Galati - Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila

Illustration of Galati in Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila

About Ala xa masenyi Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ Galati danxaniyatɔɛ ɲama ma

There is no description for Ala xa masenyi Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ Galati danxaniyatɔɛ ɲama ma yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Galati

1
2
3
4
5
6