Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Diutoronomi

Diutoronomi 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wasina bi Mosis, Isrel damdi iwonedi bo, “Raghanina Yawe yami God inakabimi konarughu meko kuburina konakabi konirapeneni, na naghomiye dam yadi 7 inarukwavina sinakanibu: Damdi na mmakatanidi dam Hitti, Gegasi, Amori, Kenen, Periji, Hivi da dam Jebusi. Nokodi dam na ghamadi bi maragasidi getami naboni.
2Yawe yami God nokodi dam yami maragate inatoredi bi raghanina konageiwayidi, na kovikasunughana. Gegha konakayowiiyayedi da sinamakena. Gewiiwaghasina yawata konabera da koniwiita kabiviviranana da nuwaruririye konamakae.
3Geyawata koninayi kabivivirana, bi genatunatumi wasiwasike koniwaghasinedi da natunatudi tomotomogha sinarawayidina, bo natunatumi tomotomogha, natunatudi wasiwasike sinarawayidina.
4Bi memeda tami naboni konabera na nokodi dam sinageghomiiri da natunatumi sinatainawamiridi da kivinigu sinakabitore bi god mududi sinakabepepidi. Na Yawe God nuwanuwana inapughu kirakii na yaininagha iniberotuwanonoyimi.
5Mmko na awaki kunabera toudi biiyadi: Yadi suwara gabugabuna gawaridi kiberodi, yadi akima kabikabikuwayidi madasorudi kugawowora, yadi god wasikena Asera kabepepina kiitupodi kitaragiiyana da yadi tarabiibiisaka tarakatukatuyidi keyame kugibu.
6Mmkodi beradi kunaberana basuna Yawe yami God itoreiremi touna wosina kiiravine. Dam tupadi kubura debane kamodima na Yawe God tami ivineyimi da yana wawaya. Tami na touna rapene.
7Yawe God ivinuwayuyunemi na ivineyimi, bi ivineyimi na gegha tami yami koroto iyaragatana kiiravine bi dam mududina gegha. Wiisuwona da kami dam na igisi kirakii genaboni dam mududi kubura debanena!
8Yawe God ivinuwayuyunemi bi ikayoveni na wiisuwona maragasina ibera nosinosiminakim biiyadi na naboni inabera. Noko kiiravine yana maragata ghamanama bi Ijipt kuburama ikabikanibuvemi. Bi wiibagubagurana gawarinama iviyawiimi, Ijipt kana kiiwawo yana wiibadana rogune.
9Na kwakowa yapori da Yawe yami God na God waghata, touna nonowa awaki yawoneni na naboni yabera. Wawaya iiyawogha sininuwayuyuneni da yana sisiya sinakabisisireni, na ininuwayuyunena kirakiiyedi bi metagha ivisuwona na naboni miisena yabera, da kimta 1,000 kiiravidiye.
10Bi gegha da iiyawogha gesiyakabikabisisireni na aro yaveredi da yiberotuwanonoyidi. Iiyawogha sasinighiiyeni na yaininagha aro yaveredi.
11Na noko biidi kokoyagha yaporimi da kata mmkodi gwara da wiiyeveveyana tupadi mekodi awonewonemina kokabisisiredi.”