Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó Dii á Lua gɛ̃̀ánↄ bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi guu, a buiↄ yáɛ́ dasi, Itiↄ ń Giigasiↄ ń Amↄleↄ ń Kanaaↄ ń Pɛlɛziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ, baa kɛ́ bui mɛ̀n soplapiↄ dasi ń ń gbãao dɛála.
2Tó Dii á Lua ń náɛ́ á ↄzĩ mɛ́ a zĩblèmá, à ń kaalɛ míↄmiↄ. Ásu lɛdoũkɛńnↄo, ásu ń wɛ̃nagwao.
3Ásu ń nɛnↄɛↄ sɛ nↄ ũo. Ásu á nɛnↄɛ kpã́sã ń nɛgↄ̃ɛↄwao, mɛ́ ásu ń nɛnↄɛↄ sɛ́ á nɛgↄ̃ɛↄnɛo,
4asa aa tó á nɛgↄ̃ɛↄ bↄ Dii kpɛ, aai zↄble dii pãleↄnɛ, Dii pↄ i paázi à á kaalɛ gↄ̃̀ↄɛ.
5Yã́ pↄ́ á kɛnɛ́n kɛ: À ń sa'okĩiↄ gboo, à ń gbɛ̀pɛlɛↄ wíwi, à ń Asetaati lipɛlɛↄ zↄ̃zↄ̃, í ń tã́aↄ kátɛu aa tɛ́kũ.
6Asa Dii á Lua gbɛ̃́ pↄ́ an kua ńdoaↄn á ũ. Ámɛ à á sɛ́ dṹnia buiↄ guu a gbɛ̃́ yenzideↄ ũ.
7Dii pↄ dↄwá à á sɛ́, i kɛ á dasi mɛ́ dɛ buipãleↄlao, asa yãa ámɛ á kɛ̃́sãańzi píi.
8Ɔ̃ à á bↄ́ Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ ↄzĩ, à á bↄ́ zↄbleu, kɛ́ a yeázi yã́iɛ, ń lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ yã́io.
9Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii á Lua mɛ́ Lua ũ. Ɔ̃mɛ Lua náaide pↄ́ ìↄ zɛa ń a bàakuaánↄo ũ. Ìↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ yeazi aa a yãdilɛaↄ kũaↄ e ń buiwaɛ.
10Ì fĩabo a zangudeↄnɛ ńzĩapiwa, ì ń kaalɛ. Aↄ kↄↄũ ń fĩaboanɛoo.
11A yã́i tò àↄ aà yãdilɛaↄ ń aà ikoyã pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa.
12Tó álɛ laaidↄ ikoyãpiↄwa, tó á kũa álɛ zĩkɛ̀wà, Dii á Lua bàa aↄ kúánↄ aà gbɛ̃kɛ guu, lá à a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛwaɛ.
13Aↄ yeázi, i báaadaágu. A ɛ̀fãaikɛɛ́, i báaada á nɛ́ↄgu ń á buapↄ́ↄ: Pↄ́wɛna, vɛ̃ɛ, nísi, á zuↄ ń á pↄtuoↄ píi bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ à mɛ̀ á kpáwáu.
14Áↄ dɛ ɛ̀fãaideↄ ũ dɛ bui píia. Fĩiↄ kú á guuo, gↄ̃ɛ ge nↄɛ ge pↄtuon nò.
15Dii a gyã píi kɛ̃́wáɛ. A gyãvãi pↄ́ á dↄ̃ Egipi kááguo, sema á zangudeↄ.
16À bui pↄ́ Dii lɛ́ naɛ́ á ↄzĩↄ kaalɛ píi. Ásu ń wɛ̃nagwao. Ásu zↄble ń diiↄnɛo, asa bee aↄ dɛɛ́ bai ũɛ.
17Á gí làasookɛi à mɛ, buipiↄ zↄ̃ↄ dɛála, kpelewa á fↄ̃ à ń yái,
18kási ásu vĩakɛnɛ́o. À to yã́ pↄ́ Dii á Lua kɛ̀ Falaↄ̃ↄɛ ń Egipiↄ píi dↄágu.

19Á wɛ́ è lá Dii á Lua a gã̀sĩ pòo à á bↄ́ bùsupiu ń a gbãa zↄ̃ↄo. À seelaↄ ń dabudabuↄ kɛ̀ à ń gbãa lɛgwàò. Dii á Lua a kɛ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ vĩakɛnɛ́ↄnɛ màa sↄ̃.
20A bɛↄↄ káńgu e an kↄ̃na pↄ́ aa ulɛɛ́ↄ gɛ midɛò.
21Ásu to sↄ̃ kɛ̃́águ an yã́io, asa Dii á Lua kú á guu. A zↄ̃ↄ mɛ́ ì tó ń mɛ séenata.
22Dii á Lua aↄ buipiↄ yáɛ́ busɛbusɛɛ. Á e ń midɛ gↄ̃̀ↄgↄ̃ↄo, kɛ́ wàiↄ su dasikũ aa liálao yã́i.
23Dii á Lua a buipiↄ naɛ́ á ↄzĩɛ, i to gili gɛ̃ńgu e aa gɛ kaalɛò.
24A ń kíaↄ naɛ́ á ↄzĩ lↄɛ, í ń tↄ́ dɛ dṹniau. Gbɛ̃e a fↄ̃ gíɛ́o e à gɛ ń kaalɛò.
25À ń tã́aↄ kátɛu aa tɛ́kũ. Ásu ã́nusu ń vua pↄ́ wa kùlɛmáↄ nidɛ à sɛo, kɛ́ mↄpi su á kṹ lán baiwao yã́i, asa Dii á Lua ye a gĩyãio.
26Ásu pↄ́ pↄ́ Dii ye a gĩyãio sɛ gɛ̃ò á uao, kɛ́ ásu gↄ̃ pↄ́ kaalɛaↄ ũ láńwao yã́i. Àↄ zau, ásu àↄ ye a gĩyãio, asa pↄ kaalɛaɛ.