Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Levitiko

Levitiko 21

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, Lea ki he kau taulaʻeiki ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, ʻo pehē kiate kinautolu, “ʻOua naʻa fakaʻuliʻi ha tokotaha koeʻuhi ko e pekia ʻoku ʻi hono kakai:
2Ka koeʻuhi ko hono kāinga moʻoni, ʻoku ofi kiate ia, koeʻuhi ko ʻene faʻē, pea mo ʻene tamai, pea mo hono foha, pea mo hono ʻofefine, pea mo hono tokoua,
3Pea koeʻuhi ko hono tuofefine ko e tāupoʻou, ʻaia ʻoku ofi kiate ia, pea kuo teʻeki ai hano husepāniti; ʻoku ngofua ʻene taʻemaʻa koeʻuhi ko ia.
4Kaeʻoua naʻa ne fakaʻuliʻi ia koeʻuhi ko ha taha ʻeiki ʻi hono kakai, ke ne taʻemaʻa ai.
5“ʻE ʻikai tenau tekefua honau ʻulu, pe tele hono potu tuliki ʻoe kava, pe fai ha tafatafaʻi ʻi honau sino.
6Tenau māʻoniʻoni ki honau ʻOtua, kaeʻoua naʻa fakaongokoviʻi ʻae huafa ʻo honau ʻOtua: he ko e ngaahi feilaulau kia Sihova ʻoku ngaohi ʻi he afi, pea ʻoku nau ʻatu ʻae mā ʻa honau ʻOtua; ko ia ʻe māʻoniʻoni ai ʻakinautolu.
7‌ʻE ʻikai tenau fakamaʻu mali mo ha fefine faʻa feʻauaki, pe ha taʻelotu; pea ʻoua naʻa nau maʻu ʻae fefine kuo tukuange mei hono mali: he ʻoku māʻoniʻoni ia ki hono ʻOtua.
8Ko ia ke ke fakamāʻoniʻoniʻi ia; he ʻoku ne ʻatu ʻae mā ʻa ho ʻOtua; ʻe māʻoniʻoni ia kiate koe: he ko au Sihova, ʻoku ou fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu, ʻoku ou māʻoniʻoni.
9Pea ko e ʻofefine ʻo ha taulaʻeiki, kapau ʻoku ne fakahalaʻi ʻe ia ia ʻi he fai feʻauaki, ʻoku ne fakahalaʻi ʻene tamai: ʻe tutu ʻaki ia ʻae afi.

10“Pea ko ia ʻoku taulaʻeiki lahi ʻi hono ngaahi kāinga, ʻaia naʻe lingi ki hono ʻulu ʻae lolo ʻoe fakanofo, pea kuo fakatapui ke ʻai ʻae ngaahi kofu, ʻe ʻikai toʻo ʻe ia hono tatā, pe hae hono kofu;
11Pea ʻe ʻikai te ne ʻalu ia ki ha sino ʻoku mate, pe fakahalaʻi ʻe ia ia koeʻuhi ko ʻene tamai, pe ko ʻene faʻē;
12Pea ʻe ʻikai ʻalu ia kituaʻā ʻi he faletapu, pe fakahalaʻi ʻae faletapu ʻo hono ʻOtua; he ko e tatā ʻoe lolo tākai ʻo hono ʻOtua ʻoku ʻiate ia: Ko au ko Sihova.
13Pea te ne fili ʻe ia hono uaifi ko e tāupoʻou.
14Ko e fefine paea, pe ko e fefine fakamāvae, pe ko e taʻelotu, pe ko e feʻauaki, ko kinautolu ni ʻe ʻikai te ne fili: kae maʻu ʻe ia ha taʻahine mei hono kakai ko hono uaifi.
15Pea ʻe ʻikai te ne fakahalaʻi ʻe ia hono hako ʻi he lotolotonga ʻo hono kakai: he ko au ko Sihova ʻoku ou fakamāʻoniʻoniʻi ia.”

16Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
17Lea kia ʻElone, ʻo pehē, “Ko ia ʻi ho hako ʻi honau toʻutangata kotoa pē, ʻoku ʻiate ia hano mele, ʻoua naʻa ʻunuʻunu mai ia ke ʻatu ʻae mā ʻa hono ʻOtua.
18He ko e tangata ko ia ʻoku ai hano mele, ʻoua naʻa ʻunuʻunu mai ia: ko e tangata kui, pe ko e ketu, pe ko ia ʻoku ihu lafalafa, pe ai haʻane anga ʻoku kehe,

19Pe ha tangata ʻoku veʻe fasi, pe nima fasi,
20‌ʻAe tuʻa piko pe ko e kihi, pe hangatāmakia hono mata, pe ko e kamaa, pe ko e mongumangu, pe ko e tangapula.
21‌ʻIlonga ʻae tangata ʻi he fānau ʻa ʻElone ko e taulaʻeiki ʻoku ʻiate ia ha mele, ke ʻoua naʻa ʻunuʻunu mai ia ke ʻatu kia Sihova ʻae feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi: ʻoku ʻiate ia hano mele; ʻe ʻikai ofi mai ia ke ʻatu ʻae mā ʻa hono ʻOtua.
22‌ʻE kai ʻe ia ʻae mā ʻa hono ʻOtua, ʻio, ʻae māʻoniʻoni lahi, pea mo e māʻoniʻoni pe.
23Ka koeʻuhi pe ʻe ʻikai te ne ʻalu ki he loto puipui, pe hoko ʻo ofi ki he feilaulauʻanga, koeʻuhi ʻoku ʻiate ia hano mele; ke ʻoua naʻa fakahalaʻi ʻe ia hoku ngaahi potu tapu: he ko au ko Sihova ʻoku ou fakamāʻoniʻoni ʻakinautolu.”
24Pea naʻe tala ia ʻe Mōsese kia ʻElone, pea ki hono ngaahi foha, pea ki he fānau kotoa pē ʻa ʻIsileli.