Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ha:ga:iai

Ha:ga:iai 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Be ode ageyadu amoga, Da:liase da Besia soge amo hina bagade hamone ouligi esalu, amola oubi gafe amoga eso agega, Hina Gode da Ha:ga:iai ema sia: sia:i. Amola Ha:ga:iai da alofele, amo sia: Yuda eagene ouligisu dunu amola Selababele (Sia:lediele egefe) amola gobele salasu ouligisu dunu Yosiua (Yihosada:ge egefe), ilima bu sia:i.
2Hina Gode Bagadedafa da Ha:ga:iaima amane sia:i, “Isala:ili dunu ilia da amane sia:sa, ‘Debolo Diasu bu gagumu esodafa da hame doaga:i.’”
3Amalalu, Hina Gode Ea sia: amo da dunu huluane ilia nabima:ne, balofede dunu Ha:ga:iaima sia:ne i.
4Hina Gode da amane sia:i, “Na dunu fi abuliba:le ilila: diasu amo noga:le gaguli esala, amola Na Sia:ne Gadosu Diasu amo bu wadela:lesi dagoi ba:sala:?
5Dilia da abuliba:le dilima hou doaga:ga:lalebe amo hame ba:sala:?
6Dilia da gagoma bagade sagai galu, be amomane bagade hame fai. Dilia da ha:i manu gala be dili sadini manu defele hame gala. Dilia da waini hano manu gala, be dilia da waini hano hanai gumimu defele hame gala. Dilia da abula gala, be bagahameba:le, dilia da:i hame hougala:sa. Dunu da muni lamusa: hawa: hamosa, be amomane esaloma:ne lamu liligi amo defele hame ba:sa.
7Di da abuliba:le, amo hou doaga:be hame ba:bela:?
8Defea, wahadafa agoloba:le heda:le, diasu gagusu ifa lidima, amola Na Debolo Diasu mugului amo bu buga:le gaguma. Amasea Na da dilima nodomu amola dilia da Nama defele nodone sia:ne gadomu.
9Dilia da ifabi ganodini ha:i manu bagade lamusa: dawa:i galu. Amomane ha:i manu da dadamini aguni manoba, Na da amo dadami fulabole fasi dagoi. Abuliba:le, Na agoane hamobela:? Bai Na Debolo Diasu da mugululi sia:i dagoiba:le. Be dilia da mae dawa:le, dilia diasu fawane gagulala.
10Amaiba:le, Na da diligili gibu amola ha:i manu hame iaha.
11Na da dilia sogega esoi bagade i dagoi. Dilia soge agolo, gagoma sagai, waini sagai, olefe ifa sagai, dilia sagai liligi huluane amola dunu fi amola ohe fi huluane amo da esoi bagade ba:sa.
12Amalalu, Selababele, Yosiua amola dunu fi huluane (amo da Ba:bilone mugului asili buhagi), ilia Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. Ilia da beda:ne, balofede dunu Ha:ga:iai (Hina Gode Ea Sia: Alofesu dunu) amo ea sia: nabawane hamoi.
13Amalalu, Ha:ga:iai da Hina Gode Ea sia: amo Isala:ili dunuma alofele adoi, amane, “Na da dafawane ilegesa. Na da dili hamedafa yolesimu.”
14Hina Gode da Selababele, Yuda eagene ouligisu dunu, gobele salasu ouligisu dunu Yosiua amola dunu huluane amo da mugululi asili buhagi, amo ilia da Debolo Diasu bu gaguma:ne, Hina Gode da ilia a:silibu denesi dagoi. Ilia da ilia Hina Gode Bagadedafa Ea Debolo Diasu gaguma:ne, hawa: hamosu mui.
15Ilia da oubi gafeale amola eso 24 amo Da:liase ea hina bagade ouligisu eso amoga, amo hawa: hamosu mui.