Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Walawi

Walawi 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Walonjele watambika wawele ndo walelwa wa Aluni kota haleche kuwa na munhu yoneche hali hewo yochidita yakokomoche kwa kudoliza mitufi ja wanhu wa lukolo lwa heye,
2ila mtufi wa mng'holoze wa habehi kota mayake ama mhaza wa heye ama mwana wa heye ama mhinza wa heye ama mkulugwe ama mdodowe
3ama lumbu wa heye yawele wa ivyazi lya heye lya habehi na heye yang'hali kuhesigwa, koweza kidita yakokomoche kwa chiwalo cha lumbu wa heye.
4Heye mtambika yaleche kidita yakokomoche kwa wang'holoze kukolela kuhesa. Kwa kudita ahi, kangibeza heye yuye.
5Walelwa wa Aluni nawaleche kubeya mnvili za honeche kumutwi kwa hewo ne lulevu lwawo ne kutema sale kuli ng'huli za hewo.
6Wowa welile hali Nguluwi wa hewo waleche kulibeza itagwa lya Nguluwi wa hewo. Mina hewo ndo walingulavya zila nhambiko zoyalingupegwa Mkulu Nguluwi kwa chiluli na nhambiko yalingupegwa Nguluwi wa hewo. Lelo iwagana wawe welile.
7Kwa vila mtambika nakawichigwa chiuyeng'ha na Nguluwi wa heye, yaleche kuhesa mdala yawele mng'hondwa ne mdala yawifigwe ne kupegwa kalatasi ya luleko.
8Komzela mtambika kota nakaditigwa yawe yelile, mina heye ndo yalingulavya nhambiko ya ibumunda lya Nguluwi wa hegwe. Komzela kota ka yelile, mina heni Mkulu Nguluwi ndikwelize hegwe, nda yelile.
9Mhinza wa mtambika yoneche yochibeza heye yuye kwa kudita ung'hondwa, heye kangumuwifya mhaza wa heye, kolakazwa kwa chiluli.
10“Mtambika mkulu yoneche hali wang'holoze, yawele nakajidilwa mafuta kumutwi kwa heye, na kuwichigwa chiuyeng'ha leka yavale mivalo jelile, yaleche mnvili za heye ziwe zizuzumuche na yaleche kudadula mivalo ja heye kwa kulombocheza.
11Yaleche kuhejelela mtufi ne kidita yakokomoche kwa mtufi hanga ka mhaza wa heye ama mamo wa heye.
12Kwa vila kwelizwa kwa kubakaliza mafuta ga Nguluwi kwa mchanya mwa heye, lelo nayaleche kuka honhu helile na kuhadita hawe hakokomoche. Heni nda Mkulu Nguluwi.
13Mtambika mkulu komhesa mdala yohanating'hana na mlume.
14Hambe yakundigwe kumhesa mdala yafililwe na mlume wa heye ne mdala yapegwe kalatasi ya luleko na mlume wa heye ne mdala yawifigwe ne mdala mng'hondwa. Imlapa yahese mdala yohanating'hana na mlume kulawa wanhu wa heye yuye,
15lelo yaleche kuwadita wana wa heye yuye wawe wakokomoche. Heni nda Mkulu Nguluwi ndimditile yawe yelile.”
16Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
17“Mlonjele Aluni kota mlelwa wa hegwe yoneche kuli ivyazi lyeng'ha lilinguya yawele na nongwa mli lukuli lwa heye, hambe yakundigwe kuhejelela na kundavila nhambiko ya ibumunda heni Nguluwi wa heye.
18Munhu yoneche yawele na nongwa yaleche kuhejela kundavila nhambiko. Yawe yohambe yalole ama yaziliche vitomo ama yawele vibi kumeho ama yawele na chitomo chitomoche lukami

19ama yawele na moko ama mgulu ulumile,
20yawele na chiduhi ama munhu yawele chifude ama yawele na njele ama yawele na utamwa wa kizada ama yawele na utamwa wa ngozi ama yalumile mhumbu.
21Mlelwa yoneche wa mtambika Aluni yawele na nongwa mli lukuli lwa heye, yaleche kuhejela kumlavila nhambiko kwa chiluli Mkulu Nguluwi. Hambe yalavye nhambiko ya ibumunda kwa Nguluwi wa heye.
22Munhu ayo koweza kulya ibumunda lya Nguluwi wa heye na vinhu vyelile na vinhu vyelile ng'hatu.
23Ila yaleche kulihejelela lila ipaziya ne hala honhu ha kulavila nhambiko kwa vila kana nongwa, leka yaleche kuhadita honhu aho helile hawe hawifigwe, kwa vila heni Mkulu Nguluwi ndo ndilinguwadita wawe welile.”
24Musa nakawalonjela Aluni na wana wa heye na Waisilaeli weng'ha mbuli zila zeng'ha.