Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova, emui Dirava, ese baine hakaumui vareai, emui tano ai ba halaoa tanona lalonai, umui vairamui ai bese idau-idau baine luludia Iasi: Hititaudia, Girigasa taudia, Amoro taudia, Kanaan taudia, Perisi taudia, Hivi taudia, Iebusu taudia; bese hitu, badadia bona mai goadadia.
2Iehova, emui Dirava, ese umui imamui ai baine atodia, bena ba hadareredia negana ai ba habuadia tari bona bavaladia ore; idia ida basio herohemaino, bona basio bogadia hisi.
3Basio adavadia; umui natumui ulatodia na edia uhau basio henidia, bona idia natudia ulatodia basio abidia, emui uhau adavadia.
4Badina be unu boma kara toma, idia ese natumui mamaruanedia na lauegu amo bema hakaudia siri, idau diravadia itomadiho-henidia totona; bena Iehova ena badu bema siahu, umui latamui ai, bona bema habuamui tari haraḡa-haraḡa.
5A ini ba karadia toma: edia ihaboulaina patadia baḡiḡi rohoroho; edia dubu au-tubuadia ba tara kohikohi; edia au helaḡadiaba hagaridia; edia kaivakuku na lahi ai ba doudia.
6Badina be umui na bese helaḡana, Iehova, emui Dirava, ena. Iehova, emui Dirava, ese tanobada besedia iboudiai bogaragidia amo vada e abimui hidi, iena bese korikori ai baine halaomui totona.
7Iehova ese e lalokau henimui bona e abimui hidi, dia umui na bese badana dainai; lasi, bese iboudiai bogaragidiai umui na maraḡi herea.
8A Iehova ese e lalokau henimuimu bona ena gwauhamata senemui ediai ihamomokanina e uramu; una dainai mai imana siahuna ida vada e hakaumui lasi, iḡui rumana amo bona Aigupto pavapavana Farao imana amo vada e hamaurimui.
9Taunabunai, ba diba, Iehova, emui Dirava, na Dirava korikori, heabidadama Diravana: ia na ena hebogahisi ai ena gwauhamata e hamomokanimu ela bona uru daha, e lalokau heniamu bona ena haheḡani e badinamu taudia ediai.
10To e inai heniamu tauna ia ese basine bogaia hisi; davana do baine henia.
11Taunabunai, haheḡani bona taravatu bona hahedua hari dina ai na henimuimu na ba badinadia namonamo.
12Ini hahedua ba hakala henidia bona ba badinadia bona karadia ba kara dainai Iehova, emui Dirava, ese ena gwauhamata baine hamomokania bona ena hebogahisi baine hahesiriua, senemui e gwau henidia hamata heḡereḡerena.
13Ia ese baine lalokau henimui, baine hanamomui, baine hahutumamui; garamui danu baine hanamodia, bona emui tano anidia baine hanamodia, emui uit bona emui vine ranuna bona emui dehoro bona emui boromakau natudia bona emui mamoe natudia, senemui e gwau henidia hamata baine henimui eto tanona ai.
14Bese iboudiai bogaragidiai umui baine hanamomomui badabada; taunimanima bona ubu-ubu ḡaudia ibouboudiai natudia bae havaradia, ta basine gabani.
15Iehova ese gorere iboudiai na emui amo baine abi oho, Aigupto ai o davari goreredia na umui latamui ai basine atodia to inaimui iboudiai latadiai baine atodia.
16A Iehova, emui Dirava, ese baine henimui oreadia iboudiai na umui ese bavaladia ore; basio bogadia hisi bona edia dirava basio toma henidia diho; badina be unu ba kara toma, vada ba hekwakwanai.
17Readia lalomu ai baoto “Ini bese ese lau e hereagumu: ede baina luludia lasi toma?”
18To idia garidia basio gari. Iehova, emui Dirava, ese Farao bona Aigupto idoinai ede e karadia toma na ba laloa tao;

19hahehisi bona toa bona hoa karadia matamui ese e itadia, bona Iehova, emui Dirava, ese imana mai siahuna amo e hakaumui lasi na ba haeroa. Iehova, emui Dirava, ese o gari henidiamu besedia iboudiai na unu baine karadia toma.
20Oibe, Iehova, emui Dirava, ese nanigo baine siaidia bogaragidiai, ela bona bese kwabukwabudia, bae komu taudia, na bae ore vaitani.
21Basio gari henidia, badina be Iehova, emui Dirava, na bogaragimui ai e nohomu: ia na Dirava badana, hahegari Diravana.
22Iehova, emui Dirava, ese ini bese na metaira-metaira umui vairamui ai baine luludia lasi; basio habuadia haraḡa-haraḡa, uda boromadia bae momo emui tano ai na garina.
23A Iehova, emui Dirava, ese umui imamui ai baine atodia, baine haheḡonudia patapata, ela bona bae ore vaitani.
24Edia pavapava na imamui ai baine atodia; ladadia ba haboiodia guba henuna amo; ta ese basine laomui ahu diba, ela bona ba habuadia tari vaitani.
25Edia dirava laulaudia na lahi ai ba doudia; iheralaidia gold-na bona silver-na na basio hekise-hekise henibona basio abi, ba hekwakwanai na garina. Iehova, emui Dirava, ese unu ḡau e dadaraimu.
26Vada e dadaraia ḡauna na emui ruma ai basio vareailaia, ena dika ai ba dika na garina: ena amo ba raka oho, ba rakatania, ba gari henia bona ba inai henia, badina be ia na heuduguirai ḡauna.