Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Esita xa Taruxui

Esita xa Taruxui 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ada kike fu nun firin nde, xi fu nun saxan nde to a li, mangɛ xa yaamari nu lanma a xa raba. Na lɔxɔɛ ma Yuwifie yaxuie nu wama e masɔtɔfe, kɔnɔ fee naxa masara, Yuwifie naxa nɔ e ra.
2Mangɛ Asuyerusu xa mangɛya yire birin, Yuwifie naxa e malan e yaxuie gerede. Mixi yo mu nɔ tide e ya ra, sie birin naxa gaaxu.
3Bɔxi birin mangɛdie, mangɛ rasimae, gominae, nun mangɛ xa mixie naxa Yuwifie mali, barima e nu gaaxuxi Morodekayi ya ra.
4Morodekayi nu bara findi mixi xungbe ra mangɛ banxi kui. A xili fanyi naxa yire birin li, a tide xun nu masama tun.
5Na na a ra Yuwifie naxa e yaxuie bɔnbɔ santidɛgɛma ra, e e faxa. E naxa e waxɔnfe birin naba e yaxuie ra.
6Yuwifie naxa mixi kɛmɛ suuli faxa Suse mangataa.
7E man naxa Parasandata, Dalifɔn, Asipata,
8Porata, Adaliya, Aridata,
9Paramasata, Arisayi, Aridayi, e nun Fayesata birin faxa.
10Na mixi fu findi Hamɛdata xa di Haman xa die nan na, Yuwifie yaxui. E naxa na mixie faxa, kɔnɔ e mu mixi yo harige tongo.
11Na lɔxɔɛ yati, mangɛ naxa a kolon mixi naxan xasabi faxaxi Suse mangataa.
12Mangɛ naxa a fala mangɛ ginɛ Esita bɛ, «Yuwifie bara mixi kɛmɛ suuli faxa Suse mangataa, a nun Haman xa di fu. Xa e bara na mɔɔli raba yi taa kui, e munse rabaxi yire gbɛtɛe n ma mangɛya kui? Kɔnɔ i wama naxan xɔn, n na rabama nɛ i bɛ. I waxɔnfe na munse ra di? Na birin nabama nɛ i bɛ.»
13Esita naxa a yaabi, «Xa i bara tin, Yuwifi naxee na Suse, e man xa nɔ e gbeɲɔxɔde tina. Haman xa di fu xa gbaku wuri ma.»
14Mangɛ naxa yaamari fi a xa raba alɔ Esita a falaxi ki naxɛ. Na yaamari naxa xaran Susekae bɛ. Haman xa di fu fan naxa gbaku wuri ma.
15Ada kike xi fu nun naani nde ra, Yuwifie man naxa e malan, e xɛmɛ kɛmɛ saxan faxa taa kui, kɔnɔ e mu e harige yo tongo.
16Yuwifi naxee nu na bɔxi gbɛtɛe ma, nee fan naxa e malan, e yɛtɛ xun magerede e yaxuie ma. E naxa e yaxui mixi wulu tongo solofere a nun suuli faxa, kɔnɔ e fan mu nee harige yo tongo.
17Na birin naba Ada kike xi fu nun saxan nde nɛ. A xi fu nun naani nde ra, Yuwifie naxa e malabu sɛɛwɛ kui, e xulunyi ti.
18Yuwifi naxee nu na Suse, nee naxa e yaxuie gere na xi fu nun saxan nde nun fu nun naani nde ma. E naxa e malabu sɛɛwɛ kui a xi fu nun suuli nde lɔxɔɛ, e xulunyi fan ti.

19Na nan a toxi Yuwifi naxee na daaxae, nee xulunyi tima Ada kike xi fu nun naani nde ma sɛɛwɛ kui, kankan a dɔxɔboore buɲama na tɛmui.
20Morodekayi naxa na fe birin sɛbɛ bataaxɛe kui Yuwifie ma, naxee nu yire makuyee nun yire makɔrɔxie Asuyerusu xa mangɛya kui.
21A naxa a sɛbɛ, Yuwifie xa Ada kike xi fu nun naani nde nun a xi fu nun suuli nde findi sali lɔxɔɛe ra ɲɛ yo ɲɛ,
22barima e e yɛtɛ sɔtɔ e yaxuie yi ra na tɛmui nɛ, e xa tɔɔrɛ findi ɲɛlɛxinyi nan na, e xa sunnunyi findi sɛɛwɛ nan na. Na lɔxɔɛe a lan nɛ e xa e dɔxɔbooree buɲa, e man xa setaree ki.
23Yuwifie naxa Morodekayi xa yaamari suxu, na naxa findi naamunyi ra e bɛ ɲɛ yo ɲɛ.
24E na birin naba nɛ barima Hamɛdata Agagaka xa di Haman, Yuwifie yaxui, nu bara wa Yuwifie birin halakife. A nu bara ɲɛli bɔnbɔ, naxan xili Puri, alako a xa e halaki, a xa e sɔntɔ.
25Kɔnɔ Esita nu bara siga mangɛ yire. Mangɛ naxa kɛɛdi sɛbɛ yi ki, «Haman nu wama fe ɲaaxi naxan nabafe Yuwifie ra, na xa gbilen a ma. A xa die fan xa gbaku wuri ma.»
26Na nan a toxi yi lɔxɔɛe xili falama «Purie,» barima e bari xui ra e ɲɛli xili falama, «Puri.» Bataaxɛ sɛbɛli to kamali na ki,
27Yuwifie naxa na lɔxɔɛ firinyie findi sali lɔxɔɛe ra. Na naxa findi naamunyi ra e tan nun e bɔnsɔɛ bɛ, nun mixie bɛ naxee soma e xa diinɛ kui. E xa yi lɔxɔɛ firinyie binya ɲɛ yo ɲɛ, e xa fe birin naba alɔ Morodekayi a yamari ki naxɛ.
28Ɲɛ naxee sa fama, Yuwifie xa denbayae naxee na yire birin, e xa yi Puri lɔxɔɛe binya, alako e tan nun e bɔnsɔɛ naxa nɛɛmu yi fe dangixi ma.
29Awa, Abixayili xa di Esita, naxan findixi mangɛ ginɛ ra, a nun Morodekayi, e naxa yi bataaxɛ mangɛ daaxi firin nde sɛbɛ Puri Sali xa fe ra.
30E naxa bataaxɛe rasiga Yuwifie birin ma, naxee nu na mangɛ Asuyerusu xa bɔxi kɛmɛ mɔxɔɲɛn nun solofere birin kui, alako mixie xa ɲɛrɛ bɔɲɛsa nun tinxinyi kui.
31E man naxa a masen Yuwifie bɛ, e xa Puri Sali lɔxɔɛe raba a waxati yati ma, alɔ Morodekayi nun mangɛ ginɛ Esita e yamarixi ki naxɛ. E tan nun e bɔnsɔɛ birin xa sunyi suxu, e xa Ala maxandi.
32Mangɛ ginɛ Esita xa yaamarie Puri salie xa fe ra, na naxa findi sɛriyɛ ra, e fa sɛbɛ yi kitaabui kui.