Ninia da ema adole lasu hou hamomu.”
23Be dunu da:i da gadili asili, ilima amane sia:i, “Na na:iyado! Hame mabu! Amo wadela:idafa hou ema mae hamoma. Na da amo dunu na diasuga aowasa.
24Ba:ma! Ea gidisedagi uda amola na uda mano dunu hame fi da esalebe. Na da ela gadili oule misini, dilia hanai hou elama hamoma. Be amo dunuma amo wadela:i hou mae hamoma.”
25Be wadela:i adole lasu dunu da ea sia: hame nabi. Amaiba:le, Lifai dunu da ea gidisedagi uda lale, gadili oule asili, ilima i. Ilia da gasi ganodini, mae fisili, amo uda wadela:lesi amola ilia hanaiga wadela:idafa hou hamonanu, hahabe fawane yolesi.
26Hahabedafa, uda da dunu da:i ea diasu amoga egoa esalu, amo logo ga:suga misini, diasa:i. Eso misi digagala:be galu e da amogai dialebe ba:i.
27Egoa da nedigili, e da masusa: logo doasili, ea gidisedagi uda osoboga diasa:i, ea lobo logo ga:su gagumusa: molole guda:i dialebe ba:i.
28E amane sia:i, “Wa:legadoma! Ninia da ahoa:di!” Be e da bu hame ado baoui. Amaiba:le, e da ea bogoi da:i hodo amo dougi da:iya ligisili, hi diasuga asi.
29E da hi diasuga doaga:loba, ganodini golili sa:ili, gobihei lai. Amoga e da ea gidisedagi uda ea da:i hodo dadega:le, hu amola gasa fagoyale agoane ligiagagale, afae afae amo, e da Isala:ili fi fagoyale gala ilima iasi.
30Dunu huluane da amo hou ba:beba:le bagadewane fofogadigi. Ilia amane sia:i, “Ninia agoai hou da hamedafa ba:i. Ninia da Idibidi soge yolesili, amogainini wali, agoai hou hamedafa ba:su. Ninia amo hou hahamomu da defea. Hahamomusa:gini ninia adi hou hamoma:bela:?”