Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Hageo

Hageo 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa ika duhang tuig nga naghari si Darius, sa ika unom nga bulan, unang adlaw sa bulan, ang pulong ni Yahweh miabot pinaagi sa propeta nga si Hageo ngadto sa gobernador sa Juda, nga si Zerubabel ang anak ni Shealtiel, ug ngadto sa labaw nga pari nga si Josue ang anak ni Jehozadak, ug miingon,
2“Miingon niini si Yahweh nga tinubdan sa tanan: 'Nag-ingon kining mga tawhana, “Dili pa karon ang takna nga moadto kami o motukod pag-usab sa templo ni Yahweh.'””
3Busa ang pulong ni Yahweh miabot pinaagi kang Hageo, ang propeta nga nag-ingon,
4“Karon ba ang takna nga magpuyo kamo sa inyong nahuman nga mga balay, samtang kining balay nagpabiling guba?
5Busa karon miingon si Yahweh nga tinubdan sa tanan: 'Pamalandongi ang inyong gibuhat!
6Nagtanom kamo ug daghang mga binhi, apan diyutay ra ang abot; mikaon kamo apan wala nangabusog; miinom kamo apan wala nangahubog. Nagsuot kamo ug mga bisti apan gitugnaw gihapon kamo, ug ang nagadawat ug suhol nga salapi daw nagabutang lang niini sa usa ka panudlanan nga daghan ug buslot!'
7Si Yahweh nga tinubdan sa tanan miingon niini: 'Pamalandongi ang inyong mga gibuhat!
8Tungas ngadto sa bukid, pagdala ug mga kahoy, ug tukora pag-usab ang akong balay; unya mahimoot ako niini, ug mahimaya ako!' miingon si Yahweh.
9Nagtinguha kamo ug daghan, apan tan-awa! diyutay lang ang inyong nadala sa panimalay, kay gihuypan ko kini! Ngano man?'— mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga tinubdan sa tanan! 'Tungod kay ang akong balay nagpabiling guba, samtang ang matag tawo nagpahayahay sa iyang kaugalingong balay.
10Tungod niini ang kalangitan dili na mohatag ug yamog diha kaninyo, ug ang yuta dili na mohatag ug abot.
11Nagpadala ako ug hulaw ngadto sa kayutaan ug kabukiran, ngadto sa katrigohan ug sa mga bag-o nga bino, ngadto sa mga lana ug ngadto sa anihunon sa kalibotan, ngadto sa tawo ug sa mga mananap, ug ngadto sa tanan nga hinagoan sa inyong mga kamot!”'
12Unya si Zerubabel nga anak ni Shealtiel, ug ang labaw nga pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak, ug sa tanang nahibilin nga katawhan gikan sa pagkabihag, mituman sa tingog ni Yahweh nga ilang Dios, ug sa mga pulong ni Hageo nga propeta, tungod kay ang nagpadala kaniya mao si Yahweh nga ilang Dios. Ug ang katawhan nahadlok sa panagway ni Yahweh.
13Unya si Hageo, ang mensahero ni Yahweh, misulti sa mensahe ni Yahweh ngadto sa mga katawhan ug miingon, “'Magauban ako kaninyo!' — mao kini ang gipamulong ni Yahweh!”
14Busa gidasig ni Yahweh ang espiritu sa gobernador sa Juda, nga si Zerubabel ang anak ni Shealtiel, ug ang espiritu sa labaw nga pari nga si Josue ang anak ni Jehozadak, ug ang espiritu sa tanang nahibilin nga katawhan gikan sa pagkabihag, mao nga miadto sila ug nagtukod sa templo ni Yahweh nga tinubdan sa tanan, nga ilang Dios,
15sa ika-24 ka adlaw sa ika-unom nga bulan, sa ika-duhang tuig sa paghari ni Darius.