Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Deuteronomio

Deuteronomio 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang dad-on ka ni Yahweh nga imong Dios ngadto sa yuta nga imong panag-iyahon, ug papahawaon ang daghan nga mga nasod sa imong atubangan—ang mga Hetehanon, ang mga Gergesehanon, ang mga Amorehanon, ang mga Canaanhon, ang mga Peresehanon, ang mga Hebehanon, ug ang mga Jebusehanon—pito ka mga nasod nga dagko ug kusgan kay kanimo.
2Ug sa dihang si Yahweh nga imong Dios maghatag kanimo sa kadaogan batok kanila sa dihang mag-abot kamo ngadto sa gubat, kinahanglan nga sulungon mo sila, unya kinahanglan nga hingpit mo silang laglagon. Dili ka maghimo ug kasabotan tali kanila, ni magpakita ug kaluoy ngadto kanila.
3Ni maghan-ay sa bisan unsa nga pagpakigminyo ngadto kanila; dili mo ihatag ang inyong mga anak nga babaye ngadto sa ilang mga anak nga lalaki, ug dili mo kuhaon ang ilang mga anak nga babaye alang sa inyong mga anak nga lalaki.
4Kay ilang ipahilayo ang imong mga anak nga lalaki gikan sa pagsunod kanako, aron nga mosimba sila sa lahi nga mga dios. Busa ang kasuko ni Yahweh mosilaob nganha kanimo, ug laglagon ka niya dayon.
5Mao kini ang imong pagabuhaton kanila: pagalaglagon mo ang ilang mga halaran, dugmoka ang ilang mga haligi nga bato, putla ang ilang Asera nga kahoy, ug sunoga ang ilang kinulit nga mga diosdios.
6Kay ikaw ang usa ka nasod nga gitagana ngadto kang Yahweh nga imong Dios. Gipili ka niya nga mahimong katawhan nga maiya, labaw sa tanang katawhan nga anaa sa ibabaw niining kalibotan.
7Wala gigahin ni Yahweh ang iyang gugma kanimo o gipili ka tungod kay labaw ang imong gidaghanon kaysa uban nga katawhan—kay pinakadiyutay ka sa tanan nga katawhan—
8apan tungod kay gihigugma ka niya, ug nanghinaot siya nga tumanon niya ang saad nga iyang gisaad ngadto sa imong mga katigulangan. Maong gipagawas ka ni Yahweh sa iyang gamhanang kamot ug giluwas ka pagawas sa panimalay nga nagbihag, gikan sa kamot ni Paraon, ang hari sa Ehipto.
9Busa hibaloi nga si Yahweh nga imong Dios—siya ang Dios, ang matinud-anon nga Dios, nga nagtipig sa mga kasabotan ug sa pagkamatinud-anon alang sa liboan ka mga kaliwatan uban niadtong naghigugma kaniya ug nagtipig sa iyang kasugoan,
10apan nagabalos niadtong nagdumot kaniya ngadto sa ilang mga dagway, sa paglaglag kanila; dili siya maglangan niadtong si bisan kinsa nga nagdumot kaniya; magabalos siya kaniya ngadto sa iyang dagway.
11Busa imo gayong tipigan ang kasugoan, ang mga balaod, ug ang sugo nga akong gisugo kanimo karong adlawa, aron nga imo kining mabuhat kanila.
12Kung maminaw ka niini nga mga sugoa, ug tipigan ug buhaton kini, mahitabo kini nga si Yahweh nga imong Dios matipig diha kanimo sa kasabotan ug sa pagkamatinud-anon nga iyang gisaad sa imong mga katigulangan.
13Higugmaon ka, panalanginan ka, ug padaghanon ka niya; panalanginan usab niya ang bunga sa imong lawas ug ang bunga sa imong yuta, sa imong lugas, sa imong bag-o nga bino, ug sa imong lana, ang pagpadaghan sa imong baka ug nati sa imong mga karnero, ngadto sa yuta nga iyang gisaad sa imong mga katigulangan nga ihatag kanimo.
14Panalanginan ka labaw sa tanan nga mga katawhan; walay nay mahimong dili makaanak nga lalaki o babaye diha kanimo o diha sa imong mga baka.
15Kuhaon ni Yahweh gikan kanimo ang tanan nga mga sakit; wala nay daotang mga balatian sa Ehipto nga imong nahibaloan ang ibutang kanimo, apan ibutang niya kini niadtong tanan nga nagdumot kanimo.
16Pagalaglagon mo ang tanang pundok sa katawhan diin si Yahweh nga imong Dios maghatag kanimo ug kadaogan, ug ang imong mata dili maluoy kanila. Ug dili ka magsimba sa ilang mga dios, kay kana mahimong lit-ag alang kanimo.
17Kung moingon ka sa imong kasingkasing, 'Kining mga nasora mas daghan pa kay kanako; unsaon man nako sila pagpapahawa?'—
18ayaw kahadlok kanila; imong hinumdoman kung unsa ang gibuhat ni Yahweh nga imong Dios kang Paraon ug ngadto sa tanang Ehipto;

19ang hilabihang mga pag-antos nga nakita sa imong mga mata; ang mga timaan; ang mga kahibulongan, ang kusgan nga kamot, ug ang gituy-od nga bukton nga pinaagi ni Yahweh nga imong Dios sa pagpagawas kanimo. Pagabuhaton ni Yahweh nga imong Dios ang susama ngadto sa tanang katawhan nga imong gikahadlokan.
20Dugang pa niana, magpadala si Yahweh nga imong Dios ug tambuboan ngadto kanila, hangtod nga kadtong nabilin ug kadtong nanago mawala gikan sa imong atubangan.
21Dili ka mahadlok kanila, kay si Yahweh nga imong Dios anaa sa imong taliwa, ang bantogan ug kahadlokan nga Dios.
22Sa hinayhinay si Yahweh nga imong Dios magaabog niadto nga mga kanasoran sa imong atubangan. Dili mo sila mapildi tanan sa makausa lamang, o basin hilabihan ka daghan ang ihalas nga mga mananap nga magpalibot kanimo.
23Apan si Yahweh nga imong Dios maghatag kanimo ug kadaogan batok kanila sa dihang mag-abot ka sa gubat; pagalibogon gayod niya sila hangtod nga malaglag sila.
24Ibutang niya ang ilang mga hari ilalom sa imong gahom, ug imong walaon ang ilang mga ngalan ilalom sa langit. Walay usa nga makatindog sa imong atubangan, hangtod nga malaglag nimo sila.
25Pagasunogon nimo ang kinulit nga hulagway sa ilang mga dios—ayaw pangandoya ang plata ug ang bulawan nga nagtabon kanila, tungod kay kung imo kining buhaton, malit-ag ka niini—tungod kay gikasilagan kini ni Yahweh nga imong Dios.
26Dili ka magdala ug bisan unsa nga gikasilagan ngadto sa imong balay ug magsugod sa pagsimba niini. Hingpit gayod nimo kining kasilagan, kay gitagana kini alang sa kalaglagan.