Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Xage

Xage 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ firinden kike senninden xi singe lɔxɔni, Alatala yi falan ti Nabi Xage xɔn Selatili a dii xɛmɛ Sorobabeli Yuda yamana kanna xa, e nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigina:
2Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Yamani ito a falama, e naxa, ‘En lan en xa Alatala Batu banxin ti waxatin naxan yi, na munma a li singen.’ ”
3Nayi, Nabi Xage yi Alatalaa falani ito ti, a naxa,
4“Ɛ lan ɛ lu ɛ banxi tofaɲine kui waxatini ito yi ba, n ma banxin yi lu kalaxi?”
5Iki, Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Ɛ miri ɛ sigati kiin ma.
6Ɛ bata sansi gbegbe si, koni ɛ ndedi nan sɔtɔxi. Ɛ dɛgema, koni ɛ mi lugoma. Ɛ minma, koni ɛ mi wasama. Dugina ɛ ma, koni xunbenla mɔn ɛ ma. Ɛ bata ɛ wanla saranna sɔtɔ, ɛ yi a sa bɛnbɛli sɔxɔnxin kui.”
7Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Ɛ miri ɛ sigati kiin ma.”
8Alatala naxa, “Ɛ siga geyane fari, ɛ sa fa wudin na, ɛ yi n ma banxin ti alogo n xa sɛwa a ra, n binyen sɔtɔ.”
9Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, a naxa, “Ɛ yengi yi se gbegbe nan ma nun, koni a mato, ɛ ndedi nan sɔtɔxi. Ɛ naxan namaraxi banxini, n bata na raxuya ayi n dɛ foyen na. Nanfera? N batu banxina fe ra, naxan kalaxi. Anu, ɛ birin yengi dɔxi ɛ banxine xɔn.
10Na nan a ligaxi tule mi faxi ɛ konni, sansine fan mi bogi.
11N bata fitina furun naso yamanani geyane fari, e nun murutu xɛɛne nun manpa bili nakɔne yi. Turen yi dasa. Sansine mi fa bogi. Muxune nun xuruseene bata tɔrɔ, e nun ɛ wali xɔnne birin.”
12Nayi, Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigin nun yamaan dɔnxɛn birin naxanye luxi yamanani, ne yi Alatalaa falan suxu, e Ala, Alatala Nabi Xage xɛ falan naxan tideyi. Yamaan yi gaxu Alatala yɛɛ ra.
13Alatalaa xɛrana Xage yi falan ti yamaan xa alo Alatala a fala kii naxan yi, a naxa, “N luma nɛn ɛ xɔn.” Alatalaa falan nan na ra.
14Alatala yi Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli bɔɲɛn nadin, Yuda yamana kanna, e nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigina e nun yamaan birin alogo e xa fa Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna Batu Banxin ti, e Ala,
15Manga Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ firinden kike senninden xi mɔxɔɲɛn nun naaninde lɔxɔni.