Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Levítico

Levítico 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moisesta Tayta Dios niran: «Aaronpa wamran cüracunata willapay. Marcancho wañusha ayacunata ama yatangachu mana ganrayänanpaj.
2Paycunaga ayata yatanman maman captin, papänin captin, wamrancuna captin, wauguin captin,
3uywashan pañin japalla caycashancho wañuptillanmi. Paycunapa ayanta yatarga jina ganrayanmanpis.
4Majayoj pañin wañuptinmi ichanga ama yatanganachu mana ganra ricacunanpaj.
5«Ni ajchanta ni shaprantapis ama rutucongachu. Garancunatapis ama yawar-yawar ruracongachu.
6Chaypa ruquenga noga munashänölla rurar santo cawachun. Manacajman ama churamangachu. Cüracunami altarcho rupachin runacuna garamashancunatapis. Chaymi paycunaga munashäno santo cawachun.
7«Cüracunaga ama majachacangachu jucwan-jucwan cacojcunawan, bigulashacunawan, raquicashacunawan. Cüracunaga acracushämi.
8Paycuna santo cashanta tantiyacur Israel runacuna rispitachun. Chayno rispitanga noga Tayta Diosniquipaj apamushanta altarcho rupachej cashanpitami, noga Tayta Dios Santo cashäpitami, gamcunatapis santo cawanayquipaj churashäpitami.
9«Cürapa jipash wamran jucwan-jucwan cacuyman churacarga papänintami manacajman churan. Chay-niraj warmiga cawaycajllami rupachicanga.
10«Mandaj cürallami fiyupa rispitädu röpataga jaticonga. Chaynöga jaticonga acrar umanman asëtita wiñapasha captinmi. Chaypitami wañupacur llaquicur tinshi uma ama purengachu. Röpantapis ama rachengachu.
11Aya caycashanmanga ama yaycongachu maman ni papänin captinpis. Famillyan wañushan-raycu ama ganrayangachu.
12Rispitädu asëtita umanman wiñapasha caycar ayaman aywarga Tayta Dioswan Tincuna Toldutapis ganrayächengami. Chayno captenga ayaman ama aywachunchu. Noga Tayta Diosniquimi chayno në.
13«Mas mandaj cüraga runa yatänillaraj warmiwan majachacanga.
14Ama majachacangachu biyüdawan, raquicashawan, bigulashawan, jucwan-jucwan cacojwanpis. Warmita asherga Leví trïbu-masillanpita runa yatäni jipashta ashichun.
15Chaynöpami paypita mirar aywajcunapis mana manacajman churasha cangachu. Chaynöga canga paycunata santo cananpaj noga acracusha captëmi.»
16Moisesta Tayta Dios niran:
17«Aaronta willapanqui: Cananpitaga Aaronpita mirar aywajcuna sänu cajcunallami cüra canga. Paycunallami runacuna apamushanta nogapaj tantata churanga.
18Tantata ama churangachu gapracuna, wegrucuna, cäran mana sänu cajcuna, macllucuna,

19chaquinpis, maquinpis paquicushacuna,
20curcucuna, enänucuna, ñawin nübiyashacuna, garachuyojcuna, pashtapäcuycajcuna, runtun däñashacunapis.
21Aaronpita mirar aywajcuna mana sänu cajcunaga altarcho nogapaj manami rupachinmanchu. Chay apamushancuna nogapaj captinmi sänu cajcunalla rupachenga.
22Altarcho mana rupachirpis micuytaga micongami tantatapis, nogapaj churashan rispitädu caj micuycunatapis.
23Ichanga Tincuna Toldu rurimanpis ama yaycongachu. Altar caycashanmanpis ama witipangachu. Chauraga acrashäta manami manacajman churangachu. Cüracunataga noga Tayta Diosmi sirbimänanpaj acrashcä.»
24Tayta Dios chayno nishantaga juctapis mana gongaypami Moisés willaparan Aaronta, Aaronpa wamrancunata, llapan Israel-masincunatapis.