Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ na ɛ ngaxakedenna ɲingen hanma a yɛxɛɛn to, a sigama burunna xun xɔn, ɛ nama ɛ xun xanbi so a yi. Ɛ lan nɛn ɛ xa a xali a kanna fɛma.
2Xa ɛ ngaxakedenna konna makuya, hanma ɛ mi a yire kolon, ɛ xa xuruseen xali ɛ konni. Ɛ yi a ramara han ɛ a kanna to waxatin naxan yi, ɛ yi a so a yii.
3Ɛ na nan ligama a sofanla fan na, a domana, e nun a seen naxan birin lɔxi ayi. Ɛ mi lan ɛ xa ɛ xun xanbi so ne yi.
4Xa ɛ ngaxakedenna sofanla hanma a ɲingen to biraxi kiraan xɔn, ɛ nama ɛ xun xanbi so a yi. Ɛ lan nɛn, ɛ xa a mali a rakelɛ.
5Ɲaxanla mi lan a yi xɛmɛ domaan nagodo a ma. Xɛmɛn fan mi lan a ɲaxalan domaan nagodo a ma. Muxun naxanye na fe sifan ligama, na kanne mi rafan Alatala ɛ Ala ma.
6Ɛ na a to kiraan xɔn ma, xɔliin bata a tɛɛn sa wudin kɔɛ ra, xa na mi a ra bɔxɔn ma, a nga felenxi a xɛlɛne ma, xa na mi a ra a diine ma, ɛ mi lan ɛ xa a nga nun a diine tongo e bode xɔn.
7Ɛ xa a nga beɲin, a xa siga. Ɛ yi a diine tan tongo. Nayi, ɛ siimaya xunkuyen nun hɛrin sɔtɔma nɛn.
8Xa i banxi nɛnɛn ti, i yi foye suxudeni tɔn banxin kɔɛ ra alo kore banxina, i xa a rabilin sansandin na alogo muxuna nde nama bira lɔxɔna nde, a faxa, fata i ya banxin ti kiin na.
9I nama sansi siya firinna si i ya manpa bili nakɔni, xa na mi a ra a bogin findima se haramuxin nan na.
10I nama xun xidi yegen xidi ɲingen nun sofanla xunne ma e bode xɔn i yi xɛɛn bi.
11I nama domaan nagodo i ma naxan sɔxɔnxi yɛxɛɛ xabe garin nun gɛsɛ futu garin basanxin na.
12I xa luti dɛnbɛxine singan i ya gubaan tongon naaninne ra.
13Xa xɛmɛna nde ɲaxanla dɔxɔ, e yi kafu, a feen yi raɲaxu xɛmɛn ma,
14a yi a xili kala fɔlɔ, a naxa, “N bata ɲaxanli ito dɔxɔ, koni nxu to kafu, n yi a li, a mi yi Alaa kiraan xɔn.”
15Na na liga, sungutunna fafe nun a nga sereya seen xalima nɛn taan fonne fɛma taan so dɛɛn na, naxan a yitama a sungutun nasɔlɔnxin nan yi a ra.
16A fafe ito nan falama, a naxa, “N bata n ma dii tɛmɛn fi xɛmɛni ito ma, koni a mi rafan a ma sɔnɔn.
17A bata wulen sa a xun ma, a sungutun nasɔlɔnxin mi yi a ra.” Sungutunna sɔtɔ muxune xa na futun nasɔnɔya sereya dugin sa taan fonne yɛtagi.
18Taan fonne na xɛmɛn suxuma nɛn, e yi a fe ɲaxin saran a ra.

19E na a makiti, e xa a yangin, a gbeti gbanan kɛmɛ so sungutunna fafe yii, bayo a bata Isirayila ɲaxanla nde xili kala. Na xanbi a lanma nɛn ɲaxanla mɔn xa xɛtɛ xɛmɛn konni. A nɛma a siimayani, a mi nɔɛ a mɛ na ɲaxanla ra.
20Koni, xa ɲɔndin nan na feen na, sereya se yo mi na naxan a yitama a bata futun nasɔnɔya,
21na ɲaxanla xalima nɛn a fafe a banxin dɛɛn na. Taa yi kaane yi a magɔlɔn han a faxa, bayo a bata yagi feen liga, ɲaxanla mi lan a xa naxan liga Isirayila bɔxɔni. A bata xɛmɛ feen kolon a a fafe konni waxatin naxan yi. Ɛ xa fe ɲaxin ɲan ɛ tagi.
22Xa ɛ xɛmɛn nun ɲaxanla suxu naxan findixi xɛmɛ gbɛtɛ a ɲaxanla ra, e saxi, na fe ɲaxi raba firinne lan nɛn e xa faxa, ɲaxanla nun xɛmɛna. Ɛ xa fe ɲaxin ɲan Isirayila bɔxɔni.
23Xa xɛmɛn naralan sungutunna nde ra taan kui, naxan bata masuxu, e yi kafu,
24ɛ xa na muxu firinne xali taan so dɛɛn na, ɛ yi e magɔlɔn han e faxa. Sungutunna faxama nɛn bayo a mi sɔnxɔn natexi taan kui. Xɛmɛn fan faxama nɛn bayo a bata ɲaxalan masuxin futun kala. Ɛ xa fe ɲaxin ɲan ɛ tagi.
25Koni xa xɛmɛn naralan sungutunna ra burunna ra, naxan bata masuxu, a yi fu a ma, na xɛmɛ nan gbansan faxama.
26Ɛ nama fefe liga sungutunna ra bayo a mi fe ɲaxi yo ligaxi a lan a xa faxa naxan ma. Na feen luxi nɛn alo xɛmɛn naxan fu a boden ma alogo a xa a faxa.
27Amasɔtɔ xɛmɛn naralanxi sungutunna ra burunna nan na. Hali sungutunna xɛmɛ kanni ito sɔnxɔn nate, muxu yo mi yi na naxan yi a ratangɛ.
28Xa xɛmɛn naralan sungutunna ra naxan munma masuxu, a yi fu a ma, muxuna nde yi e to na feen xun na,
29na xɛmɛn xa gbeti gbanan tonge suulun so sungutunna fafe yii, a yi sungutunna dɔxɔ a ɲaxanla ra, bayo a bata a futun kala. A nɛma a siimayani, a mi nɔɛ a mɛ na ɲaxanla ra.