Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ASEE

ASEE 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì do ndi, otɑ̃̀nkù kuɔ́nwè kó diyiè ketirì, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Asee bɛ́innɛ̀ Seditiɛri birɛ Sodobɑbɛɛdi Sudɑɑ kɔbɛ kó kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ dɔ̀:
2Ntɛ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ tu mù, ku tu: Bɛnìtìbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú dɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo mɑɑ́mɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ kù tu n di bekɛ kɛ dɔ̀:
4Dɛ̀ nɛ́ tùɔ̀kɛmu díndi bo nhɑ̃mɛ̀ sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì miɛkɛ kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ doɑ̀?
5Ntɛnɛ̀ tũnkɛ́ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ tu mù, kù tu: Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ tìì di tuɔ̀kùní ti ĩ́nkɛ̀,
6Di ɔ̃ɔ̃ kúútí mɛdiɛ̀ kɛ́dɛitɛ sɑ́m̀pɔ́ kɛ́di kɛ́ɑutɛ́, kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́ɑutɛ́, kɛ ɔ̃ɔ̃ dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì bɑ́ muséé mbɑ́ɑ́ yɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ yietí otɔ̃ntì ìi pɛ̃ɛ̃tóo kɛ́ndò nhò ì cũɔ̃́ diyɑɑ̀yɔ̀rì dìì dùùtɛ.
7Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ tìì di tuɔ̀kùní ti ĩ́nkɛ̀,
8kɛ́dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́kɔ̃ũní idɛí kɛ́mɑɑ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ yóó n nɑrikɛmu kɛ̀ n dɛ́úkùnnɛ n yètìrì tɛ miɛkɛ.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Di ɔ̃ɔ̃ kúútí kɛ́nyɛ̃́ kɛ bo dɛitɛ mɛdiɛ̀ mmɛ, kɛ nɛ́ dɛitɛ sɑ́m̀pɔ́, kɛ̀ di dɛ̀ kpɛ̃nnɛ́ní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n fuutɛ kuyɑɑkù dɛ ĩ́nkɛ̀. Bɑ nkpɛ́í nte? N cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ do mɛ̀ɛ̀ kpɛ́i nkɛ, bɑ́ wè kòò dɑ̀kɛnɛ̀ o kpɛtɛ.
10Dɛɛ̀ te kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ yiɛtí kɛ̀ tidiitì yetɛ.
11Míì duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ yiɛtí di tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkòo, kɛ̀ tidiitì nɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ odìfíè kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ kpeí nɛ̀ tidiitì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ pɛí kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ tì kpeí. Bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ di mɛsémmɛ̀, di nɔu kó mutɔ̃mmú mumɔu kɛ̀ mù yetɛ.
12Mɛm̀mɛ Seditiɛri birɛ Sodobɑbɛɛdi nɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè, nɛ̀ bɛsɔmbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kéntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Asee nùù miɛkɛ, kɛ́mɔɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó kufɔ̃wɑɑ́.
13Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ntu kù di bonɛ̀mu, kunku Kuyie nkuù bɛ́i!
14Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑmpɛ Seditiɛri birɛ Sodobɑbɛɛdi yɛ̀mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóò kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ nɛ̀ Yotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɔ̃mɛ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tũ̀ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kunku Mpɑkɛdɑɑ.
15Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì kóò tɑ̃̀nkù kuɔ́nwè kó diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ dinɑɑnnì do ndi.