Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Saraxaraline

Saraxaraline 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Musa xa, a a xa a fala saraxaraline xa, Harunaa diine, a naxa, “Saraxaraliin nama a yɛtɛ xɔsi a muxuna nde ɲandeni, a a maso a binbin na.
2Fɔ a muxu kɛndɛne alo itoe: a nga, a baba, a diina, a dii tɛmɛna, a tada hanma a xunyɛna,
3hanma a magilɛn naxan munma futu, naxan dɔxi a konni bayo xɛmɛn mi a yii. A nɔɛ a yɛtɛ xɔsɛ nɛn e ɲandeni.
4Koni, saraxaraliin naxan tixi yamaan yɛɛ ra, na nama a yɛtɛ xɔsi, a yɛtɛ rayagi.
5Xa sayaan ti, saraxaraline mi lan e e xunne bi, hanma e e dɛ xabene dɛxɔn bi, hanma e e fatin mabɔ.
6E xa sariɲan e Ala yɛtagi, e nama e Ala xili kala, amasɔtɔ e tan nan saraxane ralima Alatala ma tɛɛn na, naxanye luxi alo e Ala donsena. Nayi, e xa sariɲan.
7E nama yalunden futu hanma ɲaxanla naxan xɛmɛ feen kolon hanma ɲaxanla naxan ma xɛmɛ a mɛxi a ra. Amasɔtɔ e rasariɲanxin na a ra Ala xa.
8I xa a yatɛ muxu sariɲanxina, amasɔtɔ a tan nan saraxane fima Ala ma naxanye luxi alo a donsena. Nanara, ɛ xa a kolon a sariɲan, amasɔtɔ n tan Alatala sariɲan, n tan nan ɛ rasariɲanma.
9Xa saraxaralina diina nde a yɛtɛ rayagi a findi yalunden na, a a baba nan nayagixi. A xa gan.”
10“Saraxarali kuntigin naxan bata masusan, a sugandi a ngaxakedenne tagi alogo a xa nɔ dugi rasariɲanxine sodeni, na nama a xunsɛxɛn lu a yitɔntaren na hanma a yi a dugine yibɔ ɲandeni.
11A nama so binbin xun ma. A nama a yɛtɛ xɔsi hali a baba na a ra hanma a nga.
12A nama mini yire sariɲanxin kui, hanma a yɛtɛ xɔsi, amasɔtɔ a rasariɲanxi Alaa masusan turen nan na. Alatala nan n tan na.
13A xa sungutun nasɔlɔnxin tongo a ɲaxanla ra.
14A nama kaɲa gilɛn tongo, hanma ɲaxanla beɲinxina hanma yalunde xɔsixina, koni a xa sungutun nasɔlɔnxin tongo a yamani,
15alogo a nama a yixɛtɛne rayagi a yamaan tagi. Alatala nan n tan na naxan a rasariɲanma.”
16Alatala yi a fala Musa xa,
17a xa a fala Haruna xa, a naxa, “I yixɛtɛn muxu madɔnxi yo nama wali saraxa rabadeni, a Ala donseen nali a ma.
18Madɔntɔ yo mi daxa a a maso: danxutɔna, lɛbutɛnna, naxan yɛtagi madɔnxi, hanma naxan salen se madɔnxi,

19sankalatɔna hanma yiikalatɔna,
20dantɔna hanma tongona, teeli kanna, hanma kafanla muxun naxan ma, hanma naxan tɛgɛnxi.
21Saraxarali Haruna yixɛtɛn madɔnxi yo nama a maso, a yi saraxane rali Alatala ma tɛɛn na. Madɔntɔɔn na a ra, a mi lan a a maso, a Ala donseen nali a ma.
22A nɔɛ Alaa donse sariɲanxin sifan birin donɲɛ nɛn, hali naxanye sariɲan han.
23Koni a madɔntɔyana fe ra, a mi lan a yi a maso yire sariɲanxin yɛ masansan dugin na hanma saraxa gandena. A nama n ma yire sariɲanxina fe kala. Alatala nan n tan na, naxan saraxaraline rasariɲanma.”
24Musa yi na falane rali Haruna nun a diine ma, e nun Isirayila kaane birin.