Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Asee

Asee 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋɣʋ Pɛɛsɩ wulɑʋ sɔsɔ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑtoso nyəŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋkʋ wule. Tɑcɑɑ heelɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Asee kɛ tɔm sɩ ɩ́ tɛləsɩ-təɣɩ Yutɑ nyʋɣʋ tʋ Sɑlɑtiyɛɛlɩ pəyɑlʋ Solopɑpɛɛlɩ, nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yosɑtɑkɩ pəyɑlʋ Yesuwɑ.
2Ntɛnɑ Asee yɔɣɔtɩ tɔm ntɩ sɩ: Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, Ɩsɛɣɛlɩ yɔɣɔtəɣɩ sɩ, pə tɑ tɑtɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ ŋmɑʋ.
4Ɩlɛ pə wɛ teu sɩ mɩɩ həntəɣɩ kutuluŋ wei pɑ lɑpɑ kɑcɔkɑ kɛ teu tɔ ɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ nɑ́ɑ́ kɛ́ ncɑɑlɛ nɑ?
5Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ sɩ ɩ́ hʋʋ mə tɔntɛ tɔm kɛ mə tɑɑ.
6Ɩ́ tuuwɑ sɔsɔm ɑmɑ mə kʋmtʋ tɑ kpɑ. Mə tɔɣɔnɑɣɑ tɑ tɔɔ sɩ, ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ. Pə́cɔ́ mə sʋlʋm tɑ tɔɔ sɩ, ɩ́ nyɔɔ nɑ pə́ kʋ mə lʋkɔtʋ. Ɩ́ fɛɩnɑ wontu sɩ ɩ́ suu nɑ pə́ hɑŋ-mɛ. Pəyele təmlɑtɑɑ kʋfɛlʋɣʋ kʋləɣɩ hʋntʋ kɛ yem.
7Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ ɩ́ hʋʋ mə tɔntɛ tɔm kɛ mə tɑɑ.
8Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ pulɑɣɑ tɔɔ nɑ ɩ́ sɛtɩ tɑɑsɩ, nɑ ɩ́ ŋmɑ-m Ɩsɔ təsɛɛlɛ. Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ pɩɩ kʋsɩ mɑ nyʋɣʋ kɛ ɩsənɑ pə mʋnɑɑ tɔ, nɑ mɑ lɑŋlɛ hɛɛ.
9Ɩ́ kɑ tɑŋɑɑ sɩ ɩ́ kʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ sɔsɔm. Amɑ ɩ́ tɑ hiki mpʋ. Ɩsɔ wosɑ heelim kɛ mpi ɩ́ kpeenɑ mə tɛɛsɩ tɑɑ tɔ ɩlɛnɑ pə́ sɑɑlɩ yem. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ pɔɔsəɣɩ-mɛ sɩ pepe tɔɔ kɛ́ mpʋ? Ɩ́ yelɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ kɛ ncɑɑlɛ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ pɑɑsənɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ təyɑɣɑ.
10Mpʋ pə tɔɔ kɛ́ pɑɑ tɛʋ kʋlʋmʋɣʋ tɑ nɩɩ. Pə́cɔ́ pʋlʋpʋ tɑ nyɔ.
11Ɩsɔ kɔnɑ wʋlɑɣɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ nɑ pulɑsɩ tɔɔ. Mə tɔɣɔnɑɣɑ pee tɑwɑ, nɑ mə lɛsɛŋ nɑ olifinɑɑ pə tɩɩŋ nɑ mə hɑləmnɑɑ lɛmpɩ wʋlɑɑ. Yəlɑɑ nɑ tɔlɑ pɑ lɑkɩ wɑhɑlɑ. Mə wɑhɑlɑ sɑɑlɑ yem.
12Ḿpʋɣʋ Sɑlɑtiyɛɛlɩ pəyɑlʋ Solopɑpɛɛlɩ, nɑ Yosɑtɑkɩ pəyɑlʋ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yesuwɑ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ kɑkɑɑsɑɣɑ tənɑ, pɑ mʋwɑ Tɑcɑɑ tɔm nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ heelɑ-wɛɣɛ mpʋ tɔɣɔ niŋ nɑɑlɛ. Ɩlɛnɑ Asee nɑ́ɑ́ pəsɩ nɑ ɩ́ lɑ ɩ təmlɛ kɛ teu. Kʋyɑkʋ ŋkʋ yəlɑɑ kɑ wɛnɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ kɛ́.
13Ḿpʋɣʋ ɩ tɑsɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ Tɔm lɛntɩ kɛ heeluɣu sɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ sɩɩ nɔɣɔ sɩ, mɑɑ wɛɛ mə wɑɑlɩ.
14Ḿpʋɣʋ Tɑcɑɑ hɑwɑ Yutɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ ɑpɑlʋtʋ, nɑ Yesuwɑ, nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ, nɑ pɑ tənɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ yomle tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ pɑ Ɩsɔ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ təsɛɛlɛ kɛ ŋmɑʋ.
15Wulɑʋ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ, ɩsɔtʋ nɑɑtoso nyəŋ kʋyɑkʋ hiu nɑ liɣiti nyəŋkʋ kɛ pɑ cɑɑlɑ təmlɛ.