Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moses i tok moa olsem, “God, Bikpela bilong yumi, bai i bringim yupela i go long dispela graun nau yupela i laik kisim, na em bai i rausim planti lain pipel nau i stap long dispela graun. Taim yupela i wokabaut i go long dispela graun bai em i rausim 7-pela bikpela lain pipel, strong bilong ol i winim strong bilong yupela. Em ol lain Hit na Girgas na Amor na Kenan na Peres na Hivi na Jebus.
2Taim God, Bikpela bilong yumi, i larim yupela i daunim ol, orait yupela i mas kilim olgeta i dai. Yupela i no ken mekim kontrak wantaim ol na yupela i no ken marimari long ol.
3Na yupela i no ken senisim meri wantaim ol,
4long wanem, ol bai i pulim ol pikinini bilong yupela i go longwe long Bikpela na bai ol i lotu long ol giaman god. Sapos ol pikinini i mekim olsem, orait Bikpela bai i belhat long yupela na wantu bai em i bagarapim yupela.
5Yupela i no ken poroman wantaim ol dispela lain pipel. Nogat. Yupela i mas bagarapim olgeta samting bilong lotu bilong ol. Brukim ol alta na brukbrukim ol pos ston na katim ol pos diwai na kukim ol piksa bilong ol giaman god bilong ol.
6Yupela i mas mekim olsem, long wanem, yupela i manmeri bilong God, Bikpela bilong yumi. Namel long olgeta lain manmeri bilong graun, em i makim yupela wanpela lain tasol i kamap lain manmeri bilong em stret.
7“Yupela i no bikpela lain i winim ol arapela lain bai Bikpela i mas tingting long yupela na makim yupela. Nogat. Yupela i liklik lain tasol.
8Tasol Bikpela i laikim yupela tumas na em i laik bihainim dispela promis em i bin mekim long ol tumbuna bilong yumi. Long dispela as tasol, na em i bin helpim yupela long bikpela strong bilong em, na long taim yupela i stap wokboi nating bilong ol Isip, em i kisim bek yupela long han bilong king bilong Isip.
9Yupela i mas tingim gut dispela samting. God, Bikpela bilong yumi, em wanpela tasol em i God tru. Oltaim em i save bihainim tok bilong em yet, olsem na bai em i bihainim kontrak bilong em. Na em i laikim tru ol planti tausen manmeri i save laikim em na i bihainim lo bilong em.
10Tasol wantu bai em i mekim save long ol manmeri i no laikim em.
11Olsem na yupela i mas bihainim gut olgeta tok yupela i kisim pinis na yupela i mas bihainim gut olgeta lo mi bin givim yupela nau.”
12Moses i tok olsem, “Sapos yupela i harim ol dispela lo na yupela i bihainim tru, orait God, Bikpela bilong yumi bai i bihainim kontrak bilong em. Na oltaim em bai i laikim yupela tumas olsem em i bin promis long ol tumbuna bilong yupela.
13Em bai i laikim yupela tru na mekim gut long yupela, olsem bai yupela i gat planti pikinini na lain bilong yupela i ken kamap bikpela tru. Na em bai i mekim gut long ol gaden bilong yupela na bai yupela i gat planti rais samting na wain na wel bilong oliv. Na bai em i mekim ol bulmakau na sipsip i karim planti pikinini. Em bai i givim yupela olgeta dispela gutpela samting long dispela kantri, em i bin promis long ol tumbuna long givim long yupela.
14I no gat narapela lain manmeri long dispela graun bai God i givim planti samting long ol olsem yupela. Bai i no gat wanpela meri bilong yupela, o wanpela bulmakau meri, bai i stap nating na i no inap long karim pikinini.
15Na bai Bikpela i was gut long yupela na yupela i no ken kisim kain kain sik. Na em i no ken salim ol dispela kain sik nogut yupela i bin lukim long Isip bai i kamap long yupela. Tasol em bai i mekim ol dispela sik i kamap long ol birua bilong yupela tasol.
16Yupela i mas pinisim tru olgeta lain pipel God, Bikpela bilong yupela, bai i putim long han bilong yupela. Na yupela i no ken marimari long ol. Na i tambu long lotuim ol giaman god bilong ol. Sapos yupela i lotu long ol, bai yupela i dai.
17“Nogut yupela i ting, ol dispela lain pipel i bikpela lain na i winim yupela, na yupela i no inap rausim ol.
18Nogat. Yupela i no ken pret long ol. Yupela i mas tingim dispela ol samting God, Bikpela bilong yumi, i bin mekim long king bilong Isip wantaim ol lain manmeri bilong em.

19Yupela i mas tingim dispela ol kain kain sik nogut tru yupela i bin lukim long Isip. Na yupela i mas tingim tu ol mirakel na ol bikpela wok God i bin mekim. Na tingim dispela bikpela strongpela wok God i bin mekim bilong kisim bek yupela long Isip. Na God bai i mekim wankain pasin tasol long ol dispela lain manmeri nau yupela i pret long ol. Na em bai i bagarapim ol nogut tru.
20Tasol sapos sampela bilong ol i ranawe na i go hait, bai God i salim ol binatang bilong kaikai man i go long ol na bagarapim ol.
21“Olsem na yupela i no ken pret long ol dispela lain, long wanem, God, Bikpela bilong yumi, i stap wantaim yupela. Em i gat bikpela strong na olgeta man i mas pret long em.
22Em bai i wok isi isi long rausim ol dispela lain pipel long taim yupela i kamap klostu. Na bai yupela i no inap long bagarapim ol kwiktaim. Sapos yupela i bagarapim ol kwik, bai ol wel abus i kamap planti na bai ol inap kilim yupela.
23Bikpela bai i larim yupela i daunim ol birua bilong yupela. Na bai em i mekim ol i pret nogut tru inap yupela i pinisim ol olgeta.
24Na bai em i putim ol king bilong ol long han bilong yupela tu. Na bai yupela i kilim ol, na bihain bai ol man i no inap tingting moa long ol. Na bai i no gat man inap long pasim yupela. Nogat. Bai yupela i kilim ol olgeta.
25Yupela i mas kukim olgeta giaman god bilong ol. Na yupela i no ken aigris long ol gol na silva ol i save putim bilong bilasim ol giaman god bilong ol. Yupela i no ken kisim ol dispela samting, long wanem, Bikpela i no laikim tru ol giaman god. Nogut yupela i kisim na yupela i dai.
26Yupela i no ken bringim ol dispela giaman god i kam insait long haus bilong yupela. God i tok, ol dispela samting i mas bagarap, na sapos yupela i kisim bai yupela i bagarap wantaim. Ol dispela giaman god i samting nogut tru, olsem na yupela i mas givim baksait long ol.”