Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Age

Age 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ soolode gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, Dii yã'ò ãnabi Ageɛ, ↄ̃ a ò bùsu gbãade Zolobabɛli, Salatiɛli nɛ́ɛ ń sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́o à mɛ̀:
2Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, á gbɛ̃eↄ lɛ́ mɛ kpɛdↄamɛɛ gↄↄ i ka yãao.
3Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛ ãnabi Agewa lↄ à mɛ̀:
4Á kua á kpɛ́ kɛkɛa wásawasaↄ guu gↄↄ pↄ́ ma kpɛ́ gↄ̃̀ kpɛzĩ ũ maan wea?
5Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à làasookɛ á yãkɛaↄwa à gwa.
6A pↄtↄ̃̀ maamaa, i nɛ'iɛ́ bílao. I pↄble, ili kã́o. I imi, ìli ká à á dɛo. I pↄkasa da, ìli ĩ́anakũɛ́o. I ↄ̃a sɛ́lɛ, kási á bↄ̀ↄ ìↄ fↄ̃aɛ.
7Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: À làasookɛ á yãkɛaↄwa à gwa.
8À gbɛ̀sĩsĩkũ à su ń lío, í kpɛ́pi dↄ, ma pↄ i kɛwà na, mí tↄbↄ. Ma Dii mámɛ má ò.
9Á wɛ́ dↄi à pↄ́ e zↄ̃ↄ, i e bílao. Pↄ́ pↄ́ a suò bɛ, má tò à gɛ̃̀ ń ĩ́anao. Bↄ́yãi ni? Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ málɛ á la. Kɛ́ á baade lɛ́ laaidↄ a kpɛ́wa, mɛ́ ma kpɛ́ kú kpɛzĩ ũ yã́iɛ.
10Á yã́pi mɛ́ tò luabɛ gì mↄ̀sɛpisii, ↄ̃ tↄↄlɛ gì blɛkɛi.
11Ma iminapi sìsi buaↄ ń sĩ̀sĩↄwa pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio yã́ musu ń pↄ́ pↄ́ ì bↄlɛ tↄↄlɛwaↄ píi ń gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ ń zĩ pↄ́ álɛ kɛↄ píi.
12Ɔ̃ Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛli ń sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́o ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi Dii ń Lua yã́ pↄ́ ãnabi Age òpi mà, asa Dii an Lua mɛ́ aà zĩ̀. Gbɛ̃́ↄ Dii vĩa vĩ.
13Ɔ̃ Dii zĩna Age lɛ́ pↄ́ Dii dìlɛɛ bee ònɛ́ à mɛ̀: Dii mɛ̀ á kúánↄ.
14Ɔ̃ Dii tɛkpà Yuda bùsu gbãade Zolobabɛligu ń sa'onkia Yesuao ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi, ↄ̃ aa mↄ̀ nà Dii Zĩgↄ̃de ń Lua kpɛ́ zĩwa
15kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ soolode gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidezĩ.