Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Levitico

Levitico 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miingon si Yahweh kang Moises: “Pakigsulti sa mga pari, ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ug sultihi sila, 'Walay bisan usa kaninyo nga maghugaw sa iyang kaugalingon sa paghikap niadtong namatay taliwala sa iyang katawhan,
2gawas sa iyang suod nga mga paryente—sa iyang inahan, sa iyang amahan, sa iyang anak nga lalaki, sa iyang anak nga babaye, sa iyang igsoon nga lalaki,
3o sa iyang igsoong babaye nga ulay nga nagsalig pa kaniya, tungod kay wala pa siyay bana—kay alang kaniya mahimo niyang hugawan ang iyang kaugalingon.
4Apan kinahanglan nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon alang sa ubang mga paryente ug tungod niini mahugawan niya ang iyang kaugalingon.
5Kinahanglan dili opawan sa mga pari ang ilang mga ulo o kiskisan ang kilid sa ilang mga balbas, ni samadsamaran nila ang ilang lawas.
6Kinahanglan balaan sila sa atubangan sa ilang Dios ug dili pakaulawan ang iyang ngalan, tungod kay maghalad ang mga pari sa mga halad nga kalan-on alang kang Yahweh, ang tinapay sa ilang Dios. Busa kinahanglan nga balaan ang mga pari.
7Kinahanglan nga dili sila mangasawa sa mga babaye nga nagabaligyag dungog ug mga mahugaw, ug dili sila angay mangasawa sa usa ka babaye nga gibulagan sa iyang bana, kay gilain sila alang sa ilang Dios.
8Ilain ninyo siya, tungod kay siya man ang maghalad sa tinapay ngadto sa inyong Dios. Kinahanglan balaan siya alang kaninyo, tungod kay ako, si Yahweh ang nagbalaan kaninyo, tungod kay balaan man ako.
9Si bisan kinsa nga anak sa pari nga babaye nga naghugaw sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagbaligya sa iyang dungog nagpakaulaw sa iyang amahan. Kinahanglan nga sunogon siya.
10Ang usa ka labaw nga pari sa iyang mga igsoong lalaki, kansang ulo gidihogan sa lana nga igdidihog, ug gibalaan aron sa pagsul-ob sa pinasahi nga mga bisti sa labawng pari, kinahanglan nga dili kalkag ang iyang buhok o gision ang iyang mga bisti.
11Kinahanglan dili siya moadto bisan asa nga adunay mga patay nga lawas ug maghugaw sa iyang kaugalingon, bisan pa sa iyang amahan o sa iyang inahan.
12Kinahanglan nga dili mobiya ang labawng pari sa balay nga alampoanan sa tabernakulo o magpasipala sa balay alampoanan sa iyang Dios, tungod kay gibalaan na siya ingon nga labawng pari pinaagi sa lana nga igdidihog sa iyang Dios. Kay ako si Yahweh.
13Kinahanglan mangasawa ang labawng pari sa usa ka babayeng ulay.
14Kinahanglan dili siya mangasawa ug usa ka balo, sa gibulagan ug bana, o sa babaye nga nagbaligya ug dungog. Dili siya mangasawa niining mga matanga sa mga babaye. Makapangasawa lamang siya sa usa ka ulay nga gikan sa iyang katawhan,
15aron nga dili niya mahugawan ang iyang mga anak taliwala sa iyang katawhan, kay ako si Yahweh, ang nagbalaan kaniya.””
16Nagsulti si Yahweh kang Moises, nga miingon,
17“Pakigsulti kang Aaron ug sultihi siya, 'Si bisan kinsa sa imong kaliwatan hangtod pa sa ilang mosunod pang kaliwatan nga adunay ikasaway sa iyang lawas, kinahanglan dili siya moduol sa paghalad sa kalan-on ngadto sa iyang Dios.
18Ang mga tawo ang adunay ikasaway sa lawas kinahanglan dili moduol kang Yahweh, sama sa tawong buta o tawong dili makalakaw, tawong piang o daot ang nawong,

19usa ka tawong pungkol o putol ang tiil,
20usa ka tawong buktot o payat o onano, o usa ka tawong daot ang mga mata, o adunay sakit, nukahon, kabahongon, kugangon o kadtong tawo nga kinapon.
21Wala gayoy tawo diha sa kaliwatan ni Aaron ang pari nga adunay ikasaway sa lawas ang makaduol aron maghalad sa mga halad sinunog alang kang Yahweh. Kanang mga tawhana nga adunay ikasaway sa lawas; kinahanglan dili siya moduol aron maghalad sa tinapay sa iyang Dios.
22Makakaon siya sa pagkaon sa iyang Dios, bisan sa ubang labing balaan o sa ubang balaan.
23Apan, dili siya makasulod sa tabil o makaduol sa halaran, tungod kay aduna may ikasaway sa iyang lawas, aron dili niya mahugawan ang akong balaang dapit, kay ako si Yahweh, ang nagbalaan kanila.”'
24Busa gisulti ni Moises kini nga mga pulong ngadto kang Aaron, ngadto sa iyang mga anak nga lalaki, ug ngadto sa tibuok katawhan sa Israel.