Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मोसामी “परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली गेशो रागीम चाक्‍दीत्ची ना, इन ओव़चा क्‍येङा ङोंइती हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परि‍जी, हिव्‍वी नु यबुसी आन कली खेरब। मेको नेल्‍ल इन क्‍येङा बोल्‍यो नु शुश मुर पाइश्‍शो ७ रागी ङा मुर बाक्‍नीम। ब्‍यवस्‍था ३१:३
2मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको आन कली इन गुइमी जिम्‍मा गेप्‍तु हना, गे मेको नेल्‍ल आन कली साइक्‍चा माल्‍नीनी। मेकोपुकी नु कबल मपने। मिनु शिशी यो मपने।
3मेकोपुकी नु ग्‍युंबे मपचा। इन तमी मेको आन तौ कली ग्‍युंबे पा मगेन। इन तौ कली आन तमी मचाक्‍चा। प्रस्‍थान ३४:१५-१६
4मारदे हना मेकोपुकीमी इन तौ आन कली आंम देवी देवता गे कीनीम। परमप्रभु यावे कली गेय मपथु, देवी देवता आन नोले खोइक्‍पाइक्‍नीम। मो दुम्‍मेनु, परमप्रभु यावे शुश गाइश्‍‍शा, इन कली रीब पा साइक्‍ब।
5मेको आन कली मार पचा माल्‍नीनी देंशा हना, मेको आन चढ़ेतीक प्रेत्‍चा माल्‍नीनी। मेको आन लाइश्‍शो मूर्ति जिक्‍चा माल्‍नीनी। मेको आन अशेराह देवी आ मूर्ति ख्रोइक्‍चा माल्‍नीनी। मेको आन शी मुशा सेल्‍शो मूर्तिपुकी मीम हुम्‍चा माल्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था १२:२-३
6मारदे हना गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ आंम मुर बाक्‍नीनी। परमप्रभु यावेमी नेल्‍ल जात जात ङा मुर आन दाते रे इन कली आंम मुर सेल्‍चा, दे योव़तु। प्रस्‍थान १९:५-६
7मिनु परमप्रभु यावेमी जात जात आन क्‍येङा गे शुश मुर बाक्‍तीके इन कली दाक्‍शा योव़शो ममाइ। थमा पा, गे जात जात ङा मुर आन क्‍येङा आइक्‍च जात बाक्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था १०:१५
8तन्‍न परमप्रभु यावेमी इन कली दाक्‍ब। मिनु मेकोमी ‘इन किकी पिपी नु पशो कबल खाप्‍नुङ’ देंत। मोपतीके परमप्रभु यावेमी शुश सक्ति पाइश्‍शोमी इन कली वाइलीम वाइल सेल्‍शो इजीप्‍त ङा पिप फाराओ रे प्रोंइशा, ग्रुंइताक्‍व। होसे ११:१
9परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी आ कबल काइ मप्रोंइब आ देंशो पाइब परमप्रभु बाक्‍ब। मिनु परमप्रभु कली दाक्‍ब नु आ शेंशो टीब आन कली हजार पाला सम्‍म आ पशो कबल खाप्‍ब नु आ शिशी कोंइना कोंइन बाक्‍ब। प्रस्‍थान २०:६
10मेकोमी आ कली मदाक्‍ब आन कली चहिं क्‍येक्‍क लेश्‍शा, साइक्‍ब। आ कली मदाक्‍ब आन कली शुश मफाल्‍थु, मेको आन कली शोल्‍मो पा साइक्‍ब। नहुम १:२
11मोपतीके गो मुलाक्‍त इन कली माइश्‍शो आ शेंशो, आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आ निसाफ पतीके लोव़ होस पा पने।
12मिनु गेपुकीमी एको ठीक पतीके लोव़ होस पा नेंशा टिशा, पाइतीनी हना, इन परमप्रभुमी इन किकी पिपी नु कसम जशा, पशो कबल खाप्‍शा इन कली मप्रोंइब। प्रस्‍थान २३:२२-३१
13मेकोमी इन कली दाक्‍शा, आसीक गेशा, शुश सेल्‍ब। मेकोमी इन आल आन कली आसीक गेब। इन किकी पिपी आन कली कसम जशा गेशो रागीमी इन रू ङा फल फुल, इन अन्‍न, इन अङगुर शांबु नु तेल, इन बी ब्‍यफ आन बाछा नु इन क्‍यारश भेडा आन चाइक्‍ब नेल्‍ल आन कली आसीक गेब। होसे २:७-१२
14गे नेल्‍ल जात जात ङा मुर आन क्‍येङा आसीक राइब दुम्‍नीनी। इन दातेमी सुइ वोंइश मुर नु मीश मुर आल मथीब मबाक्‍नीम। इन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा थारा मदुम्‍नीम।
15मिनु परमप्रभु यावेमी रोइ नेल्‍ल इन क्‍येङा ङोन वोइक्‍ब। गे इन तशो इजीप्‍त ङा हिंचा ङा रोइ इन कली मपपाइक्‍ब। तन्‍न इन कली मदाक्‍ब आन कली मेको रोइ कोप्‍ब। प्रस्‍थान ९:१-१२
16मिनु गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली जिम्‍मा गेशो जात जात ङा मुर नेल्‍ल कली रीब पा साइक्‍नीनी। मिनु गे मेको आन कली शिशी मपने। मेको आन देवी देवता आन कली सेउ मपने। मारदे हना मो पाइतीनी हना, गे खतम दुम्‍नीनी। प्रस्‍थान २३:३३; प्रस्‍थान ३४:१२; यहोसु २३:१३
17मिनु गे इन थुंमी ‘एको रागी रागी ङा मुर आंइ क्‍येङा शुश बाक्‍नीम। गो मेको आन कली दोपा ग्रुंइशा, खेरने चाप्‍नीकी ङा?’ मदेनीन। गन्‍ती १३:३१; गन्‍ती १४:१-४
18मेको आन क्‍येङा महिनीन। परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी फाराओ नु इजीप्‍त रागी ङा मुर नेल्‍ल कली मार मार पवा, मेको मिम्‍तीन।

19गेपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी आ ठेयब नाक्‍तीक, आ पशो चिन्‍ड नु छक लाक्‍चा ङा गेय, आ शुश सक्ति पाइश्‍शो नु ठेयब बोल पतीकेमी इन कली ग्रुंइताक्‍व। गे आंमा तशो बाक्‍नीनी। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन हिंशो जात जात ङा मुर नेल्‍ल आन कली इजीप्‍ती आन कली खोदेंशो पाइब। ब्‍यवस्‍था ४:३४; ब्‍यवस्‍था २९:२
20मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको आन के लीशो नु इन कली तशा हिंशा ख्रुइश्‍शा बाक्‍शो मुरपुकी यो मुर साइक्‍ब रोइ सोइश्‍शा साइक्‍ब।
21गेपुकी चहिं मेको आन क्‍येङा महिनीन। मारदे हना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु इन दातेमी बाक्‍ब। मेको ठेयब नु मान पा हिंचा ङा परमप्रभु बाक्‍ब।
22मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको रागी रागी ङा मुर आन कली इन ङोंइती रे का का पा ग्रुंइब। गेपुकीमी मेकेर ङा मुर आन कली कालेम साइक्‍चा मताइनीनी। मो पाइतीनी हना, इन एर ओंथ ङा ब्‍‍वाकी ङा जन्‍तु शुश दुम्‍नीम।
23मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी मेको जात जात ङा मुर आन कली शुश वाम ग्‍याम सेल्‍शा, का का पा साइक्‍चा सम्‍म, इन कली जिम्‍मा गेब।
24मिनु मेकोमी मेको आन पिप यो इन कली जिम्‍मा गेब। मिनु गे मेको आन नें रागी रे क्‍याम्‍नीनी। इन ङोंइती सुइ मबाक्‍नीम।
25गेपुकीमी मेको आन शी मुशा सेल्‍शो मूर्तिपुकी मीम हुम्‍चा माल्‍नीनी। मूर्तिम बाक्‍शो सुन चांदी बाक्‍त हना, वाल्‍शा आंम कली मवोंइसीन। मारदे हना मोदेंशो पाइतीनी हना, इन कली मरिम्‍शो दुम्‍ब। मेको परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली ग्रांग्रा बाक्‍ब।
26मिनु गेपुकीमी मारेइ ग्रांग्रा दिचा ङा थोव़क इन खिंम मचाक्‍कीन। मो पाइतीनी हना गेपुकी यो मेको आन खोदेंशो पा सराप राइब दुम्‍नीनी। गेपुकीमी मेको नेल्‍ल कली ग्रांग्रा दिशो दुम्‍तीके, तिल्‍चा माल्‍नीनी” देंत। यहोसु ७:११-१२