Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala ɛ Ala na ɛ xali bɔxɔni waxatin naxan yi, a dɛnaxan fima ɛ ma, a siya solofere kedima nɛn: Xitine nun Girigasane nun Amorine nun Kanan kaane nun Perisine nun Xiwine, e nun Yebusune, siya solofere naxanye wuya ɛ xa, e sɛnbɛn mɔn gbo ɛ xa.
2Alatala ɛ Ala na e lu ɛ sagoni waxatin naxan yi, ɛ yi e nɔ, ɛ xa e halagi fefe! Ɛ nama layiri yo xidi, ɛ mɔn nama kininkinin e ma.
3Futun nama so ɛ tagi. Ɛ nama ɛ dii tɛmɛne fi e dii xɛmɛne ma. Ɛ nama ɲaxanle fen e yɛ ɛ dii xɛmɛne ɲaxanle ra.
4Xa na mi a ra xɔɲɛni itoe ɛ diine ratantanma nɛn, e yi se gbɛtɛye batu, Alatala yi xɔlɔ ɛ ma, a yi ɛ halagi mafurɛn!
5Ɛ xa ito nan liga e ra: Ɛ xa e saraxa gandene nun e kide gɛmɛne birin kala. Ɛ yi e Asera kide gbindonne sɛgɛ, ɛ yi e suxurene birin gan.
6Bayo ɛ bata findi yama rasariɲanxin na Alatala ɛ Ala xa. Alatala ɛ Ala bata ɛ tan nan sugandi bɔxɔn siyane birin yɛ alogo ɛ xa findi a gbee yamaan na.
7Alatala mi biraxi ɛ fɔxɔ ra, a yi ɛ sugandi, bayo ɛ tan gbo yamaan birin xa. Ɛ tan yi xurun yamaan birin xa.
8Koni Alatala ɛ tan nan xanuxi. A yi a layirin nakamali a naxan tongo, a a kɔlɔ naxan ma ɛ benbane xa. Na nan a toxi a ɛ ramini a sɛnbɛn na konyiyani. A yi ɛ xunba Firawona yii, Misiran mangana.
9Nanara, ɛ xa a kolon, a Alatala ɛ Ala, a tan keden peen nan Ala ra. A tinxin. Naxanye na a xanu, e a yamarin suxu, a a layirin nakamalima ne xa nɛn a hinanni han mayixɛtɛ wuli keden.
10Naxanye na a xɔnnantenya, a ne fan saranna fima nɛn, a yi e halagi. Ala na xɔnnantenyaan saranma nɛn keden na.
11Nayi, i xa n ma yamarine nun tɔnne nun sariyane suxu ki faɲi, n ni yamarixi naxan na to.
12Xa i yamarini itoe ramɛ, i yi e suxu ki faɲi, Alatala i ya Alaa layirin nakamalima i xa nɛn a hinanni, alo a a kɔlɔ i benbane xa kii naxan yi.
13A i xanuma nɛn, a barakan sa i ya fe yi, a mɔn yi i wuya ayi. A barakan sama nɛn i ya dii barini e nun i ya xɛɛne bogiseene, maala nun manpa nɛnɛn nun turena, e nun i ya ɲinge diin nun yɛxɛɛ diin naxanye xalin kuruni, na bɔxɔni, a a kɔlɔ naxan ma ɛ benbane xa, a a soma ɛ yii.
14A ɛ barakama nɛn dangu siyane birin na. Dii baritaren mi luyɛ ɛ tagi, xɛmɛn ba, ɲaxanla ba, hali xuruseene.
15Alatala ɛ ratangama nɛn furen sifan birin ma. A mi fitina fure yo ragidɛ ɛ ma alo ɛ naxanye toxi Misiran yi. Koni a ne rasanbama muxune ma nɛn naxanye na ɛ xɔn.
16Ɛ lan nɛn ɛ xa muxune birin faxa, Alatala ɛ Ala naxanye soma ɛ yii. Ɛ nama kininkinin e ma, ɛ mɔn nama e gbee alane batu, alogo e nama ɛ ratantan.
17Ɛ a mirima nɛn ɛ bɔɲɛni, “Siyani itoe gbo en tan xa. Nxu tan e nɔɔn di?”
18Koni, ɛ nama gaxu e yɛɛ ra. Alatala ɛ Ala naxan ligaxi Firawona nun Misiran bɔxɔn birin na, na xa rabira ɛ ma.

19Ɛ bata fe xɔdɛxɛne to naxanye dɔxi e ra, e nun taxamasenne nun kabanakoon naxanye ligaxi. Ɛ bata Alatala ɛ Ala sɛnbɛn nun nɔɔn to a ɛ ramini naxan na Misiran bɔxɔni. Alatala ɛ Ala na fe sifan ligama nɛn yamanane birin na ɛ gaxuxi naxanye yɛɛ ra.
20Alatala ɛ Ala ɛ luma nɛn alo ɲurun naxanye ɛ yaxune kedima han hali naxanye e luxunxi ɛ ma, ne fan yi halagi.
21Ɛ nama gaxu e yɛɛ ra, bayo Alatala ɛ Ala nan ɛ tagi, a gbo, a magaxu.
22Alatala ɛ Ala siyani itoe kedima nɛn ɛ yɛɛ ra xunxuri yɛɛn ma, ɛ mi nɔɛ e birin faxɛ sanɲa yi kedenni, alogo burunna subene nama wuya ayi, e ɛ tɔrɔ.
23Alatala ɛ Ala e soma nɛn ɛ yii. A yi e yifu han, e halagi.
24A e mangane soma nɛn ɛ yii, ɛ yi e xinle ralɔ ayi dunuɲa yi. Muxu yo mi nɔɛ tiyɛ ɛ kanke. Ɛ e birin halagima nɛn.
25Ɛ xa e ala sawurane gan. Ɛ nama mila xɛmaan nun gbetin xɔn naxan na suxurene ma. Ɛ nama ne tongo ɛ gbeen na alogo a nama findi luti ratixin na ɛ fan yɛɛ ra. Amasɔtɔ se xɔsixin nan na ra Alatala ɛ Ala yɛɛ ra yi.
26Ɛ nama na suxure sifan naso ɛ banxine yi de, alogo ɛ fan nama halagi alo e tan. Ɛ xa ne raɲaxu bayo e haramuxi.