Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɛɛ solofere yo ɲɛɛ solofere ɛ xa diɲa donle ma.
2A xa liga ikiini: muxun naxanye birin bata e ngaxakedenna Isirayila kaana nde doli, e xa diɲa na donla ma. Ɛ nama ɛ ngaxakedenna Isirayila kaane karahan doli fi feen na bayo Alatalaa waxati saxin na a ra alogo yamaan yi diɲa donle ma.
3Ɛ nɔɛ xɔɲɛn tan karahanɲɛ nɛn, a yi ɛ donla fi, koni ɛ naxan dolixi ɛ ngaxakedenna ma, ɛ xa diɲa na ma.
4Anu, tɔrɔ muxun mi luma ɛ yɛ, bayo Alatala baraka gbeen sama nɛn ɛ fe yi na bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan soma ɛ yii ɛ kɛɛn na.
5A na ligama nɛn xa ɛ Alatala ɛ Ala xuiin namɛ ɛ yi a yamarine birin suxu ki faɲi, n naxan falama ɛ xa to.
6Alatala, ɛ Ala barakan sama nɛn ɛ fe yi alo a a fala ɛ xa kii naxan yi. Siya wuyaxine fama nɛn ɛ dolideni, koni ɛ tan mi donla tongoma. Ɛ nɔɔn sɔtɔma nɛn siya wuyaxine xun na, koni muxe mi nɔɔn sɔtɔma ɛ tan xun na.
7Xa tɔrɔ muxuna nde i ngaxakedenne yɛ i konni Alatala i ya Ala dɛnaxan fima i ma, i nama ɲɛnige ɲaxiyaan liga a ra, i tondi a dolɛ.
8A makoon naxan ma, i xa na doli a ma fonisireyani.
9I xa i yɛtɛ ratanga miriya ɲaxini ito ma, i naxa, “A gbee mi luxi ɲɛɛ soloferen xa a li, yamaan diɲama donle ma ɲɛɛn naxan na.” I nama yɛ xɔdɔxɔ ayi i ngaxakeden tɔrɔ muxune ma i tondi seen soɛ e yii. Nayi, a a mawugama nɛn Alatala xa i xili ma, i yi findi yulubi tongon na.
10I xa a ki fonisireyani hali i mi nimisa i bɔɲɛni. Nayi, Alatala ɛ Ala barakan sama nɛn ɛ kɛwanle birin yi.
11Yiigelitɔɔn mi ɲanma ɛ yamanani habadan, nanara, n na a yamarixi ɛ ma ɛ xa hinan ɛ ngaxakedenne ra, tɔrɔ muxun nun yiigelitɔɔn naxanye ɛ konni.
12Xa ɛ ngaxakedenna Heburu xɛmɛna nde hanma ɲaxanla a yɛtɛ mati ɛ ma konyin na, a walima nɛn ɛ xa ɲɛɛ sennin. A ɲɛɛ soloferedeni ɛ xa a xɔrɔya.
13Koni ɛ nama a yii genla yiba.
14Alatala, ɛ Ala seen naxanye birin fixi ɛ ma barakani alo yɛxɛɛn nun siin nun murutuna, e nun manpana, ɛ xa a ki na nde yi.
15Ɛ nama ɲinan a konyine nan yi ɛ ra Misiran yi. Alatala ɛ Ala nan ɛ xunbaxi. Nanara, n yamarini ito soma ɛ yii to.
16Xa i ya konyina a fala i xa, a a mi kelima i konni bayo ɛ nun i ya denbayaan nafan a ma, a a lan i konni,
17nayi, i xa sɔxɔn seen tongo, i yi a tunla maso banxin dɛɛ wudin na, i yi a tunla sɔxɔn. Nayi, a findima nɛn i ya konyin na a siin birin yi. I na nan ligama i ya konyi gilɛn fan na.
18Ɛ nama sunu konyin xɔrɔya feen na. Amasɔtɔ a ɲɛɛ sennin wanla tɔnɔn gbo dangu walikɛɛn gbeen na dɔxɔ firin. Na ma, Alatala, ɛ Ala barakan sama nɛn ɛ kɛwanle birin yi.

19Ɛ ɲingen nun yɛxɛɛn nun siin dii xɛmɛ singene birin naxanye xalima, ne birin findima Alatala ɛ Ala nan gbee ra. Ɛ mi lan ɛ turaan nawali xa dii singen na a ra, hanma ɛ yɛxɛɛ diin xaben maxaba a ma xa dii singen na a ra.
20Ɲɛɛ yo ɲɛɛ ɛ tan nun ɛ denbayaan xa ne don Alatala ɛ Ala yɛtagi a yire sugandixini.
21Xa fɛɛn xuruseen na, xa a yɛɛn kalaxi hanma a sanna, hanma fɛ gbɛtɛ, ɛ nama na ba saraxan na Alatala ɛ Ala xa.
22Ɛ a donma ɛ konni nɛn, ɛ nun muxu sariɲanxin nun muxu sariɲantarene. E birin lan nɛn e xa a don alo ɛ xɛnla nun bolen donma kii naxan yi.
23Koni ɛ nama suben wunla don de! Ɛ xa a rabɔxɔn alo igena.