Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kore xɔnna, i tuli mati n ma falan na. Bɔxɔ xɔnna, n fala xuiin namɛ.
2N ma xaranna xa godo yamaan ma alo tule igena. N ma falan xa lu alo xiila sɛxɛn na.
3N na Alatala xinla nan nalima. Ɛ xa en ma Ala tantun, a gbo!
4En kantan fanyen nan a ra, a wanle kamalixi. A kirane birin tinxin. Ɲɔndina Ala na a ra, naxan mi yifu. A tan nan tinxin, a fan!
5Koni yamaan bata kala a yɛɛ ra yi, a dii mi fa e ra! Yagina e xa, yama yifuxin naxan mi tinxin.
6Yama daxu xaxilitarena, ɛ lan ɛ xa na fe sifan liga Alatala ra ba? Ɛ Fafe xa mi a tan na, ɛ da mangana, naxan ɛ findixi a yamaan na?
7Ɛ miri lɔxɔ danguxine ma. Ɛ yi ɛ xaxili lu waxati gbɛtɛne xɔn. Ɛ ɛ fafane maxɔdin e nun fonne. E xa fe danguxine yɛba ɛ xa.
8Kore Xɔnna Ala to yi bɔxɔni taxunma siyane ra, a to yi adamadiine bama e bode ra, a yi yamanane danne sa fata Isirayila kaane yatɛn na.
9Bayo Alatala gbeen findixi a yamaan nan na. A gbeen nan Yaxuba bɔnsɔnna ra.
10A Isirayila toxi tonbonna nin, tɔrɔ bɔxɔ xarena. A yi a ratanga, a yi a ɲɔxɔ lu a xɔn alo a yɛtɛɛn yɛɛna.
11A luxi alo singbinna naxan a diine maxaranma tugandeni. A a gubugubune dɔxɔ e bun alogo e nama bira, a yi e yite a gubugubune ra.
12Alatala kedenna nan tixi a yamaan yɛɛ ra. Ala gbɛtɛ yo mi a malixi.
13A yi e rasabati geyane fari. A yi e balo xɛɛne bogi seene ra. A yi kumin ba e xa gɛmɛne yi a turen ba fanyen ma.
14Ɲingene nun yɛxɛɛne yi nɔnɔn fi ɛ ma. Yɛxɛɛ dii turaxine nun kɔtɔne, e nun kontonna naxanye kelixi Basan yi, ɛ yi ne suben don. Ɛ yi murutu kɛsɛ faɲine don, Ɛ yi manpa hagigɛne min.
15Isirayila tinxinxin yi gbo ayi, a yi tondi, turen yi gbo a fatini, a fatin yi fanɲɛ ayi, a yi xɛtɛ Ala fɔxɔ ra, a da mangana, a yi a mɛ Ala ra, a kantan fanyena, naxan a rakisima.
16Isirayila yi Ala raxɔxɔlɔnɲɛ ayi, e bira ala gbɛtɛne fɔxɔ ra, e suxurene ki.
17E yi ɲinanne ki, Ala mi naxanye ra, e mi yi naxanye kolon, e benbane mi yi naxanye kolon.
18Ɛ bata ɲinan Ala xɔn, naxan ɛ ratanga alo fanyena naxan ɛ ramini dunuɲa yi, a siimayaan fi ɛ ma.

19Alatala to a diine kɛɲaan to, a yi xɔlɔ e ma, a yi a mɛ e ra.
20A yi a fala, a naxa, “N xa n yɛtagi luxun e ma, n yi a mato feen naxan e lima. Amasɔtɔ yama xaxilitaren nan e ra. Dii yanfantenne nan e ra.
21E bata n naxɔxɔlɔnɲɛ ayi wule alane xɔn. E bata n naxɔlɔ suxure fufafune fe ra. N tan fan e raxɔxɔlɔnma ayi nɛn muxune xɔn yama faɲin mi naxanye ra. N yi e raxɔlɔ siya xaxilitaren xɔn.
22Ɔn, n ma xɔlɔn bata gbo ayi, a wolon han a barinne yimaxa laxira yi. A luma nɛn alo tɛɛn naxan bɔxɔn ganma. A gan han a sa geyane bunne li.”
23“N fitina feene gboma ayi e ma, n nan n ma xanle birin wolima nɛn.
24N fitina kamɛn nagodoma e xili ma nɛn, n fitina furen nafa e ma, n burunna sube xaɲɛne rafa e ma, e nun saɲi xɔlɛne.
25Naxanye tanden ma, silanfanna nan e diine faxama. Naxanye banxini, gaxun yi ne faxa! E birin faxama nɛn, xɛmɛn nun ɲaxanla, dii ɲɔrɛn nun fonna.
26N yi wama nɛn e birin naxuya feni ayi, e xinle yi tunun dunuɲa yi.
27Koni n mi tin yaxune yi n magele. N mi wama a xɔn a e xa e miri a e tan nan e nɔxi, a Alatala funfun mi a ra.
28Siya xaxilima mi ne ra. E mi lɔnnixi.
29Xa fe kolonna nan yi e ra nun, e yi a kolonma nɛn e sigan dɛnaxan yi.
30Yaxu keden nɔɛ Isirayila kaa wuli keden kedɛ di? Yaxu firin nɔɛ muxu wuli fu kedɛ di? Na mi ligɛ fɔ Alatala na e sa yaxune sagoni a tan naxan luxi alo e kantan fanyena.
31Yaxune yati a kolon, a e kantan se mi dangu en kantan fanyen na, Ala.”
32“E feene fɔlɔxi Sodoma nun Gomora nin. E luxi nɛn alo manpa binla naxan salenne bitinxi bɔxɔ ɲaxini, a bogi xɔlɛne ramini,
33naxan igen luxi alo saɲin xɔlɛna.
34Na feene birin namaraxi n yii wundoni.
35N tan nan gbeeɲɔxɔ tiin na. N feene saranma nɛn e ɲɔxɔne ra, na muxune yi dagalanɲɛ ayi a waxatini. A gbee mi luxi, yihadin yi e li, e yigitɛgɛ lɔxɔn bata maso.”
36Alatalaa yamaan makitima nɛn, koni a mɔn kininkininma e ma nɛn, bayo e sɛnbɛ yo mi fa na. Muxu yo mi na naxan e maliyɛ.

37Ala e maxɔdinma nɛn, a naxa, “Ɛ alane minɛn naxanye yi ɛ kantanma,
38ɛ yi naxanye kima sube tureni, naxanye yi ɛ manpaan minma? E xa keli ɛ malideni, e xa ɛ ratanga.
39Iki ɛ xa a kolon, a n tan keden peen na a ra. Ala gbɛtɛ mi na fɔ n tan. N tan nan muxun faxama, n mɔn yi a rakeli. N tan nan muxun maxɔlɔma, n mɔn yi a yiyalan. Nde gbɛtɛ nɔɛ muxuna nde bɛ n yii?
40Habadan Ala nan n tan na, n bata n yiini te kore, n yi n kɔlɔ n yɛtɛni:
41N na n ma silanfanna raxanxan, n yi a suxu n yii, n nan n gbeen ɲɔxɔma nɛn n yaxune ra, n na e saren fima nɛn, naxanye n naɲaxuxi.
42N na n ma xanle sinma nɛn wunli, n ma silanfanna yi suben don. Yɛngɛsone nun muxu suxine nun gali mangane birin faxama nɛn.”
43Siyane, ɛ nun Alaa yamaan xa sɛwa ɛ bode xɔn. Ala a walikɛne faxan ɲɔxɔma nɛn. A e gbeen ɲɔxɔma nɛn a yaxune ra. A yi a yamaan nun e yamanan yulubine xafari.
44Musa nun Nunu a dii Yosuwe yi bɛtini ito birin xaran yamaan xa e xuini texin na.
45Musa to yelin falani itoe tideni Isirayila kaane xa,
46a yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ xa falani itoe birin suxu ken n naxanye ralixi ɛ ma to. Ɛ xa e yamari ɛ diine ma alogo e xa sariya falani itoe birin suxu ki faɲi.
47Fufafu falan mi itoe ra. Ɛ niin nakisi feen yɛtɛɛn nan e ra. Ɛ siimaya xunkuyen sɔtɔma nɛn e xɔn, na bɔxɔni ɛ dɛnaxan sɔtɔma Yurudɛn kidima.”
48Na lɔxɔni, Alatala yi a fala Musa xa, a naxa,
49“Siga Abarimi bɔxɔni, Nebo geyaan fari, naxan Moyaba yi, Yeriko taan yɛtagi. I xa Kanan bɔxɔn mato mɛnni, n naxan fima Isirayila kaane ma e kɛɛn na.
50I na te geyaan fari, i faxama nɛn. I yi siga i benbane fɔxɔ ra laxira yi alo i tada Haruna faxa Horo geyaan fari kii naxan yi, a yi siga a benbane fɔxɔ ra laxira yi.
51Na birin bayo, ɛ mi tinxinya ligaxi Isirayila kaane yɛtagi Kadesi yi, Meriba igene dɛnaxan yi, Sini tonbonni. Ɛ mi n ma sariɲanna binyaxi yamaan tagi.
52Nanara, i bɔxɔn toma nɛn wulani, n naxan fima Isirayila kaane ma, koni i tan gbindin mi soɛ na.”