Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - LEVÍTICO

LEVÍTICO 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan TOTECO quiilhui Moisés: “Xiquinilhui nopa totajtzitzi tlen itelpocahua Aarón, para ma ax quiitzquica tlen hueli mijcatzi pampa quinchihuas ax tlapajpactique noixtla.
2Huelis quiitzquise imijcatzi se ininteixmatca tlen nelía nechca queja ininnana, inintata, inioquichpil, ininsihuapil, inintlaca icni,
3o se ininsihua icni tlen noja itztoc ininmaco para quimocuitlahuise pampa aya monamictía. Ica inijuanti quena, hueli quiitzquise ininmijcatzitzi pampa ininteixmatcahua tlen nelnechca.
4Pero ax hueli mochihuase ax tlapajpactique ica se mijcatzi tlen san mosejcotilijtoya ihuaya seyoc tlacatl tlen se ininteixmatca queja sequinoc tlacame monequi quichihuase quema onca se mijcatzi.
5“Nopa totajtzitzi ax hueli quinextise intla mocuesohuaj quema miqui se tlacatl. Ax quinamiqui mohuatanise inacastla inintentzo, niyon quitequise inintzoncal nechca inintzonteco, niyon ax quinamiqui quitequise inincuetlaxo queja seyoc tlali ehuani quichihuaj.
6Monequi elise senquistoc tlatzejtzeloltique para na, niimoTeco Dios. Pampa inijuanti tlen nechmacase nopa tlacajcahualistli tlatlatili huan nopa pantzi tlen noaxca na, niimoTECO. Yeca monequi totajtzitzi elise tlatzejtzeloltique huan ax quiahuilmatise na notoca.
7“Se totajtzi ax hueli mocuilis se sihuatl tlen ahuilnentoc, niyon ax hueli mocuilis se sihuatl tlen moamaxolejtoc ihuaya ihuehue, pampa se totajtzi monequi mocahuas tlatzejtzeloltic para na, niiTeco Dios.
8Se totajtzi monequi mocahuas tlaiyocatlalili pampa yajaya tlen nechmacas nopa tlacajcahualistli noixtla na, niimoTeco Dios. Huajca ma mocahuaca tlatzejtzeloltique nopa totajtzitzi, pampa na, niimoTECO, nitlatzejtzeloltic, huan na tlen nimechtlatzejtzelolchihua.
9“Intla se totajtzi iichpoca mochihuas se ahuilnenca sihuatl, moixpanotos huan quiixpanotos itata. Huan monequi inquitlatise hasta miquis.
10“Huan nopa hueyi totajtzi tlen ticajaltijtoque itzonteco ica nopa aceite para quinyacanas nochi sequinoc totajtzitzi, huan tlen tlaiyocatlalili para moquentis nopa yoyomitl tlen más tlatzejtzeloltic, ax hueli tenextilis para tlahuel mocuesohua quema quiajsis se cuesoli. Ax hueli quicahuas itzoncal ma elis fiero, niyon ax huelis quitzayanas iyoyo queja quichihuaj sequinoc ica cuesoli.
11Huan nopa hueyi totajtzi ax hueli monechcahuis campa eltoc se mijcatzi itlacayo, yonque eli inana o itata. Ax hueli mochihuas ax tlapajpactic noixtla.
12Huan quema quipiya tequitl ipan nopa yoyon tiopamitl, ax hueli quisas pampa quipiya se cuesoli pampa quichihuas ax tlapajpactic nopa yoyon tiopamitl. Tlaajaltili nopa hueyi totajtzi para ma eli tlatzejtzeloltic huan tlaiyocatlalili san para na, niimoTECO.
13“Nopa hueyi totajtzi monequi mocuilis para isihua se ichpocatl tlen aya quiixmati se tlacatl.
14Ax hueli mocuilis se sihuatl tlen cahuali, o tlen quicajtoc ihuehue, o tlen ahuilnentoc. Monequi mocuilis se ichpocatl tlen nojquiya huala ipan nopa hueyi familia tlen totajtzitzi. Monequi elis se tlen nelía cuali ichpocatl.
15Pampa monequi se totajtzi quitlepanitas TOTECO itlanahuatil para iconehua ma elica tlapajpactique noixtla. Na niimoTECO tlen nimechtlatzejtzelolchihua.”
16Huan TOTECO quiilhui Moisés:
17“Xiquilhui Aarón ni tlanahuatili. Ama huan teipa niyon se moixhui tlen quipiyas se tlenijqui tlen ax cuali ipan itlacayo ax huelis mochihuas totajtzi, niyon ax hueli monechcahuis para nechmacas nopa pantzi tlen eltoc para na, niimoTeco Dios.
18Pampa niyon se tlacatl tlen ax ajsitoc itlacayo ax hueli monechcahuis para quichihuas nopa tequitl. Huajca intla se tlacatl eli popoyotzi, o metzcototic, o lipintic itlacayo, o intla quipiya miyac ixocpilhua o imacpilhua,

19o intla quilecuenijtoc ima o iicxi,
20o intla cuitlapantomotztic, o tlahuel ax huejcapantic, o ax cuali se iixtiyol, o sahuati, o cocoti, o intla quicocojtoc itequis, ax hueli tequitis queja se totajtzi.
21Huajca yonque se itztoc se iixhui nopa totajtzi Aarón, ax hueli nechmacas, niimoTECO, se tlacajcahualistli ipan tlitl intla ax ajsitoc itlacayo. Niyon ax hueli nechmacas nopa pantzi tlen noaxca na, niimoTeco Dios.
22Pero, quena, ininconehua totajtzitzi tlen ax ajsitoc inintlacayo hueli quicuase nopa tlacualistli tlen huala tlen nopa tlacajcahualistli, yonque se tlacualistli tlen tlatzejtzeloltic, o tlen tlahuel tlatzejtzeloltic.
23San ax hueli calaquis para quinechcahuis nopa cortina pampa ax ajsitoc itlacayo, niyon ax hueli monechcahuis campa nopa tlaixpamitl. Melahuac ax hueli quichihuas nopa tequitl pampa quichihuas notiopa ax tlapajpactic. Na, niimoTECO, tlen niquiniyocatlalijtoc nopa totajtzitzi.”
24Huajca Moisés quiilhui Aarón nochi ya ni huan nojquiya quinilhui itelpocahua huan nochi nopa israelitame.