Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hagge

Hagge 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kawoi Daariyoosi kawotido naa77antto laitti, usuppuntta aginan koiro gallassi GODAA qaalai hananabaa yootiya Hagge baggaara Salaatiyaala na7aa, Yihudaa biittaa haariya Zarubaabeelakkonne Yoxedeeqa na7aa, qeese ubbatu halaqaa Yaasukko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; ‘Hagee asai, GODAA Beeta Maqidasiyaa zaarettidi keexxiyo wodee biron gakkibeenna’ yaagees” yaagiiddi yiis.
3Yaatin, GODAA qaalai hananabaa yootiya Hagge baggaara hagaadan yaagiiddi yiis;
4“Ta asau, ta Beeta Maqidasee qoletti uttidaashin, intte intte alleeqettida keettatun de7anau hagee intteyyo wodeeyye?” yaagiis.
5Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Ane intte inttena gakkiiddi de7iyaabaa qoppite.
6Intte daruwaa zerideta; shin guuttaa shiishshideta. Meeta, shin kallekketa; uyeeta, shin alekketa. Maayeeta, shin inttena ho77enna; damoozaa ekkiyaagee daassa qarcciitan yegganau ekkees” yaagees.
7Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Ane intte inttena gakkiiddi de7iyaabaa qoppite.
8Simmi deriyaa pude kiyidi, mittaa qanxxidi ehiite; ehiidi Beeta Maqidasiyaa zaarettidi keexxite. Yaatobare taani an ufaittananne bonchchettana” yaagees GODAI.
9Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Intte daro kattaa shiishshanau halchchideta; shin guutta gidiis; akka intte soo gelissido wode, taani punniyoorin xayi aggiis. Hagee aibissi hanidee? Taani hagaa oottidoogee, intte ubbaikka intte keettaa keettaa keexxishin, ta keettai qolettidi attido gishshaassa.
10Hegaa gishshau, bolla saloi iraa immennan, biittaikka kattaa mokkennan ixxidosona.
11Qassi biittaanne deretu bolli, kattaa bolli, woiniyaa turaanne zaitiyaa wogaratu bolli, biittai pude mokkiyoobatu bolli, asaanne mehiyaa bollinne intte daafuridi oottidobaa ubbaa bolli taani koshaa xeegaas” yaagees.
12Hegaappe guyyiyan, Salaatiyaala na7ai Zarubaabeeli, Yoxedeeqa na7ai, qeese ubbatu halaqai Yaasunne omooduwaappe simmida asai ubbai GODAA bantta Xoossaa qaalaayyoonne GODAI eta Xoossai hananabaa yootiya Hagge baggaara kiittido qaalaayyo azazettidosona; asaikka GODAAYYO yayyidosona.
13Yaatin, GODAI kiittido Haggee asaa, “Asau, GODAI inttena, ‘Taani inttenaara de7ais’ yaagees” yaagidi GODAA kiitaa asaayyo yootiis.
14Yaatin, GODAI Salaatiyaala na7aa, Yihudaa biittaa haariya Zarubaabeela, Yoxedeeqa na7aa, qeese ubbatu halaqaa Yaasanne omooduwaappe simmida asa ubbaa denttettiis; denttettin eti yiidi, Ubbaappe Wolqqaama GODAA, bantta Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexuwaa doommidosona.
15Hagee hanidoi Kawoi Daariyoosi kawotido naa77antto laittan, usuppuntta aginan laatamanne oiddantta gallassaana.