Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ester

Ester 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne midlavung si Hadì Ahasuerus wey si Haman duma ki Rayna Ester.
2Ne hein ed-inum dan en te vinu zutun te ikezuwa he kedlavung dan, mid-insè en maan sikan is hadì diyà te ki Rayna Ester, ke sikandin te, “Rayna Ester, hengkey is utew nu egkinehenglana? Keǥiya nu su ibeǥey ku kenikew minsan ketengè pa kayi te ginhedian ku.”
3Ne zutun midtavak si Rayna Ester, “Mahal he Hadì, emun nekepenunuat a kenikew, iyan egkesuatan ku wey iyan edhengyuen ku is libriya a kenikew wey is menge emurè ku te inged te kemetayen wey is langun he kezumahan ku. Iyan heini ebuyuen ku kenikew.
4Su zuen suhul he ibeǥey ziyà te minsan hentei he egerà kenami. Emun imbelegyà key zà su wey key mehimu he menge uripen, kenè ku en sikew edsemuken su kenè en haazà ereg he idsamuk kenikew.”
5Ne midtavak si Hadì Ahasuerus kandin te, “Hentei is nekaaku he ebaal keniyan wey hendei sikandin guntaan?”
6Ne midtavak si Ester te, “Iyan en heini is lalung he Haman; iyan sikandin utew zey kuntada.” Ne neheratan utew si Haman dutun te etuvangan te hadì wey rayna.
7Ne zutun midhitindeg haazà is hadì tenged te utew zin kegkepauk. Mid-ewaan din is binu he ed-inumen din ne midhendiyà sikandin te pemuleey ziyà te turuǥan. Piru mibpetaǥak si Haman ne mibpehizuhizu sikandin ki Rayna Ester su netuenan din he siguradu he edsilutan sikandin te hadì.
8Ne hein midlikù kes hadì puun diyà te pemuleey ziyà te turuǥan pehendiyà te lugar he zutun dan med-inum, neehè din si Haman is ed-ul-ulembà duen te midhizeǥaan ni Ester is edhangyù. Ne migkaǥi haazà is hadì te, “Es! Es! Egkesuatan nu pa te edlayug is rayna kayi te turuǥan ku minsan kayi te etuvangan ku?” Hein nekepasad he egkaǥi haazà is hadì, midtembunan te menge suluǥuen is ulu ni Haman.
9Ne migkaǥi si Harbona, is sevaha zuen te menge sineriǥan te hadì te, “Mibpevaal si Haman te vitayà he menge 75 he ǥiek is ketikang din diyà te uvey te valey zin. Mibpeveelan din haazà para ki Mordecai, he iyan kes etew he neketavang kenikew, Mahal he Hadì.” Ne zutun mibmandù kes hadì te, “Bitaya niw zutun si Haman!”
10Umbe imbitey zan si Haman diyà te vitayà he mibpeveelan din he para pezem ki Mordecai. Ne zutun naawà is pauk duen te hadì.