Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛsitɛɛ

Ɛsitɛɛ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄ kuɛplade Adaa gↄↄ kuɛ'aaↄ̃de zĩ́ mɛ́ kí yã́ pↄ́ a dìlɛ kɛgↄↄ ũ. Gↄↄ bee Yudaↄ ibɛɛↄ wɛ́ dↄi yãa wà gbãamↄ Yudaↄnɛɛ, ãma wà yã́pi lìlɛ, ↄ̃ Yudaↄ gbãamↄ̀ ń ibɛɛↄnɛ.
2Kí Aasuelu bùsuↄ guu píi Yudaↄ kↄ̃ kã̀aa wɛ̃́lɛ pↄ́ aa kuu, kɛ́ aa lɛ́lɛ gbɛ̃́ pↄ́ vãikpaaĩńnↄↄwa. Gbɛ̃e i fↄ̃ ń fúo, asa buipãleↄ vĩakɛ̀nɛ́ píiɛ.
3Bùsu gbãadeↄ, kí ìwaↄ ń kíaↄ ń aà zĩkɛnaↄ píi gbãakpà Yudaↄwa, kɛ́ aalɛ vĩakɛ Maadoseɛ yã́i.
4Maadose gbia kibɛ, ↄ̃ aà tↄ́ lì bùsu píia, asa aà gbãa lɛ́ dɛdɛɛ.
5Yudaↄ ń ibɛɛↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, aa ń míↄnzↄ̃ píi, aa pↄeã kɛ̀ ń zangudepiↄwa.
6Aa gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ Susa mɛɛwiau gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń basↄoo.
7Aa Paasãdata ń Dalɛfↄ̃o ń Asepatao
8ń Polatao ń Adaliao ń Alidatao
9ń Paamasetao ń Alisaio ń Alidaio ń Vaizatao dɛ̀dɛ lↄ.
10Gbɛ̃́piↄá Amɛdata nɛ́ Amani, Yudaↄ wɛ̀lɛ nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn kwiↄnɛ. Ń beeo aai ↄkã ń pↄewao.
11Gↄↄ doũpi zĩ́ kí gbɛ̃́ pↄ́ wà ń dɛdɛ Susaↄ dasilɛ mà.
12Ɔ̃ a ò a na Ɛsitɛɛɛ: Yudaↄ gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ Susa la gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla ń basↄoo ń Amani nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn kwiↄ. Bↄ́ aa kɛ̀ ma bùsu kĩniↄ guui mↄↄ! Yã́ kpele ńlɛ a wabikɛa lↄi? Má kɛnɛ. Bↄ́ yã́ ńlɛ gbɛaai? Má n gba.
13Ɛsitɛɛ wèwà à mɛ̀: Kí, tó à kɛ̀nɛ maa, Yuda pↄ́ kú Susa laↄ gba zɛ́ aa yã́ pↄ́ ń dìlɛ aa kɛ gbã kɛ zia lↄ, wi Amani nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn kwipiↄ loo líwa.
14Kí mɛ̀ wà kɛ màa. Wà a kpàwakɛ̀ Susa, ↄ̃ wà Amani nɛ́piↄ gɛ lòoloo.
15Yuda pↄ́ kú Susaↄ kↄ̃ kã̀aa Adaa gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́, ↄ̃ aa gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ lↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄoo. Ń beeo aai ↄkã ń pↄewao.
16Yuda kĩni pↄ́ kú kí bùsuↄ guuↄ píi kↄ̃ kã̀aa, kɛ́ aa gí ń ńzĩao, aai bↄ ń ibɛɛↄ yã́u yã́i, ↄ̃ aa ń zangudeↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basiiↄ̃ sↄosai (75.000). Ń beeo aai ↄkã ń pↄewao.
17Aa bee kɛ̀ Adaa gↄↄ kuɛ'aaↄ̃de zĩ́ɛ, a gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ ↄ̃ aa kã́mabò. Aa gↄↄpi dìlɛ dikpɛ ũ, kɛ́ aa blɛsakɛ, wi pↄnakɛ gↄↄpizĩ.
18Yuda pↄ́ kú Susaↄ kↄ̃ kã̀aa a gↄↄ kuɛ'aaↄ̃de zĩ́ ń a gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaideo, ↄ̃ aa kã́mabò a gↄↄ gɛ̃odezĩ. Aa gↄↄpi dìlɛ dikpɛ ũ, ↄ̃ aa blɛsablè aa pↄnakɛ̀u.

19Ayãmɛto Yuda zↄ̃ɛ pↄ́ kú zↄ̃ɛwiaↄ aaì dikpɛpi kɛ Adaa gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́, aaì blɛsable, aaì pↄnakɛ, aaì blɛlikↄ̃ɛ.
20Maadose yã́piↄ kɛ̃̀ lá guu, ↄ̃ à lá kpã̀sã Yuda pↄ́ kú kí Aasuelu bùsu guuↄnɛ píi, gbɛ̃́ pↄ́ kú kãiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀ↄ píi.
21A dìlɛnɛ́ aaliↄ dikpɛpi kɛ wɛ̃ ń wɛ̃o mↄ pↄ́ wì mɛ Adaa gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide zĩ́ ń a gↄↄ gɛ̃odeo.
22Gↄↄpiↄ mɛ́ Yudaↄ bↄa ń ibɛɛↄ yã́u dikpɛ ũ. Mↄpi guu an pↄsia lìlɛ pↄna ũ, mɛ́ an wɛ̃nakɛa lìlɛ dikpɛkɛa ũ. Aali dikpɛpi kɛ gↄↄ beeↄ zĩ́, aali blɛsakɛ, aali pↄnakɛ, aali blɛlikↄ̃ɛ, aali gbada taasideↄnɛ.
23Yudaↄ zɛ̀ ń yã́ pↄ́ Maadose kɛ̃̀nɛ́o, ↄ̃ dikpɛ pↄ́ aa kɛ̀pi gↄ̃̀nɛ́ fɛlɛkaa ũ.
24Amɛdata nɛ́ Amani, Agaga bui Yudaↄ píi wɛ̀lɛ vãi lɛkpàaĩńzi à ń dɛdɛ, ↄ̃ à gbɛ pↄ́ wì mɛ puliũ gbɛ̀a à e ń fu, i ń dɛdɛ.
25Kási kɛ́ kí a feena mà, à yãdìlɛ lá guu, kɛ́ vãi pↄ́ à a lɛkpàaĩ Yudaↄzipi wi aà musu. Ɔ̃ wà aà lòo líwa ń a nɛgↄ̃ɛↄ sãnu.
26Ayãmɛto wì o gↄↄpiↄnɛ Puliũ, asa gbɛ pↄ́ a là tↄ́n we. Yã́ pↄ́ Maadose kɛ̃̀ lápi guu ń yã́ pↄ́ à ń léo yã́i
27aa sì wà dikpɛkɛ gↄↄ plapiↄ guu wɛ̃ ń wɛ̃o. Aa mɛ̀ ḿpiↄ ń ń nɛ́ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ nàmáↄ gí dikpɛpi kɛio, wàli kɛ a gↄↄwa lá wa kɛ̃̀ láuwaɛ.
28Wɛ̃ ń wɛ̃o gↄↄpiↄ yã́ líↄ dↄńgu, aali a dikpɛkɛ ualɛ ń ualɛo, wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, bùsu ń bùsuo. Puliũ dikpɛpi su bãdɛ Yudaↄ kĩ́io, a kɛgↄↄ su midɛ ń buiↄ kĩ́io.
29Kía na Ɛsitɛɛ, Abihaili nɛ́, la plaade kɛ̃̀ ń a ikoo píi Puliũ yã́ musu, à gbãakpàò lá pↄ́ Yuda bui Maadose kɛ̃̀wa.
30Maadose lápi kpã̀sã Yuda pↄ́ kú kí Aasuelu bùsu mɛ̀n basoolo ń soplao guuↄnɛ. À kua aafia niɛ guu yã'ònɛ́,
31ↄ̃ à Puliũ dikpɛpi dìlɛ a gↄↄwa, lá aàpi ń kía na Ɛsitɛɛo dìlɛnɛ́wa, lá ampiↄ sↄ̃ aa sì wà kɛ ń ń buiↄ ń kpɛ ń lɛyeo ń ↄↄlↄo.
32Yã́ pↄ́ Ɛsitɛɛ dìlɛpi gbãakpà Puliũ yã́ beeↄwa, ↄ̃ wa kɛ̃̀ láu.