Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xɛmɛn nun a fafe a ɲaxanla nama kafu, alogo a nama a fafe rayagi.
2Muxun naxan tɛgɛnxi, hanma a bari seen bolonxi, na kanna mi lan a siga Alatalaa yamaan malanni.
3Naxanye na kafu sariyatareyani, e diin bari, na diin fan mi daxa a siga Alatalaa yamaan malanni han a yixɛtɛ fudena.
4Amonine nun Moyaba kaane mi sigɛ Alatalaa yamaan malanni hali e yixɛtɛ fudena.
5A ligama na kiini habadan bayo siyani itoe mi faxi ɛ ralandeni burun nun igen na e yii, ɛ yi kelima Misiran yi waxatin naxan yi. E Beyori a dii Balami saren fi nɛn ɛ xili ma keli Petori taani Mesopotamiya yamanani alogo a xa ɛ danga.
6Koni Alatala ɛ Ala mi tin a tuli matiyɛ Balami ra. A bata dangan masara barakan na bayo ɛ rafan Alatala ɛ Ala ma.
7Ɛ nama e mali bɔɲɛ xunbenla nun hɛrin sɔtɔ feen na ɛ siin birin yi.
8Ɛ nama Edɔn kaane raɲaxu bayo ɛ ngaxakedenna nan e ra. Ɛ nama Misiran kaane raɲaxu bayo ɛ waxatina nde ti nɛn e bɔxɔni.
9E yixɛtɛ saxanden nɔɛ soɛ nɛn Alatalaa yamaan malanni.
10Ɛ na siga ɛ yaxune yɛngɛdeni, ɛ yi daaxa yirena nde yi, ɛ lan nɛn ɛ xa ɛ yɛtɛ ratanga fe ɲaxin birin ma.
11Xa xɛmɛna nde ɛ yɛ naxan mi sariɲanxi, igen bata mini a xɛmɛyani kɔɛɛn na, a xa mini daaxaden fari ma.
12Ɲinbanna ra, a xa a maxa. Sogen na godo waxatin naxan yi a nɔɛ soɛ nɛn daaxadeni.
13Ɛ xa yirena nde sugandi daaxaden fari ma, na yi findi xandaan na.
14Wali sena nde xa lu ɛ goronne yɛ, alogo ɛ na siga xandani, ɛ xa yinla ge, ɛ yi ɛ makoon naba, ɛ bɛndɛn naxɛtɛ a yɛ ma.
15Ɛ daaxaden lan nɛn a xa sariɲan, bayo Alatala ɛ Ala masiga tiden na a ra ɛ kantan feen na, a yi ɛ yaxune sa ɛ sagoni. Xa a fe ɲaxin li daaxadeni, a a makuyama ɛ ra nɛn.
16Xa konyina nde a gi a kanna ma, a yi a yigiya ɛ konni, ɛ nama a xali a kanna fɛma de!
17A lan nɛn a xa dɔxɔ ɛ dɛxɔn taani, a na wa lu feni dɛnaxan yi. Ɛ nama ɲaxu a ra.
18Isirayila xɛmɛna hanma ɲaxanla nama findi yalunden na.

19Yalunde gilɛn sarena, hanma yalunde xɛmɛn sarena, na mi lan a xa so Alatala ɛ Ala banxini ɛ dɛ xui yo rakamali feen na, bayo Alatala ɛ Ala na fe sifan naɲaxuxi.
20Ɛ na sena nde doli ɛ ngaxakedenna ma, gbetina, donsena, xa na mi a ra se gbɛtɛ, ɛ nama tɔnɔ yo sa a fari.
21Ɛ nɔɛ tɔnɔn fenɲɛ nɛn xɔɲɛn na, koni ɛ ngaxakedenna tan mi a ra de. Ɛ xa na sariyan suxu ɛ bɔxɔni, ɛ dɛnaxan sɔtɔma, alogo Alatala ɛ Ala xa barakan sa ɛ kɛwanle birin yi.
22I na dɛ xuiin tongo Alatala i ya Ala xa, i nama i madigan a rakamali feen na, xanamu Alatala i ya Ala a maxɔdinma nɛn i ma, i yi findi yulubi tongon na.
23Xa i mi dɛ xui tongo, yulubi fe mi a ra.
24Koni xa i dɛ xuiin tongo Alatala i ya Ala xa, i lan nɛn i xa a rakamali ki faɲi alo i a ɲɛnige kii naxan yi.
25I nɔɛ manpa bogina nde bɛ nɛn i gbeen mi naxan na, i yi a don, han i lugo, koni i nama nde sa i ya goronni.
26I na so murutu xɛɛn na, i gbee mi naxan na, i nɔɛ tɔnsɔnna ndee bolonɲɛ nɛn i yiin na, koni i nama i ngaxakedenna a murutun xaba wɔlitɛn na.